Ανακοίνωση για την έκδοση γραμματίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΩΝ

Επισημαίνεται στους συναδέλφους ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Κώδικα Δικηγόρων, κάθε δικηγόρος υποχρεούται για την άσκηση και για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών συμβουλίων, ανακριτών ή εισηγητών κ.λπ. και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, να εκδώσει γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων.  

Η υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης κατά τη συζήτηση θεωρείται τυπική παράλειψη η οποία μπορεί να καλυφθεί μετά τη συζήτηση και πριν από την έκδοση της απόφασης, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου από το δικαστήριο.

Για την παράσταση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, ο δικηγόρος οφείλει να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η παράσταση του δεν γίνεται δεκτή.

Επειδή οι προϊστάμενοι των γραμματειών των δικαστηρίων αποστέλλουν στον Δικηγορικό Σύλλογο, ονομαστικές καταστάσεις των δικηγόρων που παρέστησαν, χωρίς να προσκομίσουν το σχετικό γραμμάτιο προκαταβολής με όλα τα στοιχεία της υπόθεσης που τους αφορά. Επειδή η μη προσκόμιση γραμματίου εντοπίστηκε και σε ποινικά δικαστήρια, ζητήσαμε από τους Προέδρους των Δικαστηρίων από τούδε και στο εξής να τηρούν απαρέγκλιτα τη διάταξη του άρθρου 61 και να μην αποδέχονται την παράσταση  δικηγόρου στα ποινικά δικαστήρια χωρίς την έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων.

Συνάδελφοι, η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ότι πρέπει να τηρήσει τη διάταξη και να προστατεύσει το σύνολο των συναδέλφων και την αξιοπρέπεια του κάθε δικηγόρου, χωρίς ενδοιασμούς και περιστολές.  

Άλλωστε το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι Δικηγόρος που παραβιάζει την υποχρέωση προκαταβολής της § 1 του ά. 61, υποχρεούται να καταβάλει το ποσό που όφειλε να προκαταβάλει και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους (1.000) έως (20.000) ευρώ, σε περίπτωση δε υποτροπής και με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από το δικηγορικό λειτούργημα από (15) ημέρες μέχρι (6) μήνες.

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι οφείλουν γραμμάτια ή ενημερώθηκαν σχετικώς να τακτοποιήσουν άμεσα την υποχρέωσή τους.

Από το Δ.Σ.

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email