ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΣ ΤΗΣ 28.11.2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28.11.2018 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ώρα συνεδρίασης 18:00)

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

2. Σύμβαση με πάροχο λογισμικού στον Σύλλογο λόγω λήξης της σύμβασης.

3. Ολοκλήρωση ελέγχου γραμματίων και αντιμετώπιση των παραβιάσεων

4. Επικαιροποίηση καταλόγου νομικής βοήθειας – ανάγκη θέσπισης κανόνων

5. Ενημέρωση για την επιτροπή Μητρώου – αναζήτηση παλαιών ετήσιων εισφορών

6. Σύσταση επιτροπής για αναζήτηση εισφορών από γραμμάτια νομικής βοήθειας

7. Ανανέωση ή μη της σύμβασης με την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Ο ΣΟΛΩΝ

8. Αιτήσεις, εγγραφές, διαγραφές, μετεγγραφές, προαγωγές, ενημέρωση τρέχοντα

Ιωάννινα, 26.11.2018

Η Πρόεδρος

Μαρία Κυρ. Νάκα

Κοινοποίηση προς κ.κ. συμβούλους ​​

κ. Γιαννέτα Μάριο

κ. Ζάκκα Παναγιώτη

κ. Κατσάνο Αλέξανδρο

κ. Μητρογιάννη Κλεοπάτρα

κ. Πανταζή Ανδρονίκη

κ. Σακκά Παναγιώτη

κ. Τζοβάρα Αγγελική

κ. Τριανταφύλλου Θεόδωρο

κ. Τσέτσου Χριστίνα

κ. Υφαντή Απόστολο

ΔΙΑΠΕΝΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική», το οποίο οδηγεί στην απονομή τίτλου σπουδών  Δίπλωματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική» (MSc «Law and Informatics»).
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών, λοιπών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς με τα παραπάνω Τμήματα γνωστικού αντικειμένου, Τμημάτων Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών,Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής ή αντίστοιχων και ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, αντίστοιχων Τμημάτων, καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί μόνο όσοι έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής (επιπέδου Β2 ή ανώτερου).
Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα και τα συνολικά δίδακτρα 3.000 ευρώ. Στον 3ο κύκλο του προγράμματος, που θα αρχίσει στις αρχές Μαρτίου 2019, θα εισαχθούν μέχρι πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ως υπεράριθμοι, χωρίς διαδικασία επιλογής, εισάγονται οι δικαστές, καθώς και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Νομικής ή Πληροφορικής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 15 Νοεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2018 τον φάκελο υποψηφιότητάς τους. είτε ηλεκτρονικά: mli@uom.gr. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, ο φοιτητής θα καταθέσει τα έγγραφα στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. είτε ταχυδρομικά: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (υπόψη καθηγήτριας Ευγενίας Αλεξανδροπούλου, θυρίδα 35). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει η αίτηση (μόνο) να υποβληθεί και ηλεκτρονικά. είτε με φυσική παρουσία: στη Γραμματεία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Γ, 2ος όροφος, γραφείο 220, Δευτέρα ,Τρίτη και Τετάρτη πρωί, ώρα 10-1 μμ και Παρασκευή απόγευμα, ώρα 5-8 μμ.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση (έντυπο αναρτάται στην ιστοσελίδα www.mli.uom.gr
2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3.    Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής). Σε περίπτωση ύπαρξης και δεύτερου πτυχίου, υποβάλλεται αντίγραφό του.
4.    Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών
5.    Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί  το αναρτημένο έντυπο σε www.mli.uom.gr)
6.    Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται α) αποδεικτικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Lower ή αντίστοιχο, σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ) ή ανώτερο ή β) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας αγγλόφωνης εκπαίδευσης ή Πτυχίο Αγγλόφωνου ΑΕΙ (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή γ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
7.    Αποδεικτικά για τυχόν συναφή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και για συναφή επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχουν).
8.    Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο υποψήφιος προσκομίζει στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ επιπλέον δύο (2) φωτογραφίες.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε εκατονταβάθμια κλίμακα με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ
•    Συνάφεια και Βαθμός πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 45%),
•    Γνώση αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%),
•    Συναφής ερευνητική δραστηριότητα/επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 15%),
•    Λοιποί συναφείς τίτλοι σπουδών (συντελεστής βαρύτητας 10%),
•    Τίτλοι ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής (συντελεστής βαρύτητας 5%),
•    Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 15%).

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στις ιστοσελίδες www.mli.uom.gr και www.uom.gr (Μεταπτυχιακά-Διατμηματικά) ή επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Γ, 2ος όροφος, γραφείο 220, τηλ. 2310 891654, e-mail: mli@uom.gr.

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική»
Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου, ealex@uom.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ στις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νέα Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.Ι5/29103,29097/14.9.2018 δίνει λύση στο πρόβλημα που συχνά  αντιμετωπίζαμε στις δημόσιες υπηρεσίες. Με τη νέα εγκύκλιο γίνεται σαφές ότι:

Οι δικηγόροι εκπροσωπούν τους εντολείς τους ενώπιον διοικητικών αρχών και μόνο με την προφορική εντολή που τους έχουν λάβει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων. Οι δικηγόροι δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποίηση της ιδιότητας του Δικηγόρου είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων ενώπιον των υπηρεσιών για λογαριασμό του εντολέα του, είτε η επίδειξη της δικηγορικής του ταυτότητας του εν ισχύ από τον Δικηγορικό του Σύλλογο, σε περίπτωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης του Δικηγόρου στις Υπηρεσίες, δηλώνοντας ότι είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση.

Αποθήκευση Αρχείου (PDF, 457KB)