Νέα & Ανακοινώσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

24 May 2019

ΤΟ Υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε στην ιστοσελίδα του

"Στα βιβλία Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής (Πρακτικό 2) και Διαλογής Ψήφων των συνδυασμών και υποψηφίων, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι αναγράφουν ιδιοχείρως την επωνυμία των συνδυασμών και τα ονόματα των υποψηφίων ή, εναλλακτικά, επικολλούν το έντυπο ψηφοδέλτιο του κάθε συνδυασμού ή το ειδικό έγγραφο που διατίθεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή, έτσι ώστε , στην περίπτωση που στα ανωτέρω βιβλία επικολληθεί είτε το έντυπο ψηφοδέλτιο του κάθε συνδυασμού είτε το ειδικό έγγραφο, να είναι εμφανής η σφραγίδα της Περιφέρειας τουλάχιστον στην αρχή και στο τέλος του κάθε βιβλίου. Απαγορεύεται η χρήση άλλου βιβλίου πλην εκείνου που περιλαμβάνεται στον εκλογικό σάκο και φέρει την πρωτότυπη σφραγίδα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας".

Δεν απαιτούνται άλλες εξηγήσεις. Η νομική κατάρτιση όλων είναι επαρκής ώστε να διαφυλάξει το αδιάβλητο των εκλογών και της διασταύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων. Διευκολύνουν τα τυπωμένα ονόματα αλλά με χρήση των σελίδων των βιβλίων με τη σφραγίδα της περιφέρειας.