Νέα & Ανακοινώσεις

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

21 May 2019

Με την από 20.5.2019 Πράξη της Πρόεδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων, κας Ιωάννας Πάλλα ορίζονται τα ακόλουθα :

Με την αριθμ. 27002/6.5.2019 εγκύκλιο του  Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εν όψει  της  διενέργειας των  ευρωεκλογών,  καθώς και  των  Περιφερειακών   και   Δημοτικών   εκλογών  στις  26  Μαΐου  2019  και   των   επαναληπτικών Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών στις 2 Ιουνίου 2019,   ορίστηκε η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ της  Χώρας   από  την   22°  Μαΐου  2019   έως   και  την   31η  Μαΐου   2019.  Στην περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών  δημοτικών και περιφερειακών  εκλογών  στην  περιφέρεια  του Πρωτοδικείου,  η  αναστολή  παρατείνεται  μέχρι  και   την  5η  Ιουνίου  2019.  Ποινικές  δίκες  που  θα αρχίσουν  στο  ακροατήριο  πριν  από  την  22°  Μαΐου  2019  και  δεν  θα  περατωθούν  την  ίδια  μέρα,  συνεχίζονται  μετά  την  5η  Ιουνίου. Η διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών,  αναστέλλεται  κατά  τα ανωτέρω  χρονικά  διαστήματα. 

Στο πλαίσιο της ως άνω εγκυκλίου, ειδικά  ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ότι  :

Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης (100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα) για τις υποθέσεις που η προθεσμία κατάθεσης αυτών λήγει κατά το διάστημα από 22.5.2019 έως 5.6.2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 10.6.2019, ώστε να υπάρξει και η από τις οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ προβλεπόμενη τριήμερη προθεσμία διενέργειας ενόρκων βεβαιώσεων (δηλαδή η 6η, 7η και 10η Ιουνίου 2019) και επομένως όλες οι ως άνω προθεσμίες κλείνουν στις 10.6.2019, ημέρα Δευτέρα.

Για όσες υποθέσεις συζητηθούν έως την 21.5.2019 και δεν έχει συμπληρωθεί τριήμερο ή οκταήμερο της προθεσμίας κλεισίματος των φακέλων παρατείνεται το κλείσιμο τις αντίστοιχες ημέρες τις αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης  από την 6η.6.2019.

Επιτρέπεται η κατάθεση, αποκλειστικά και μόνον, όσων ενδίκων μέσων η καταληκτική ημερομηνία λαμβάνει χώρα κατά το διάστημα αναστολής εργασιών (22.5 έως 5.6.2019).

Κατάθεση δικογράφων στο χρονικό διάστημα της αναστολής των εργασιών θα επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση παραγραφής.

Κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων και συζήτησης προσωρινής διαταγής θα επιτρέπεται μόνον κατόπιν έγκρισης. 

Ένορκες βεβαιώσεις θα συντάσσονται μόνο όσες έχουν προσδιοριστεί μετά από κλήτευση των αντιδίκων.  

Οι εργασίες  των  εμμίσθων  υποθηκοφυλακείων  της  Χώρας  αναστέλλονται  από  τις 24 έως   και   τις   28   Μαΐου   και   σε   περίπτωση   διενέργειας   επαναληπτικών  δημοτικών  και περιφερειακών  εκλογών  από την  3η Μαΐου  έως  και την 3η  Ιουνίου 2019.