Νέα & Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης.7.2019

14 June 2019

Κατ' αρχάς μελετούμε την εγκύκλιο 1918/2019 του Α1 Τμ'ηματος του Αρείου Πάγου!!!

Διευκρινίστηκε ρητά ότι όσοι δικηγόροι, αλλά και ασκούμενοι, του Συλλόγου μας, επιθυμούν να διορισθούν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 (ή να εξαιρεθούν), θα πρέπει να καταθέσουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση τους (προτίμησης ή εξαίρεσης) μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 20-06-2019 και ώρα 14.00΄, σε 24ωρη βάση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση portal.olomeleia.gr

Στη διεύθυνση αυτή θα παραπέμπουν και τα αντίστοιχα Banners των δικτυακών τόπων των Δικηγορικών Συλλόγων, που ανήκουν στην δύναμη του portal.olomeleia.gr. Για την διευκόλυνση των συναδέλφων, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δίδεται εναλλακτικά η δυνατότητα να υποβληθεί η Αίτηση Προτίμησης – Εξαίρεσης στα γραφεία του Δ.Σ.Ι. κατά το άνω χρονικό διάστημα (ήτοι έως τις 20.6.2019), τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00’ έως 14.00’, με τη συνδρομή υπαλλήλων μας.

Όσοι εξαιτίας της παρανόησης που προέκυψε  έχετε υποβάλλει και χειρόγραφη αίτηση, επισκεφθείτε την Τρίτη τη γραμματεία του Συλλόγου για να την επαναλάβετε ηλεκτρονικά!!!

ΕΠΙΣΗΜΕΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

1. Μόνο ΜΙΑ (1) ΑΙΤΗΣΗ μπορεί να υποβληθεί.

2. Δεν υπάρχει κώλυμα εντοπιότητος (καταγωγής και τόπου άσκησης δικηγορίας).

3. Τους διορισμούς θα κάνει αρμοδίως, κατόπιν κληρώσεως, o Άρειος Πάγος (Α1 Τμήμα).

4. Δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν αιτήσεις:

α) για συνυπηρέτηση και για διορισμό αναπληρωματικών,

β) για συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα, εκλογικά διαμερίσματα ή συνοικισμούς, περισσότερες από μία δημοτικές ενότητες, περισσότερους από έναν δήμους, περισσότερες, από μία εκλογικές περιφέρειες και που θα έχουν συμπληρώσεις, διαγραφές ή παρατηρήσεις εκτός των ζητουμένων, σύμφωνα με τα έντυπα των αιτήσεων.

5. Επισημαίνεται ότι στους προς διορισμό Δικηγόρους δεν περιλαμβάνονται:

α) όσοι έχουν υπερβεί το 67° έτος της ηλικίας τους, κατ' άρθρο 68 παρ.5 του Π.Δ. 26/2012 (δηλαδή εκείνοι που έχουν γενέθλιο ημέρα πριν την 7η Ιουλίου 1952).

β) έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 5 του π.δ. 26/2012, δηλαδή αα) βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ή ββ) στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση,

γ) όσοι προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν βουλευτές (πρβλ. άρθρο 10 § 2 αριθμ. 2 Ν. 4239/2014).

δ) οι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου, γενικοί ή ειδικοί γραμματείς της Βουλής και των υπουργείων, καθώς και οι σύμβουλοι αυτών, πλην των ειδικών συνεργατών.

ε) ο Πρόεδρος της Βουλής, οι γενικοί γραμματείς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι αιρετοί περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι και οι γενικοί γραμματείς των δήμων.

στ) οι κατέχοντες έμμισθες θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ζ) οι διοικούντες με εκτελεστική αρμοδιότητα τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το νόμο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό της θέσης τους.

η) οι Πρόεδροι ανεξάρτητων αρχών.

θ) όσοι έχουν αμετακλήτως καταδικαστεί σε οριστική ή προσωρινή παύση για όσο χρόνο η τελευταία διαρκεί (άρθρα 33 και 143 του ν. 4194/2013).

Σημείωση:

Οι ασκούμενοι δικηγόροι Ιωαννίνων μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης μόνο στη γραμματεία του Συλλόγου Ιωαννίνων.