Νέα & Ανακοινώσεις

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α΄ 2019

22 July 2019

Ανακοίνωση για τη διανομή μερίσματος 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, η οποία έλαβε χώρα στις 10 Μαΐου 2019 επικυρώθηκε η αριθμ. 170/6.6.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, με την οποία τροποποιήθηκε η απόφαση σύστασης και λειτουργίας ειδικού διανεμητικού λογαριασμού, που είχε λάβει αριθμό 25970/19 Απριλίου 2016 της ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ και είχε δημοσιευτεί στο τεύχος Β του ΦΕΚ 1228 στις 27.4.2016.

Σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα :

Άρθρο 4

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν το προϊόν του διανεμητικού λογαριασμού, το οποίο θα διανέμεται στα μέλη του Συλλόγου, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα εντός του 3ου δεκαημέρου του μηνός Ιουνίου και εντός του 3ου δεκαημέρου του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, σωρευτικά :

α) Κύρια έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

β) Ενεργός και πραγματική άσκηση της δικηγορίας, ανεξάρτητα ή ως μέλος νόμιμης δικηγορικής εταιρείας δραστηριοποιούμενης στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

γ) Ύπαρξη επαγγελματικής στέγης στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, ήτοι ως αυτοτελές γραφείο, ή σε οικία, ή με συστέγαση ως μέλος νόμιμης δικηγορικής εταιρείας, ή με απλή συστέγαση με άλλο μέλος, το οποίο βεβαιώνει το γεγονός αυτό με δήλωση του προς το Σύλλογο. Εάν η βεβαίωση της συστέγασης είναι ψευδής, υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας, τόσο ο βέβαιων δικηγόρος, όσο και το μέλος υπέρ του οποίου έγινε η δήλωση - βεβαίωση.

δ) Ύπαρξη επαγγελματικού τηλεφώνου σταθερού ή κινητού.

ε) Έκδοση εντός της διανεμητικής περιόδου ενός (1) τουλάχιστον γραμματίου προκαταβολής ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων (παραβόλου), για οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια (κατάθεση δικογράφου, παράσταση, εξωδικαστικές ενέργειες, μεταφράσεις).

στ) Προηγούμενη εγγραφή στον ΛΕΑΔΙ.

Τα ανωτέρω κριτήρια δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ασθενείας, ανωτέρας βίας καθώς και στο διάστημα τοκετού και λοχείας και στρατιωτικής θητείας, εξαιρουμένου του κριτηρίου υπό στοιχείο (στ), που θα πρέπει να συντρέχει σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 5

Δεν συμμετέχει στη διανομή το μέλος που :

α) καθ’ όλη τη διάρκεια της διανεμητικής περιόδου τελούσε σε αναστολή ή μερική αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Δικηγόρων,

β) δεν τήρησε ή παραβίασε την απορρέουσα προς τον Σύλλογο υποχρέωσή του για υποβολή ετήσιας δήλωσης και καταβολή ετήσιας εισφοράς που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 30 του Κώδικα Δικηγόρων,

γ) παρέλειψε να αποδώσει στον Σύλλογο τις κρατήσεις υπέρ διανεμητικού λογαριασμού σε υποθέσεις που εκδίδονται ειδικά γραμμάτια νομικής βοήθειας και αυτεπάγγελτων διορισμών, εφόσον η σχετική παρακράτηση δεν γίνεται από το ΤΑΧΔΙΚ,

δ) εγγράφεται στα μητρώα του Συλλόγου ως συνταξιούχος άλλου κλάδου.

Άρθρο 6

1.- Οι νέοι δικηγόροι, μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την εγγραφή τους στα μητρώα του Συλλόγου και την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δεν υπόκεινται σε έλεγχο για την, εκ μέρους τους, άσκηση ενεργού και πραγματικής δικηγορίας, παρά μόνο για την πλήρωση των κριτηρίων υπό στοιχεία (α), (γ), (δ) και (στ) του άρθρου (4) και δεν ελέγχονται τον πρώτο χρόνο εγγραφής τους για την τήρηση της υποχρέωσης από τη διάταξη του άρθρου 30 του Κώδικα Δικηγόρων.

2.- Μέλη που εγγράφονται στα μητρώα του Συλλόγου από μετάθεση, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα λοιπά μέλη του Συλλόγου και αναφέρονται ανωτέρω.

3.- Ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των μελών στη διανομή ενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο εξετάζει κάθε σχετικό στοιχείο, που θεωρεί πρόσφορο για τη διαπίστωσή τους. Στην περίπτωση που οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του μέλους στο προϊόν της διανομής συντρέχουν σε τμήμα μόνο της διανεμητικής περιόδου, το μέλος λαμβάνει την αντίστοιχη αναλογία του μερίσματος

4.- Σε όσους αποκλείονται από το προϊόν της διανομής, θα επιστρέφεται, αφού πρώτα καλυφθούν οι εκάστοτε εισφορές υπέρ ΛΕΑΔΙ, ΛΕΔΕ, καθώς και οι συνδρομές τους προς τις Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών και τις τυχόν λοιπές ασφαλιστικές εισφορές και συνδρομές προς τρίτους (π.χ. εισφορές από ομαδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο), όπως κάθε φορά θα καθορίζονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου, από τα παρακρατηθέντα για τον διανεμητικό λογαριασμό, ποσό μέχρι του ύψους του μερίσματος της διανεμητικής περιόδου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από 2 συνεδριάσεις του και μετά από εισήγηση του Ταμία, αφού διαπίστωσε με τη συνδρομή της Επιτροπής Μητρώου, τα μέλη που δεν πληρούν τις άνω προϋποθέσεις και δεν μπορούν να λάβουν μέρισμα, ήτοι: 

Όσα μέλη διεγράφησαν για οποιονδήποτε λόγο ή ζήτησαν μεταγραφή σε άλλον Σύλλογο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 .

Όσα μέλη ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένοι στον ΛΕΑΔΙ 

Όσα μέλη άνω της τριετίας από την έναρξη επιτηδεύματος δεν διαθέτουν το 1 γραμμάτιο εντός της διανεμητικής περιόδου των 6 μηνών από την προηγούμενη διανομή, 31.12.2018 μέχρι  30.6.2019.

Όσα μέλη δεν διαθέτουν έδρα και δεν ασκούν ενεργά επαγγελματική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ή δραστηριοποιούνται εκτός Ιωαννίνων. 

Όσα μέλη βρίσκονται σε αναστολή εργασιών

Όσα δεν έχουν κάνει έναρξη ή έχουν επιλέξει, κατ΄ άρθρο 20 του Ν. 4488/2017, να κρατήσουν την ιδιότητα του Δικηγόρου χωρίς να τηρούν (ΚΑΔ) και δεν ασκούν το επάγγελμα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  να διανεμηθεί το προϊόν του διανεμητικού λογαριασμού από 1.1.2019 έως 30.6.2019 στα υπόλοιπα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Από το μικτό ποσό του μερίσματος κάθε δικαιούχου μέλους θα παρακρατηθεί 15% φόρος, θα πληρωθεί η εισφορά ΛΕΑΔΙ 2019, ποσού 72 ευρώ , μέρος από το κόστος για την τράπεζα νομικών πληροφοριών, ποσού 22,60 ευρώ,

το ποσό της ετήσιας εισφοράς, 40 € ή 25 € άνω ή κάτω της πενταετίας αντίστοιχα, αν δεν την κατέβαλε και θα πληρωθεί η τυχόν οφειλή προς την GENERALI από το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με την από 30.6.2019 λίστα του ΛΕΑΔΙ .

Το ποσό του μερίσματος θα κατατεθεί και θα φανεί στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε μέλους, που κρίθηκε ότι πληρεί τις προϋποθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς την Τετάρτη, 24.7.2019. 

Πληροφορίες για τις κρατήσεις κάθε μέλους και για την πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων θα διατίθενται από τη γραμματεία του Συλλόγου μετά την Τετάρτη . 

Καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση από το Δ.Σ.