Ανακοινώσεις

Σημαντική ενημέρωση περί οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ματαιωθεισών υποθέσεων από την έναρξη της αναστολής 29.10.2020

23 Ιανουαρίου 2021 Σημαντική ενημέρωση περί οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ματαιωθεισών υποθέσεων από την έναρξη της αναστολής 29.10.2020

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Α 256/23.12.2020 στο οποίο δημοσιεύτηκε ο NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4764.

Μεταξύ άλλων σημαντικών ρυθμίσεων στο ΜΕΡΟΣ ΙΒ περιλαμβάνονται τα άρθρα από 157 έως 164, που αφορούν στη λειτουργία της δικαιοσύνης

Δυνάμει του άρθρου 158 οι Πρόεδροι των Δικαστηρίων έχουν ήδη εκδώσει Πράξεις οίκοθεν επαναπροσδιορισμού των ματαιωθεισών υποθέσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής από 29.10.2020. 

Στο κλειστό πεδίο μελών της ιστοσελίδας (ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) έχουν ήδη αναρτηθεί Πράξεις της Προέδρου Εφετών, της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο και πράξεις του Προέδρου Πρωτοδικών με οίκοθεν επαναπροσδιορισμούς. 

Έχουν ήδη αναρτηθεί εκθέματα μελλοντικών δικασίμων από 1.4.2021 και εντεύθεν στα οποία επαναπροσδιορίστηκαν οίκοθεν οι ματαιωθείσες υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει  η διάταξη "Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα". Επομένως μελετήστε τις πράξεις και ενημερωθείτε για τις νέες δικασίμους στις οποίες προσδιορίστηκαν οίκοθεν οι υποθέσεις που ματαιώθηκαν. Δεν θα υποβάλλετε, ούτε θα λάβετε κλήση.     

Δικηγόροι από άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας μπορούν να ενημερώνονται για τις πράξεις επαναπροσδιορισμού καλώντας στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων και λαμβάνοντας κωδικό εισόδου.     

Αναμένεται νέα απόφαση για τη λειτουργία των δικαστηρίων από 18.1.2021 χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι σήμερα έγκυρη πληροφόρηση για τυχόν αλλαγές.

Έχουν ζητηθεί βελτιώσεις για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων και για τις υποθέσεις εκουσίας. Σε κάθε περίπτωση θα μεριμνήσουμε για την άμεση ενημέρωση των μελών. 

    

 

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Α 256/23.12.2020 ΝΟΜΟΣ 4764/2020 ΦΕΚ Α 256/23.12.2020 ΝΟΜΟΣ 4764/2020 Μέγεθος αρχείου: 2.95 MB