Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Δήμο Ρόδου Δωδεκανήσου

19 Νοεμβρίου 2020 Προκήρυξη δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Δήμο Ρόδου Δωδεκανήσου

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΠΕ Δικηγόρων μία θέση ΠΕ Δικηγόρων παρ΄ Αρείω Πάγω και μία θέση ΠΕ δικηγόρων Παρ΄ Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής- πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1.Την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου ΠΕ Δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω στο Δήμο Ρόδου με σχέση έμμισθης εντολής-πάγια μηνιαία αντιμισθία κατόπιν επιλογής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και

2.Την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου ΠΕ Δικηγόρων παρ΄ Εφέταις στο Δήμο Ρόδου με σχέση έμμισθης εντολής-πάγια μηνιαία αντιμισθία κατόπιν επιλογής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η πρόσληψη αυτή των δύο (2) δικηγόρων, ενός (1) ΠΕ Δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω και ενός (1) ΠΕ Δικηγόρων παρ’ Εφέταις, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 ‘άρθρα 42 έως 45 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/τ.Α/2013) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις όμοιες του Ν.4370/2016 άρθρο 60 παρ. 7 (ΦΕΚ 37/τΑ/2016) και θα συνδέονται με το Δήμο Ρόδου με σχέση έμμισθης εντολής. Οι προσλαμβανόμενοι δικηγόροι θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα υπάγονται στην κείμενη νομοθεσία για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη Αντικείμενο της απασχόλησης των προσλαμβανομένων θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα:  Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η κατοχύρωση των συμφερόντων του Δήμου Ρόδου ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε άλλης Αρχής. 

Η παροχή γνωμοδότησης επί πάσης φύσεως νομικών ζητημάτων καθώς και η παροχή γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών επίλυσης δικαστικών διαφορών και λοιπών ζητημάτων νομικής φύσης κατόπιν συνεννόησης με τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου Ρόδου

Η διαχείριση και επιμέλεια κάθε υπόθεσης για την οποία απαιτείται δικηγορική συμπαράσταση και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου για την από νομικής άποψης επεξεργασία κάθε λογής εγκυκλίου διακήρυξης δημοπρασιών η συμβάσεων ή άλλης φύσεως έγγραφα που αφορούν σε ερμηνεία νόμου, διατάγματος ή κανονιστικής διάταξης, κατόπιν συνεννόησης με τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου. Η παραλαβή δικογράφων τα οποία απευθύνονται στο Δήμο Ρόδου. Η παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των άλλων συλλογικών οργάνων του Δήμου Ρόδου και των Νομικών Προσώπων αυτού, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από τη Δημοτική Αρχή. Η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας η οποία ανατίθεται από το Δήμαρχο Ρόδου και αφορά το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους. Επίσης θα βρίσκονται σε άμεση σχέση διοικητικής εξάρτησης από τον Δήμαρχο Ρόδου. 

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη 2 θέσεων δικηγόρων στον Δήμο Ρόδου Προκήρυξη 2 θέσεων δικηγόρων στον Δήμο Ρόδου Μέγεθος αρχείου: 2.37 MB