Νέα & Ανακοινώσεις

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ -Δ-, -Ε-, -ΔΕ-, -ΠΡ-, -ΚΜ-, -ΨΑ-, -ΨΕ-,

25 May 2019

Σε κάθε εκλογικό τµήµα µπορεί να υπάρχουν µέχρι και τρία είδη καταλόγων
1. Βασικός Εκλογικός Κατάλογος (περισσότεροι του ενός, εφόσον το τµήµα περιλαµβάνει συνοικισµούς)
2. Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος Ετεροδηµοτών (µόνο σε τµήµατα µε κάλπη Ευρωεκλογών και εφόσον υπάρχουν ετεροδηµότες στο τµήµα)
3. Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος Κοινοτικών Εκλογέων (µόνον εφόσον στο τµήµα υπάρχουν κοινοτικοί εκλογείς - υπήκοοι κρατών µελών της Ε.Ε.).

Ενδείξεις στο βασικό εκλογικό κατάλογο
Κατωτέρω παρατίθενται οι ενδείξεις στο βασικό εκλογικό κατάλογο που τυχόν καταχωρούνται πριν την αναγραφή του ονόµατος του εκλογέα κα επεξηγείται η σηµασία τους.

∆: ∆ιπλοεγγραφή (Ψηφίζει µε Υπεύθυνη ∆ήλωση)

Ο εκλογέας είναι εγγεγραµµένος δύο φορές στους εκλογικούς καταλόγους της Χώρας. Θα επιτραπεί να ψηφίσει µόνο µε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν άσκησε το εκλογικό του δικαίωµα σε κάποιο άλλο τµήµα.

Ε: Ετεροδηµότης (Ψηφίζει στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές, ∆ΕΝ ψηφίζει στις Ευρωεκλογές).
Ο εκλογέας δεν επιτρέπεται να ψηφίσει στο τµήµα για τις Ευρωεκλογές.
Για τις Ευρωεκλογές ψηφίζει αποκλειστικά σε εκλογικό τµήµα του ∆ήµου στον οποίο διαµένει και έχει υποβάλει αίτηση ετεροδηµότη.

∆Ε: ∆ιπλοεγγραφή και Ετεροδηµότης (Ψηφίζει στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές µε υπεύθυνη δήλωση, ∆ΕΝ ψηφίζει στις Ευρωεκλογές)

ΠΡ: Ψηφίζει σε Προξενική Αρχή (Ψηφίζει µε Υπεύθυνη ∆ήλωση)
Ο εκλογέας έχει εγγραφεί σε ειδικό εκλογικό κατάλογο ελληνικής προξενικής αρχής σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. για την ανάδειξη Ελλήνων µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για να ψηφίσει στο εκλογικό τµήµα του ∆ήµου βασικής εγγραφής του, θα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ψήφισε κάπου αλλού. Ισχύει για τις Ευρωεκλογές. Στις Αυτοδιοικητικές ψηφίζει κανονικά.

ΚΜ: Ψηφίζει σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ (Ψηφίζει µε Υπεύθυνη ∆ήλωση)
Ο εκλογέας έχει εγγραφεί σε καταλόγους άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. για να ψηφίσει αντιπροσώπους αυτής της Χώρας. Για να ψηφίζει στο εκλογικό τµήµα του ∆ήµου βασικής εγγραφής του θα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ψήφισε κάπου αλλού.
Ισχύει για τις Ευρωεκλογές. Στις Αυτοδιοικητικές ψηφίζει κανονικά.

Για το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών υπάρχει µόνο η ένδειξη ∆: ∆ιπλοεγγραφή (Ψηφίζει µε Υπεύθυνη ∆ήλωση)

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Χωρίς ένδειξη: Ψηφίζει στις Αυτοδιοικητικές και στις Ευρωεκλογές

ΨΑ: Ψηφίζει MONO στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές

ΨΕ: Ψηφίζει MONO στις Ευρωεκλογές

∆: ∆ιπλοεγγραφή (Ψηφίζει µε Υπεύθυνη ∆ήλωση)

Ο εκλογέας είναι εγγεγραµµένος δύο φορές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Χώρας. Ψηφίζει στις εκλογές µε υπεύθυνη δήλωση, αναλόγως των ενδείξεων που τυχόν ακολουθούν δεξιά του «∆» (Χωρίς Ένδειξη, ΨΑ, ΨΕ).

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 363 KB