Κανονισμός Λειτουργίας ΔΣΙ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τ. Β') 1478/2016

Αριθ. απόφασης 107/10.3.2014

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 1 και 2 του Ν. 4194/ 2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) και

2. Το γεγονός ότι από την υπ’ αριθ. 107/10−3−2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣ Ιωαννίνων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Καταρτίζει Κανονισμό για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων καθώς και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων συλλογικών οργάνων, ως εξής:

Άρθρο 1 Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι ο καθορισμός της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, που καλείται στο εξής για λόγους συντομίας «Σύλλογος», καθώς και των κανόνων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ του Συλλόγου και των απασχολουμένων και αυτόν.

Άρθρο 2 Έκταση ισχύος του Κανονισμού Στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού υπάγονται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων.

Άρθρο 3 Διοίκηση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται όλες γενικά τις υποθέσεις του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

2. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: − Υπηρεσία Διοικητικού − Οικονομική Υπηρεσία − Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης, Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης.

3. Η Υπηρεσία Διοικητικού κατανέμεται σε Τμήματα, ως ακολούθως: α) Έργο Τμήματος Διοίκησης: Η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, η οργάνωση των υπηρεσιών, η επεξεργασία στοιχείων και η εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό του Συλλόγου, καθώς και η ανάληψη δράσεων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Η διαχείριση των εκδόσεων και της νομολογιακής βάσης δεδομένων περιφερειακού και ειδικού περιεχομένου του Συλλόγου. Η επιμέλεια, η συντήρηση και η επισκευή των εγκαταστάσεων, των συσκευών, των μηχανημάτων, των επίπλων και των γραφείων του Συλλόγου. β) Έργο Τμήματος Γραμματείας. Η γραμματειακή υποστήριξη, η παραλαβή, η πρωτοκόλληση, η διακίνηση και η εν γένει διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Συλλόγου. Η τήρηση του γενικού αρχείου του Συλλόγου. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων. Η σύνταξη δελτίων τύπου του Συλλόγου. Η διοργάνωση, η υποστήριξη και η επιμέλεια προβολής των σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και των εν γένει δραστηριοτήτων του Συλλόγου. γ) Έργο Τμήματος Δικηγόρων και Ασκουμένων Δικηγόρων. Η τήρηση Μητρώου, φακέλων και στοιχείων που αφορούν στην άσκηση του λειτουργήματος των μελών του Συλλόγου. Η σύνταξη των πιστοποιητικών που αφορούν στην κατάσταση των δικηγόρων, η παραλαβή των ετήσιων δηλώσεων και η έκδοση των ταυτοτήτων των μελών του. Η τήρηση του Ειδικού Βιβλίου και των στοιχείων που αφορούν στους ασκούμενους δικηγόρους, η παραλαβή των αιτήσεων εγγραφής τους. Η τήρηση φακέλων και βιβλίων σχετικών με τη λειτουργία των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Μητρώου. Η σύνταξη των πινάκων αυτεπαγγέλτως διοριστέων συνηγόρων και η παραλαβή αιτήσεων πολιτών για νομική βοήθεια. Η εποπτεία της λειτουργίας του ειδικού διανεμητικού λογαριασμού καθώς και θεσμών όπως των συνδίκων πτωχεύσεως, των κηδεμόνων σχολάζουσας κληρονομιάς, των απαλλοτριώσεων και της ισότητας των κακοποιημένων ατόμων.  δ) Έργο Τμήματος Πειθαρχικού. Η εποπτεία λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων και η τήρηση των σχετικών βιβλίων και φακέλων που αφορούν στην πειθαρχική και τυχόν ποινική κατάσταση των μελών του Συλλόγου. ε) Η Υπηρεσία διοικητικού λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ του Συλλόγου.

4. Η Οικονομική Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποί− ας ανήκει η εν γένει διαχείριση των εσόδων − εξόδων και της περιουσίας του Συλλόγου, αποτελείται από τον Ταμία, τους υπαλλήλους Κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Μηχανοργάνωσης και τους Οικονομολόγους − Λογιστές με τους οποίους συνεργάζεται ο Σύλλογος και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή σύμβαση έργου. Η Οικονομική Υπηρεσία λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία του Ταμία του Συλλόγου, με τη συνδρομή των λοιπών παραπάνω προσώπων. Ειδικότερα στην ευθύνη του Ταμία και των Οικονομολόγων − Λογιστών ανήκει: α) Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και η επιμέλεια εκτέλεσης του, β) η σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού, με τα αποτελέσματα χρήσεως και του απολογισμού του Συλλόγου, γ) η σύνταξη της ετήσιας απογραφής, δ) η τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, ε) η εκκαθάριση των αποδοχών των υπαλλήλων του Συλλόγου, στ) η απόδοση φόρων και τελών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., και ζ) η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του Συλλόγου, η εκπόνηση οικονομικών μελετών και η επεξεργασία των στατιστικών του στοιχείων. Στην ευθύνη των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Μηχανοργάνωσης του Συλλόγου ανήκει α) η έκδοση των γραμματίων προκαταβολής των εξόδων και φόρων των δικηγόρων, των διπλοτύπων, των γραμματίων είσπραξης και των ενταλμάτων πληρωμής, β) η διαχείριση των κάθε είδους ενσήμων γ) η είσπραξη των κάθε είδους δικαιωμάτων του Συλλόγου, των ετήσιων συνδρομών των μελών του και των συνδρομών από τις εκδόσεις του, καθώς και η έκδοση των σχετικών παραστατικών και δ) η πληρωμή μικροεξόδων.

Επίσης, ο Ταμίας εκπροσωπεί τον Δικηγορικό Σύλλογο ενώπιον οποιουδήποτε αναγνωρισμένου Τραπεζικού Ιδρύματος στην Ελλάδα και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτού. Συγκεκριμένα, δικαιούται α) να προβαίνει, ύστερα από σχετική απόφαση του ΔΣ, σε άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών κάθε μορφής επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Συλλόγου, β) να πραγματοποιεί καταθέσεις ανεξαρτήτως ποσού καθώς και αναλήψεις μέχρι του ποσού των 15.000 € ή και πέραν του ποσού αυτού κατόπιν απόφασης του Δ.Σ γ) να πραγματοποιεί προθεσμιακές καταθέσεις, υπογράφοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο και δ) να οπισθογραφεί επιταγές για κατάθεση σε λογαριασμό του Συλλόγου. Τέλος, ο Ταμίας είναι υπεύθυνος: α) για την προμήθεια των εργαζομένων του Συλλόγου με ένσημα ΤΥΔΕ και ΛΕΑΔΙ. Για το σκοπό αυτό, ήτοι για να πραγματοποιεί τις απαραίτητες παραγγελίες χρεώνεται με το αντίστοιχο κάθε φορά ποσό β) για την είσπραξη από το Τ.Π.Δ. και από οποιονδήποτε άλλον φορέα τα ποσά της δικηγορικής αμοιβής και των δικαστικών εξόδων που δικαιούχος είναι ο Σύλλογος και αφορούν απαλλοτριώσεις γ) για την εκκαθάριση των παραπάνω ποσών και την απόδοση τους στους δικαιούχους δικηγόρους, δ) να εισηγείται στο Δ.Σ. τα σχετικά με τη διανομή του μερίσματος ε) για τον έλεγχο των εξόδων και την έγκαιρη παράδοση των παραστατικών στον οικονομολόγο / λογιστή με τον οποίο συνεργάζεται ο Σύλλογος στ) για την πραγματοποίηση κάθε πληρωμής, πλην αυτών που γίνονται από το προσωπικό του Συλλόγου.

5. Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης, Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης. 1. Στην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Μηχανοργάνωσης, Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης ανήκει η υποστήριξη των λογισμικών συστημάτων και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συλλόγου. Η συντήρηση της βάσης δεδομένων και του ηλεκτρονικού αρχείου των εγγράφων. Η εποπτεία της λειτουργικής ετοιμότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων. Η επιμέλεια εκπαίδευσης του προσωπικού στη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων πληροφορικών συστημάτων των υπηρεσιών του Συλλόγου. Η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στις υπηρεσίες εσωτερικής λειτουργίας. Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την προμήθεια εφαρμοσμένων τεχνολογιών. Η μέριμνα για την προμήθεια βιβλίων και περιοδικών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εν γένει οργάνωση και διαχείριση της βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου του Συλλόγου. Η λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση της νομολογιακής βάσης δεδομένων περιφερειακού και ειδικού περιεχομένου του Συλλόγου. 2. Το Αυτοτελές τμήμα λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία μέλους του ΔΣ που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου, το οποίο μπορεί προς υποστήριξη του έργου να εισηγηθεί στο ΔΣ τη λειτουργία ειδικής επιτροπής, απαρτιζόμενη από μέλη του ΔΣ και εν γένει μέλη του ΔΣΙ υπό την ευθύνη και εποπτεία του Αντιπροέδρου του ΔΣ του Συλλόγου. Άρθρο 4 Εργασιακές Σχέσεις Προσωπικού 1. Το προσωπικό συνδέεται με το Σύλλογο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 2. Το προσωπικό, με την πρόσληψή του αποδέχεται τον Κανονισμό ως αναπόσπαστο προσάρτημα των ατομικών συμβάσεων εργασίας. 3. Το προσωπικό του Συλλόγου δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις της κοινής υπουργικής απόφασης 130558/1989 (Β΄ 471) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά κέντρα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ». 4. Οι θέσεις των υπαλλήλων του Συλλόγου είναι τέσσερις (4) και κατανέμονται σε κλάδους ως εξής: − Κλάδος ΠΕ Διοικητικός − Μηχανοργάνωσης, θέσεις τρεις (3) − Κλάδος ΠΕ Διοικητικός − Λογιστικός, θέση μια (1) Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να αποφασισθεί η αύξηση ή μείωση του αριθμού των εργαζομένων και η ανακατανομή των θέσεων και των κλάδων. 5. Ο Σύλλογος, εκτός από τους εργαζόμενους που συνδέονται με αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μπορεί να χρησιμοποιεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιστημονικούς συνεργάτες, για την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων γνώσεων, που να αναφέρονται στην εκπαίδευση του προσωπικού, στη σύνταξη εκθέσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων, στην επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων, στην παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής συνδρομής σε θέματα που απασχολούν το Σύλλογο και τις Υπηρεσίες του, λογιστές − φοροτεχνικούς και εν γένει επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και να αναθέτει σε μέλη του ή τρίτους ορισμένο έργο, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση έργου ή εντολής ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή και χωρίς αμοιβή. Οι συνεργάτες της παραγράφου αυτής δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 5 Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται όλες, γενικά, τις υποθέσεις του Συλλόγου, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων. 2. Οι υπάλληλοι και οι επιστημονικοί συνεργάτες του Συλλόγου τελούν υπό την άμεση εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ενημερώνουν για θέματα της αρμοδιότητας τους, όποτε τούτο ζητηθεί. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να αναθέτει και σε άλλα μέλη του (πέραν των προαναφερομένων ειδικά) την ευθύνη λειτουργίας και εποπτεία των υπηρεσιών του είτε εν όλω είτε για συγκεκριμένα έργα αυτών.

Άρθρο 6 Όργανα του Συλλόγου

Τα Όργανα του Συλλόγου τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), είναι: 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών, 2. Ο Πρόεδρος, 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, 4. Οι Επιτροπές Μητρώου, (πρώτου και δευτέρου βαθ− μού) και 5. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια.

Άρθρο 7 Επιτροπές του Συλλόγου

α. Ειδική Επιτροπή Εποπτείας κατά την άσκηση, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον Κώδικα Δικηγόρων και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις (άρθ. 14 Ν. 4194/2013). β. Οι τριμελείς Επιτροπές επίλυσης διενέξεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (άρθ. 95 παρ. 4). γ. Επιτροπές ή ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων. δ. Διαρκής (τριμελής ή πενταμελής) Επιτροπή θεμάτων που αφορούν στον Κώδικα Δικηγόρων, στην προστασία των ατομικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και στους θεμελιώδεις θεσμούς και αρχές του πολιτεύματος. ε. Διαρκής (τριμελής ή πενταμελής) οικονομική και κοινωνική επιτροπή μελέτης θεμάτων για την φορολογία Δικηγόρων, κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, πόρων του Συλλόγου (υποχρεωτικές εισφορές, διανεμητικοί λογαριασμοί, εισφορές ειδικού σκοπού) και Δικηγορική αλληλεγγύη. στ. Οι ανωτέρω Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Συλλόγου, που καθορίζει τον αριθμό των μελών, την διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής. Μέλη των επιτροπών ορίζονται Δικηγόροι με επιστημονική ή επαγγελματική εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο των επιτροπών αυτών. ζ. Τέλος σχετικά με τις ως άνω υπό στοιχεία γ, δ, και ε επιτροπές να συμμετέχουν και μέλη που είναι γνώστες της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και το έργο των επιτροπών αυτών συνδράμουν και ασκούμενοι Δικηγόροι, είτε πραγματοποιούν την άσκηση τους, ολικά ή μερικά στον Δικηγορικό Σύλλογο (άρθ. 13 παρ. 4 Ν. 4194/2013) είτε σε δικηγόρο μέλος του ΔΣΙ και τέλος με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών αυτών ορίζεται συντονιστής του έργου τους Δικηγόρος, που ασκεί το δικηγορικό λειτούργημα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη, με συναφή επιστημονική ή επαγγελματική εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο αυτών. η. Η ιδιότητα του μέλους όλων των ως άνω επιτροπών είναι άμισθη και τιμητική. θ. Το Δ.Σ. με απόφαση του δύναται να συγκροτεί από μέλη του Συλλόγου και ομάδες εργασίας για τη μελέτη Κωδίκων και την υποβολή προτάσεων μεταρρύθμισης ή αναμόρφωσης αυτών (ενδεικτικά Α.Κ., Π.Κ., Εμπ.Ν., Κ.Πολ.Δ, Κ.Ποιν.Δ, Κ.Δ.Δ, Κ.Διοικ.Διαδ., ΚΕΔΕ, ακυρωτική διαδικασία). ι. Έργο των ανωτέρω επιτροπών ή ομάδων εργασίας είναι και η συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση δικαστικών αποφάσεων Εθνικών ή Ευρωπαϊκών και Διεθνών Δικαιοδοτικών οργάνων για την δημιουργία νομολογιακής βάσης δεδομένων περιφερειακού ή ειδικού περιεχομένου του Συλλόγου (άρθ. 96 παρ. 3 Ν. 4194/2013) με ιδιαίτερη έμφαση στην νομολογία που αφορά τα ατομικά και θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και ιδίως του ΕΔΔΑ, σε συνεργασία με το αυτοτελές Τμήμα Μηχανογράφησης, Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης.

Άρθρο 8 Πρόσληψη Προσωπικού

1. Για την πρόσληψη εργαζομένου από το Σύλλογο, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία καθορίζονται ο αριθμός του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί, η διάρκεια και οι όροι της σύμβασης εργασίας, οι αποδοχές, τα απαιτούμενα γενικά ή ειδικά προσόντα, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσαχθούν, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής. Την ευθύνη ελέγχου των δικαιολογητικών και της τήρησης, εν γένει, της σχετικής διαδικασίας έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προβαίνει στην επιλογή των υποψηφίων και αποφασίζει την πρόσληψη. 2. Ο Σύλλογος δικαιούται να προσλαμβάνει υπαλλήλους από τα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

Άρθρο 9 Σύναψη Σύμβασης Εργασίας

1. Για κάθε πρόσληψη εργαζομένου από τον Σύλλογο υπογράφεται η σχετική σύμβαση εργασίας. 2. Η πρόσληψη θεωρείται σαν να μην έγινε και ανακαλείται από τον Σύλλογο, αν ο επιλεγείς δεν προσέλθει και δεν αναλάβει υπηρεσία, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η σύμβαση. 3. Εάν ο επιλεγείς αρνηθεί την πρόσληψη, ο Σύλλογος απαλλάσσεται από κάθε τυχόν υποχρέωση του προς αυτόν. 4. Η σχέση εργασίας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 10 Υποχρεώσεις Εργαζομένων

1. Οι εργαζόμενοι στο Σύλλογο, χωρίς να στερούνται από οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση της εργασίας τους, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια της ακολουθούμενης από τον Σύλλογο γενικής πολιτικής, υποχρεώνονται να εκτελούν τα καθήκοντα τους, που θα καθορίζονται και μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόθυμα και με πνεύμα απόλυτης πειθαρχίας, να δέχονται τις οδηγίες και να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εντολή που τους δίνεται, ευθυνόμενοι: − για κάθε ζημία που επέρχεται στο Σύλλογο από δική τους υπαιτιότητα, − για διαχειριστικά λάθη τους, όταν απασχολούνται στο ταμείο του Συλλόγου, − για τις αποζημιώσεις τις οποίες υποχρεώθηκε να καταβάλει ο Σύλλογος ένεκα παρανόμων πράξεων ή παραλείψεων αυτών που έγιναν από δόλο ή αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 2. Κάθε εργαζόμενος, που προσλαμβάνεται από τον Σύλλογο, αναλαμβάνει τα καθήκοντα, τα οποία προσδιορίζονται από την ατομική του σύμβαση και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν, όμως, την υποχρέωση να παρέχουν εντός του καθορισμένου ωραρίου και υπηρεσίες με συναφή χαρακτήρα σε σχέση με αυτές που τους έχουν ανατεθεί, εφόσον οι πρόσθετες αυτές εργασίες δεν επιφέρουν μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας αυτών. 3. Ο Σύλλογος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να απασχολεί τους εργαζόμενους σε οποιαδήποτε υπηρεσία του, είτε να τους αναθέτει άλλες ή και άλλες υπηρεσίες, είτε να αντικαθιστά ορισμένες από αυτές με άλλες υπηρεσίες, είτε και να τις περιορίζει, ανάλογα με τις οργανωτικές, λειτουργικές ή υπηρεσιακές ανάγκες του και σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του, ανεξάρτητα από ειδικότητες και χωρίς καμία αξίωση των εργαζομένων για πρόσθετη αμοιβή από το λόγο αυτό. 4. Οι εργαζόμενοι οφείλουν ιδιαίτερα: − Να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τις εντολές και οδηγίες του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία του Συλλόγου. − Να εξυπηρετούν πρόθυμα τα μέλη του Συλλόγου και κάθε συναλλασσόμενο με αυτόν. − Να εκτελούν τις εργασίες που τους ανατίθενται με ευσυνειδησία, ώστε ο Σύλλογος να προφέρει έγκαιρα και αξιόπιστα τις υπηρεσίες του. 5. Δεν επιτρέπεται στους εργαζόμενους άρνηση ή παράλειψη εκτέλεσης αρμοδίως ανατιθέμενης εργασίας και γενικά κάθε ενέργεια που μπορεί να βλάψει ή να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου. 6. Οι εργαζόμενοι πρέπει να φυλάσσουν με κάθε επιμέλεια τα έγγραφα, τις κινητές αξίες και γενικά τα στοιχεία και τα υλικά που παραδίδονται για την εκτέλεση της εργασίας τους και, γενικά, να χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου με επιμέλεια και προσοχή, ούτως ώστε να διατηρούνται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να περιορίζεται κατά το δυνατόν η φθορά τους, υποχρεούμενοι να αναφέρουν έγκαιρα οποιαδήποτε βλάβη και απώλεια τους. 7. Οι εργαζόμενοι του Συλλόγου οφείλουν να προσέρχονται κανονικά προς εργασία κάθε εργάσιμη ημέρα και να τηρούν το καθορισμένο ωράριο απασχόλησης τους, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους μέσα στα πλαίσια των κατευθύνσεων και οδηγιών, που τους έχουν παρασχεθεί. 8. Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στο Σύλλογο, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός, για κάθε μεταβολή στην προσωπική του κατάσταση και στην επαγγελματική του κατάρτιση. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής, συνεπάγεται για όσο χρόνο διήρκησε, την απώλεια των τυχόν δικαιωμάτων από την μεταβολή της κατάστασής του. 9. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα τον Γραμματέα του Συλλόγου, αν για λόγους ασθένειας ή άλλης αιτίας κωλύονται να προσέλθουν στην εργασία τους. 10. Σε περίπτωση υπηρεσιακών, προσωπικών ή άλλων απρόβλεπτων αναγκών του προσωπικού, η προσωρινή απομάκρυνση από τον χώρο εργασίας επιτρέπεται μετά από άδεια του Προέδρου ή του Γραμματέα του Συλλόγου. 11. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με πληροφορίες ή γεγονότα για τα οποία λαμβάνουν γνώση εξ αιτίας ή με την ευκαιρία των καθηκόντων τους, τα οποία αφορούν το Σύλλογο και τα μέλη του. 12. Κάθε εργαζόμενος κατά την λήξη της εργασιακής του σχέσης ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τον Σύλλογο υποχρεούται να παραδώσει όλα τα έγγραφα, φακέλους και άλλα στοιχεία και υλικό σχετικό με την εργασία του, αφού αυτό αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου.

Άρθρο 11 Δικαιώματα Εργαζόμενων

1. Οι εργαζόμενοι έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους, της διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας, του Κανονισμού αυτού, καθώς επίσης και από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 2. Ο Σύλλογος οφείλει να τηρεί απέναντι στους εργαζόμενους την αρχή της ίσης μεταχείρισης και να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τους όρους υγιεινής και ασφάλειάς τους.

Άρθρο 12 Χρόνος και Τόπος Εργασίας

1. Οι εργαζόμενοι του Συλλόγου υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην έδρα του. 2. Η διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας του προσωπικού καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. 3. Ο Σύλλογος ακολουθεί το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης (Δευτέρα − Παρασκευή) όλων των εργαζομένων του. 

Άρθρο 13 Άδειες

1. Οι άδειες απουσίας, οι οποίες παρέχονται στους εργαζόμενους του Συλλόγου, είναι οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις, για εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 2. Η άσκηση του δικαιώματος κανονικής άδειας, η χορήγηση των αδειών και ιδιαίτερα η σειρά χορήγησης και ο χρόνος έναρξης αυτών, ρυθμίζονται με απόφαση του Γραμματέα, σύμφωνα με τις ανάγκες του Συλλόγου, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Ο/Η απασχολούμενος/η με σύμβαση αορίστου χρόνου θα υποβάλλει πλάνο χορήγησης κανονικής άδειας για το τρέχον έτος οι λοιποί/ές εργαζόμενοι/ ες θα υποβάλουν αντίστοιχο πλάνο με την έναρξη της σύμβασης απασχόλησης τους στις υπηρεσίες του Συλλόγου. 3. Το προσωπικό δε δικαιούται να κάνει χρήση άδειας πριν του γνωστοποιηθεί, από τον Γραμματέα του Συλλόγου, η απόφαση έγκρισης χορήγησης άδειας και πριν από την ορισμένη ημέρα έναρξης της. Το προσωπικό οφείλει αμέσως μετά τη λήξη της άδειας, που χορηγήθηκε, να επανέλθει στην θέση του. 4. Οι εργαζόμενοι οφείλουν σε περίπτωση ασθένειας τους να ενημερώνουν αυθημερόν και πάντως χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Συλλόγου, μετά δε το πέρας της ασθένειας και με την επιστροφή τους στην εργασία, να προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, βάσει των οποίων πιστοποιείται η ασθένεια. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά στοιχεία της ασθένειας μετά το πέρας αυτής (της ασθένειας) και με την επάνοδο του στην εργασία, ο εργαζόμενος θεωρείται αδικαιολόγητων απών και οι αποδοχές, που αντιστοιχούν στις μέρες απουσίας του, αφαιρούνται από τις μηνιαίες αποδοχές του. 5. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι η αδικαιολόγητη απουσία των εργαζομένων από την εργασία τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 14 Αποδοχές Προσωπικού

1. Οι αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Οι αποδοχές οφείλονται από την ημέρα που αναλαμβάνει εργασία και καταβάλλονται δεδουλευμένες για χρονικά διαστήματα διάρκειας ενός μήνα, την 30η κάθε μηνός. 3. Σε περίπτωση μη παροχής εργασίας από μέρους του εργαζόμενου από υπαιτιότητα του, δεν οφείλονται αποδοχές. Επί μερικής παροχής εργασίας (μειωμένο ωράριο) οφείλονται αποδοχές αναλόγως μειωμένες. 4. Κατ’ εξαίρεση, ο εργαζόμενος, σε περίπτωση ασθένειας του που βεβαιώνεται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά , δικαιούται τις αποδοχές που προβλέπονται από τα άρθρα 657−658 του Αστικού Κώδικα και τις σχετικές περί ασθένειας διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 15 Κρατήσεις Αποδοχών

Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού επιτρέπονται μόνο: α) σε πρόστιμα, που επιβάλλονται βάσει των σχετικών πειθαρχικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, β) για τις νόμιμες κρατήσεις κατά τις οικείες διατάξεις (φόροι υπέρ του Δημοσίου, εισφορές υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών, κ.α.), γ) για την εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων του εργαζομένου προς τον Σύλλογο, που προέρχονται από διαχειριστικά λάθη του ή ζημίες που προκάλεσε σε υλικά, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου και δ) από άλλη αιτία, μόνο όπως ο νόμος ορίζει. Ο καταλογισμός γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16 Πειθαρχικά Παραπτώματα

1. Οι σχέσεις του Συλλόγου και του προσωπικού βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την επιθυμία στενής, ειλικρινούς και υγιούς συνεργασίας. Προϋπόθεση της αμοιβαίας αυτής εμπιστοσύνης και συνεργασίας αποτελεί η πιστή τήρηση των όρων του παρόντος Κανονισμού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, τον Κώδικα Δικηγόρων, τον παρόντα Κανονισμό, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, τις ιδιαίτερες οδηγίες του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία του Συλλόγου, καθώς και από την φύση της υπηρεσίας, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται, μεταξύ άλλων, από τους κανόνες της επιστήμης, της κοινής πείρας και της καλής πίστης. 3. Κάθε πράξη υπαίτια ή παράλειψη του υπηρεσιακού καθήκοντος, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, ή ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εργαζόμενου συμπεριφορά ή ηθελημένη βλάβη των συμφερόντων του Συλλόγου, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και επισύρει ανάλογα με τη σοβαρότητα της την αντίστοιχη ποινή. 4. Η πειθαρχική δικαιοδοσία ανήκει στο ΔΣ του συλλόγου από το οποίο, τηρούμενης της προβλεπόμενης από τα Πειθαρχικά Συμβούλια εν γένει πειθαρχικής διαδικασίας στις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που επίσης προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

Άρθρο 17 Λύση Σχέσης Εργασίας

1. Οι εργαζόμενοι στο Σύλλογο με συμβάσεις αορίστου χρόνου απολύονται και οι συμβάσεις τους καταγγέλλονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η απόλυση ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στον εργαζόμενο. 2. Η σύμβαση εργασίας λύεται για τους παρακάτω ενδεικτικούς και όχι περιοριστικούς λόγους: α) Αυτοδίκαια με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, όπως ορίζεται από το νόμο. β) Λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής απόλυσης. γ) Λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργαζόμενο. δ) Λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον Σύλλογο κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κοινοποίησης της στον εργαζόμενο. ε) Όταν εργαζόμενος παραβαίνει τους όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας του, η οποία (παράβαση) συνεπάγεται την εξ υπαιτιότητας του και εκ μέρους του λύση της συμβάσεως, που λογίζεται ότι επέρχεται με οικειοθελή αποχώρηση του, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης. στ) Λόγω αυθαίρετης απουσίας του εργαζόμενου από την εργασία του, όταν επαναλαμβάνεται παρά τις σχετικές παρατηρήσεις, άσχετα από την περικοπή των αντίστοιχων αποδοχών, οπότε η σύμβαση εργασίας λύνεται με υπαιτιότητα του εργαζόμενου, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης. 3) Η λύση της εργασιακής σχέσης του προσωπικού, που συνδέεται με τον Σύλλογο με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, γίνεται αυτοδίκαια μόλις λήξει ο χρόνος που προβλέπεται στη σύμβαση, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Η ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου απαγορεύεται.

Άρθρο 18 Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας

1. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους είτε του Συλλόγου είτε του εργαζόμενου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την ατομική σύμβαση εργασίας και τον Κανονισμό αυτό 2. Ο Σύλλογος έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, μεταξύ άλλων, όταν ο εργαζόμενος προφανώς δεν εκτελεί τα καθήκοντα του και τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για την εκτέλεση της συμφωνημένης εργασίας του. Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση.

Άρθρο 19 Παραίτηση Εργαζομένου

1. Η παραίτηση του εργαζομένου πρέπει να είναι ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση ή προθεσμία και υποβάλλεται εγγράφως. 2. Η εργασιακή σχέση λύεται μόνο μετά την έγγραφη κοινοποίηση της αποδοχής της παραίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της παραίτησης. 3. Εντός της προθεσμίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, να δηλώσει εγγράφως προς τον υπάλληλο, που υπέβαλε παραίτηση, ότι αναβάλει την αποδοχή της μέχρι ένα μήνα για λόγους υπηρεσιακής ανάγκης και μέχρι τρεις μήνες σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει διαχείριση ή αν πιθανολογείται έναρξη ποινικής ή πειθαρχικής δίκης επ’ αυτού. 4. Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αυτοδίκαια δεκτή, μετά την πάροδο ενός μηνός από την υποβολή της και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μετά την πάροδο των προβλεπόμενων προθεσμιών. Ο εργαζόμενος μπορεί να ανακαλέσει την παραίτηση του μέχρι την αποδοχή της.

Άρθρο 20 Έναρξη Ισχύος Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Η Πρόεδρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΟΓΛΗ