Προϋποθέσεις Εγγραφής

Δικαιολογητικά για εγγραφή δικηγόρου

1. Φ.Ε.Κ. Διορισμού

2. Πρακτικό Ορκωμοσίας

3. Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος

4. Δύο φωτογραφίες

 

 

 

Δικαιολογητικά για εγγραφή ασκούμενου δικηγόρου

1.- ΑΙΤΗΣΗ εγγραφής στο ειδικό μητρώο ασκουμένων Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

2.- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

3.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. ΦΩΤΟΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ

5.- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599/1986) «ότι δεν υπάγομαι στα κωλύματα και ασυμβίβαστα που ορίζονται από τον Κώδικα Δικηγόρων»

6.- ΒΕΒΑΙΩΣΗ του/της Δικηγόρου που θ ασκηθεί (Ο Δικηγόρος πρέπει να είναι παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις ή παρά Πρωτοδίκαις με πενταετή δικηγορική υπηρεσίας – Συμβουλευτείτε τα άρθρα 10 έως 14 του Κώδικα Δικηγόρων)

 

 

 

Δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων

ΓΕΝΙΚΑ

Όπως ορίζει το άρθρο 18 του Κώδικα Δικηγόρων, δικαίωμα συμμετοχής στον Πανελλήνιο διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων έχει ο ασκούμενος δικηγόρος που συμπλήρωσε τον νόμιμο χρόνο άσκησης (μέχρι την τελευταία ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, να έχει συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ (18) μηνών), εφόσον δεν κωλύεται να διορισθεί δικηγόρος ή συντρέχει στο πρόσωπο του ασυμβίβαστη ιδιότητα.

Οι εξετάσεις των ασκούμενων δικηγόρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας λαμβάνει χώρα στην έδρα του Εφετείου Ιωαννίνων που είναι η αρμόδια εφετειακής επιτροπής, είναι γραπτές σε πρακτικά νομικά θέματα και διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία της χώρας. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς, συνήθως σε 5 δίωρα ξεκινώντας από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή μεσημέρι  σε: α) Αστικό Δίκαιο & Κώδικα Δίκαιο Πολιτικής Δικονομίας, β) Ποινικό Δίκαιο & Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, γ) Εμπορικό Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία & Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και ε) Κώδικα Δικηγόρων & Κώδικα Δεοντολογίας.

Όποιος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις, πρέπει μέχρι την ημέρα που θα ορίζει η σχετική Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί, να υποβάλει στον Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής (Γραμματεία του Εφετείου Ιωαννίνων) αίτηση συμμετοχής, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά (με επιφύλαξη των οριζομένων στη σχετική υπουργική απόφαση που προκηρύσσει τις εκάστοτε εξετάσεις κάθε εξάμηνο σύμφωνα με την αριθμ. 67514οικ./14.9.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων» όπως ισχύει :

α.- πιστοποιητικό άσκησης από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων και από κάθε προηγούμενο Σύλλογο που τυχόν ασκήθηκε για το χρονικό διάστημα,

β.- φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται επικύρωση),

γ.- φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (άνευ επικύρωσης) και

δ.- Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εξήντα πέντε (65) ευρώ, ή, εάν ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσού τριάντα (30) ευρώ (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8417 για τα 30 ευρώ αντίστοιχα). Υπάρχει δυνατότητα καταβολής και με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄ από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, των ως άνω ποσών που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 3741«Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων της ΑήΒ περιόδου του έτους» (Τη με αριθ. 67001/15.9.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών «Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων», όπως ισχύει).

 

ΕΙΔΙΚΑ

Για να εκδοθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων πιστοποιητικό ασκήσεως, καταθέτει ο υποψήφιος Δικηγόρος (Ασκούμενος) στο Σύλλογο  αίτηση επισυνάπτοντας  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Ή ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ που ασκήθηκε, που να βεβαιώνεται ότι ασκήθηκε συνεχώς και πραγματικώς δέκα οκτώ (18) μήνες τουλάχιστον, το ήθος, επιμέλεια κλπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υποψήφιος δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις της Α και Β Περιόδου μετά την συμπλήρωση της 18μήνου ασκήσεώς του για οποιονδήποτε λόγο, τότε οφείλει 15 ημέρες προτού αρχίσουν οι εξετάσεις να καταθέσει αίτηση στο Σύλλογο με δικαιολογητικά και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έλαβε μέρος σ’ αυτές προκειμένου ν’ αποφανθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τη συμμετοχή του ή μη.