Ταυτότητα Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Το Νομικό Πρόσωπο Λ.Ε.Α.Δ.Ι ( Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ιωαννίνων ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Ιωαννίνων.

Με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 2676/5-1-1999 ( ΦΕΚ 5-1-1999 ) τα Ταμεία Πρόνοιας των Δικηγορικών Συλλόγων που είχαν ιδρυθεί με τον α.ν 87/1936 , καταργήθηκαν από 1-7-1999.

Σύμφωνα με την παρ. 2 της ίδιας διάταξης, δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να συστήσει Λογαριασμό Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας  των μελών του, σωματειακής μορφής (Ν.Π.Ι.Δ  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ως καθολικό διάδοχο φορέα του Ταμείου Πρόνοιας που καταργήθηκε.

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου  Ιωαννίνων αποφάσισε τη σύσταση του Λογαριασμού αυτού και  συστάθηκε Διοικούσα Επιτροπή, η οποία με μεγάλο κόπο, προσπάθεια και σοβαρότητα διασφάλισε την περιουσία του καταργηθέντος Ταμείου Πρόνοιας και συνέταξε το Καταστατικό, που εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα. Την προσωρινή διοίκηση ακολούθησε εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο που συνέταξε Κανονισμό Λειτουργίας και Παροχών, εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση.

Από τις διατάξεις του καταστατικού του Λ.Ε.Α.Δ.Ι  προκύπτει ότι σκοπός του είναι η αλληλοβοήθεια μεταξύ των συναδέλφων και το αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους.

Η ιδιότητα του μέλους δεν είναι υποχρεωτική  και μέλος του μπορεί   να γίνει κάθε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση και καταβάλλοντας την εφάπαξ  εισφορά του.

Τα έσοδά του προέρχονται εκτός από τις παραπάνω εισφορές και από μηνιαία εισφορά των μελών, από ποσοστό επί των παραβόλων προεισπράξεων και από την διακίνηση ειδικών ενσήμων αναλόγως των παραστάσεων των μελών  στα Δικαστήρια.

Από τις διατάξεις του καταστατικού προκύπτει ότι σκοπός του είναι η αλληλοβοήθεια μεταξύ των συναδέλφων και το αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους.

Βάσει των διατάξεων του Καταστατικού του παρέχει στα μέλη του:

  • Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση κατά την έξοδο μέλους  από την ενεργό δικηγορία όταν συνταξιοδοτηθεί από το Ταμείο Νομικών ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή καταστεί ολικά και μόνιμα ανίκανο για το επάγγελμα με την προϋπόθεση συνταξιοδότησης του για την αιτία αυτή. Επίσης χορηγεί εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στους δικηγόρους – μέλη του που αποχωρούν, λόγω παραιτήσεως από το Δικηγορικό επάγγελμα ή μεταθέσεως σε άλλο Δικηγορικό Σύλλογο.
  • Βοήθημα σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα).
  • Συμπληρωματική βοήθεια για ιατροφαρμακευτική, οδοντιατρική περίθαλψη.
  • Επίδομα τοκετού.
  • Χρηματική ενίσχυση στην οικογένεια του μέλους του σε περίπτωση θανάτου.
  • Εξοδα κηδείας και εφάπαξ χρηματική ενίσχυση της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή ολικής ανικανότητας.

Το χαρακτηριστικό του Λ.Ε.Α.Δ.Ι, όπως και όλων των Λ.Ε.Α.Δ της Ελλάδας, είναι ότι οι παροχές προς τα μέλη του δεν είναι ανταποδοτικές, δηλαδή οι παροχές του δεν είναι ανάλογες με τις εισφορές των μελών, όπως είναι με τους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο που αποδεικνύει την αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών και ειδικά την αλληλεγγύη των γενεών σε βάθος χρόνου. Η αλληλεγγύη αυτή και η αλληλοβοήθεια είναι απαραίτητα για την ύπαρξη της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των μελών και μείωσης του αισθήματος αβεβαιότητας και ανασφάλειας των μελών.

Το Λ.Ε.Α.Δ.Ι είναι μέλος της Ενωσης Λ.Ε.Α.Δ Ελλάδος ( Ε.Λ.Ε.Α.Δ.Ε ) που σκοπό έχει τη διεκδίκηση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών συμφερόντων των μελών του.

Επίσης το Λ.Ε.Α.Δ.Ι συμμετέχει σε ομαδική ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Συντoνιστικής Επιτροπής Ολομέλειας Λ.Ε.Α.Δ Ελλάδος και της Ασφαλιστικής  Εταιρίας GENERALI LIFE  AEAZ για την ασφάλιση δικηγόρων των κατά τόπους Λ.Ε.Α.Δ και των εξαρτωμένων μελών τους.