Καταστατικό Λ.Ε.Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (Λ.Ε.Α.Δ.Ι.).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΛΗ

 

Άρθρο 1

Επωνυμία – Έδρα

 

Κατ' εφαρμογή της διάταξης του αρθρ. 31 του Ν. 2676/1998 ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ιωαννίνων» (Λ.Ε.Α.Δ.Ι), με έδρα τα Ιωάννινα, το οποίο διαδέχεται καθολικά (σε δικαιώματα και υποχρεώσεις) το Ταμείο "Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων.

 

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός του Λ.Ε.Α.Δ.Ι είναι:

α) Να βοηθά τα μέλη του, Δικηγόρους, ως παράγοντες απονομής της Δικαιοσύνης και να εμπνέει σε αυτά το αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας.

β) Να χορηγεί εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στους δικηγόρους - μέλη του - που εξέρχονται του επαγγέλματος, όταν συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο Νομικών ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή καταστούν ολικά και μόνιμα ανίκανα για το επάγγελμα τους, με την προϋπόθεση συνταξιοδότησης τους για την αιτία αυτή. Επίσης να χορηγεί εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στους Δικηγόρους - μέλη του - που αποχωρούν, λόγω παραιτήσεως από το Δικηγορικό επάγγελμα, ή μεταθέσεως σε άλλο Δικηγορικό Σύλλογο.

γ) Να χορηγεί χρηματική ενίσχυση (βοήθημα) σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα).

δ) Να χορηγεί συμπληρωματική βοήθεια για ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη των μελών του.

ε) Να χορηγεί χρηματική ενίσχυση στην οικογένεια του μέλους του σε περίπτωση θανάτου-

στ) Να αναλαμβάνει με τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, προγράμματα κοινωνικής πολιτικής για την εξυπηρέτηση των μελών του που έχουν ανάγκη ειδικής υποστήριξης.

ζ) Να συμβάλλει στην ενίσχυση προγραμμάτων κατασκηνώσεων, παιδικών σταθμών

απονομής βραβείων και άλλων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων των

παιδιών των μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

η) Να προβαίνει στην αγορά ακινήτων.

 

Άρθρο 3

Μέλη

Μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ι είναι οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό, δύνανται δε να καταστούν μέλη όλοι οι Δικηγόροι - μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

 

Άρθρο 4

Εγγραφή μελών

Η εγγραφή των μελών γίνεται με αίτηση του κάθε ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. Για την εγγραφή κάθε μέλους αποφασίζει το Δ.Σ στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του. Ως ημέρα κτήσεως της ιδιότητας του μέλους θεωρείται η ημέρα καταχώρησης της αιτήσεως του στο πρωτόκολλο του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

 

Άρθρο 5

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

  1. Όταν δεν πληρώσει δύο συνεχόμενες δόσεις των τακτικών εισφορών στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι.
  2. Όταν για σπουδαίο λόγο αποφασίσει αιτιολογημένα τη διαγραφή του το Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Ι και την επικυρώσει η Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Κάθε μέλος που έχει, κατά τα ανωτέρω, απολέσει την ιδιότητα του, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων εντός διμήνου προθεσμίας αφότου του γνωστοποιήθηκε εγγράφως η σχετική απόφαση, μόνο αν η απόφαση αντίκειται στους όρους του Καταστατικού ή αν δεν υπήρχε σπουδαίος λόγος για τη διαγραφή του.
  3. Όταν αποβάλλει την ιδιότητα του Δικηγόρου λόγω παύσης ή διαγραφής.
  4. Όταν αποχωρήσει από το Λ.Ε.Α.Δ.Ι μετά από έγγραφη αίτηση του, η οποία πρέπει να γνωστοποιείται στο Λ.Ε.Α.ΔΙ τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

 

Άρθρο 6

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ι, έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται, αν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και να λαμβάνουν μέρος σε κάθε διαδικασία που αφορά το σωματείο και τα συμφέροντα των μελών του. Για να έχουν τα δικαιώματα αυτά πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα. Τα μέλη υποχρεούνται:

α) Να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, το οποίο αποδέχονται ανεπιφύλακτα με την εγγραφή τους στο σωματείο, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, τους νόμους καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Να παρέχουν κάθε πληροφορία και στοιχεία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

γ) Να γνωστοποιούν εγγράφως κάθε φορά την οποιαδήποτε προσωπική μεταβολή που συνεπάγεται την απώλεια ή αναστολή της ιδιότητας του Δικηγόρου -μέλους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

Άρθρο 7

Τακτικοί και Έκτακτοι Πόροι

1. Οι πόροι του Λ.Ε.Α.Δ.Ι διακρίνονται σε τακτικούς και εκτάκτους.

2. Τακτικοί πόροι είναι:

α) Η εφάπαξ καταβαλλόμενη εισφορά εγγραφής κάθε μέλους που εγγράφεται στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι, που ορίζεται σε 30 ΕΥΡΩ και καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή της αιτήσεως εγγραφής. Τα ήδη μέλη του καταργούμενου Τ.Π.Δ.Ι δεν υποχρεούνται στην καταβολή αυτής της εισφοράς.

β) Η μηνιαία εισφορά κάθε μέλους που ορίζεται στο ποσό των 6,00 Ευρώ. Η ετήσια εισφορά εκάστου μέλους, με μέριμνα του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, θα παρακρατείται από το μέρισμα (Διανεμητικό Λογαριασμό) του Δικηγόρου σε δύο ισόποσες δόσεις, τον Ιούλιο και το Δεκέμβριο κάθε έτους.

γ) Καταβολή εισφοράς πέντε τοις εκατό (5%) επί των προεισπραττομένων αμοιβών.

δ) Η καταβολή τέλους υπέρ Λ.Ε.Α.Δ.Ι σε κάθε παράσταση Δικηγόρου, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Διοικητικής Αρχής, που θα ενσωματώνεται σε ένσημο, ισόποσο του ενσήμου που καταβάλλεται αντίστοιχα κάθε φορά υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Νομικών, που δεν θα είναι κατώτερο από το σημερινό τέλος - ένσημο.

Επίσης η καταβολή τέλους εκ 0,12 Ευρώ υπέρ Λ.Ε.Α.Δ.Ι για τη σύνταξη επιταγής κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου εκτελεστού απόφασης οιουδήποτε Δικαστηρίου ή Συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο αποτελεί τίτλο εκτελεστό ή για τη σύνταξη παραγγελίας προς εκτέλεση οιουδήποτε απογράφου εκτελεστού ή τίτλου, που θα ενσωματώνεται σε ένσημο. Σε περίπτωση κατά την οποία βάσει του εκτελεστού απογράφου ή τίτλου, εκδίδονται αντίγραφα περισσότερα του ενός, εφόσον η επίδοση γίνεται σε πολλούς, η σχετική απόδειξη προσαρτάται στο ένα μόνο αντίγραφο, γίνεται δε μνεία και στα υπόλοιπα.

Τα παραπάνω τέλη της παραγράφου δ) για κανένα λόγο δεν βαρύνουν τους διαδίκους, αλλά αποκλειστικά τον ενεργούντα Δικηγόρο.

Οι υπό στοιχεία (β), (γ) & (δ) πόροι θα εισπράττονται και θα παρακρατούνται από το Δ.Σ.Ι. και θα αποδίδονται στη συνέχεια στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι, οι μηνιαίες εισφορές την 31-7 και 31-12 εκάστου έτους αντίστοιχα και οι λοιποί πόροι στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.

ε) Η υπάρχουσα σήμερα περιουσία του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων.

στ) Κάθε πρόσοδος - τόκοι της περιουσίας του Λ.Ε.Α,Δ.Ι.

3. Έκτακτοι πόροι είναι κάθε άλλη πρόσοδος που δεν περιλαμβάνεται παραπάνω, όπως δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε υπέρ των σκοπών του Λ.Ε.Α.Δ.Ι εκ μέρους του κράτους ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ημεδαπών ή αλλοδαπών, επιχορήγηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση.

Τα ποσά των παραπάνω εισφορών υπό στοιχεία 2α, 2β; 2γ και 2δ μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 8

Διασφάλιση περιουσίας

1. Τα κεφάλαια του Λ.Ε.Α.Λ.Ι κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασμό. Για την αντιμετώπιση δαπανών τρεχούσης φύσεως, ο Πρόεδρος φυλάττει χρηματικό ποσό σε μετρητά στο χρηματοκιβώτιο του σωματείου το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευχέρεια να τοποθετεί τα κεφάλαια του σε αξιόγραφα ή σε τίτλους ή αμοιβαία κεφάλαια με εξασφαλιστικές ρήτρες. Δικαιούται επίσης ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να αναθέτει την ολική ή μερική διαχείριση κεφαλαίων σε τρίτους,

3. Οι αναλήψεις των κατατεθειμένων κεφαλαίων ενεργούνται πάντοτε από κοινού από τον Πρόεδρο και τον Ταμία ή ειδικά εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το ποσό που θα διατεθεί για την αγορά ακινήτων δεν θα υπερβαίνει τα 3/5 του υπάρχοντος ενεργητικού του Ταμείου κατά το χρόνο της αγοράς.

 

Άρθρο 9

Οικονομική διαχείριση

1. Η διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπόκειται στον έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι λογαριασμοί του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. τηρούνται κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατά τη λήξη της οικονομικής χρήσεως συντάσσεται ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσεως του Λ.Ε.Α.Δ.Ϊ, ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ και τη Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Α.Δ.Ι Κατά το κλείσιμο των βιβλίων δημιουργείται αποθεματικό για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

3. Οι πληρωμές του Λ.Ε.Α.Δ.Ι ενεργούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Για κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδονται γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμής που φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία -Συμβούλου του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

5. Ο Κανονισμός του Λ.Ε.Α.Δ.Ι ορίζει κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α.ΕΑ.Δ.Ι

 

Άρθρο 10

Δάνεια δεν χορηγούνται σε καμιά περίπτωση ούτε στα μέλη ούτε σε τρίτους και για κανένα λόγο.

 

Άρθρο 11

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση κατά την έξοδο από την ενεργό δικηγορία.

1. Μέλος με τριακονταετή τουλάχιστον ασφάλιση-συμμετοχή στο Τ.Π.Δ.Ι. και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι, αθροιστικά, που παραιτείται από την ενεργό δικηγορία και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας ασφάλισης, μετά την έκδοση της απόφασης για συνταξιοδότηση από τον ασφαλιστικό του φορέα, δικαιούται να εισπράξει εφάπαξ αποζημίωση-παροχή από τον Λ.Ε.Α.Δ.Ι. συνολικού ποσού είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (23.500,00 €). Τα πέραν των τριάντα ετών έτη ασφάλισης-συμμετοχής στο Τ.Π.Δ.Ι και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι δεν αυξάνουν το παραπάνω χορηγούμενο ποσό. Χρόνος ασφάλισης -συμμετοχής στο Τ.Π.Δ.Ι και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι. πέραν του εξαμήνου, θεωρείται πλήρες έτος.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός των περιπτώσεων που στα επόμενα άρθρα ρητά αναφέρονται, μέλος με δεκαπενταετή (15 έτη) τουλάχιστον ασφάλιση στο καταργούμενο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι. αθροιστικά, που διαγράφεται ή αποχωρεί από το Λ.Ε.Α.Δ.Ι., ή παραιτείται από την ενεργό δικηγορία και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ασφαλιστικό του φορέα της κύριας ασφάλισης, μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό του φορέα, δικαιούται να εισπράξει εφάπαξ αποζημίωση - παροχή από το Λ.Ε.Α.Δ.Ι., το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ΕΥΡΩ (500,00 €) για κάθε έτος συμμετοχής στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

3. Στην περίπτωση που κατά τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου , μέλος με 15 έτη τουλάχιστον ασφάλιση στο καταργούμενο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι. αθροιστικά δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ασφαλιστικό του φορέα της κύριας ασφάλισης, το δικαίωμα της εφ άπαξ αποζημιώσεως - παροχής διατηρείται και θα εισπραχθεί όταν ο παραιτούμενος

ή αποχωρών ή διαγραφόμενος από το Λ.Ε.Α.Δ.Ι. προσκομίσει τη βεβαίωση συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό του φορέα. Το ύψος της εφ άπαξ αποζημιώσεως - παροχής στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται με βάση την εφ άπαξ αποζημίωση που ίσχυε κατά το χρόνο της διαγραφής ή αποχώρησης ή παραίτησης από την ενεργό δικηγορία και καταβάλλεται στο δικαιούχο άτοκα.

 

Άρθρο 12

Έξοδα κηδείας. Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή ολικής ανικανότητας.

 

1. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του, το Σωματείο χορηγεί στους καταβάλλοντες τις δαπάνες κηδείας. Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το χορηγούμενο από το Ταμείο Νομικών αντίστοιχο ποσό για συνταξιούχους ασφαλισμένους του.

2. Εάν στα μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ι και εφόσον αυτά έχουν συμπληρώσει συνολικά ένα (1) έτος συμμετοχής στο καταργούμενο Τ.Π.Δ.Ι. και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι. αθροιστικά, επέλθει θάνατος, τότε οι κληρονόμοι του δικαιούχου λαμβάνουν ως εφάπαξ βοήθημα το ποσό των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (11.750,00 €), συν ποσό τριακοσίων ενενήντα ενός ΕΥΡΩ και εξήντα έξι λεπτών (391,66 €) για κάθε έτος ασφάλισης του μέλους και υπό τον όρο ότι, το συνολικό χορηγούμενο βοήθημα λόγω θανάτου, δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (23.500 €), που ορίζεται στην παρ. 1 του αρθρ. 11 του παρόντος καταστατικού.

Ως κληρονόμοι του δικαιούχου θεωρούνται μόνο ο ή η σύζυγος και τα τέκνα αυτού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κληρονόμοι της παραπάνω κατηγορίας, καλούνται οι γονείς του θανόντος. Σε περίπτωση που συντρέχουν ως κληρονόμοι ο ή η σύζυγος και τα τέκνα, τότε ο ή η σύζυγος λαμβάνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού και το άλλο μισό λαμβάνουν τα τέκνα κατ' ισομοιρία. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ο ή η σύζυγος ή μόνο τέκνα τότε δικαιούχος είναι μόνο ο ή η σύζυγος ή μόνο τα τέκνα κατ' ισομοιρία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο ή η σύζυγος ή τέκνα, τότε καλούνται μόνο οι εν ζωή γονείς του δικαιούχου κατ' ισομοιρία,

3. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω ολικής αναπηρίας μέλους (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με την απόφαση αρμόδιας επιτροπής του φορέα κύριας ασφάλισης), που έχει συμπληρώσει αθροιστικά ένα έτος συμμετοχής τουλάχιστον στο Τ.Π.Δ.Ι και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι , θα καταβάλλεται σ’ αυτόν ποσό των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (11.750 €), συν ποσό τριακοσίων ενενήντα ενός ΕΥΡΩ και εξήντα έξι λεπτά (391,66 €) για κάθε έτος ασφάλισης μέλους στο Τ.Π.Δ.Ι και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι αθροιστικά και υπό τον όρο ότι, το συνολικό χορηγούμενο ως άνω βοήθημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (23.500 €), που ορίζεται στην παρ. 1 του αρθρ. 11 του παρόντος καταστατικού.

4. Παροχές των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν χορηγούνται στα μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ι που εγγράφονται ως μέλη στο Δ.Σ.Ι. και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι ως συνταξιούχοι άλλου κλάδου ή μετά από υπηρεσία και εργασία σε θέση του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή μετά από μεταγραφή από άλλο Δικηγορικό σύλλογο με συνολική δικηγορία δεκαπέντε ετών (15) στον προηγούμενο Δικηγορικό Σύλλογο.

Σε περίπτωση ολικής αναπηρίας μέλους της παρούσας παραγράφου 4, που έχει ήδη συμπληρώσει ένα έτος συμμετοχής τουλάχιστον στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι θα καταβάλλεται σ’ αυτόν για ολική ανικανότητα το ποσό των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (11.750 €), σύν ποσό τριακοσίων ενενήντα ενός ΕΥΡΩ και εξήντα έξι λεπτά (391,66 €) για κάθε έτος ασφάλισης μέλους στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι και υπό τον όρο ότι, το συνολικό χορηγούμενο ως άνω βοήθημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (23.500 €), που ορίζεται στην παρ 1 του αρθρ. 11 του παρόντος καταστατικού και μόνον αν το σύνολο των ετησίων εισοδημάτων του είναι μικρότερο από το συνολικό ετήσιο ποσό της πλήρους σύνταξης Δικηγόρου από το Ταμείο Συντάξεως Νομικών με τριάντα (30) έτη πραγματικής Δικηγορίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποχώρησης εκ του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. ή θανάτου μέλους της παρούσας παραγράφου θα καταβάλλεται σ’ αυτό ή στους κληρονόμους του το ποσό των τριακοσίων ενενήντα ενός ΕΥΡΩ και εξήντα έξι λεπτά (391,66 €) για κάθε έτος ασφάλισης.

5. Οι παροχές των άρθρων 11 και 12 δεν χορηγούνται στο ίδιο άτομο.

 

Άρθρο 13

Συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική - οδοντιατρική περίθαλψη - επίδομα

τοκετού

1. Συμπληρωματικό βοήθημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πλην οδοντιατρικής περίθαλψης, χορηγείται στα μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ι, εφόσον οι σχετικές δαπάνες δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Τ.Υ.Δ.Ε. και σε ύψος ανερχόμενο σε ποσοστό 30 % του μη καλυπτόμενου από το Τ.Υ.Δ.Ε. ποσού, όπως θα προκύπτει από τη σχετική Βεβαίωση του Τ.Υ.Δ.Ε

2. Το βοήθημα της οδοντιατρικής περίθαλψης χορηγείται στα μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ι, σύμφωνα με τις τριμηνιαίες καταστάσεις του Τ.Υ.Δ.Ε, το ύψος δε αυτού θα ανέρχεται σε ποσοστό 50 % της μη καλυπτόμενης από το Τ.Υ.Δ.Ε. δαπάνης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ΕΥΡΩ (500,00 €) ετησίως για κάθε μέλος.

3. Το επίδομα τοκετού χορηγείται στις γυναίκες μέλη του Σωματείου και ορίζεται στο ποσό των 600,00 Ευρώ. Σε περίπτωση διδύμων το ποσό αυξάνεται στα 880 Ευρώ και σε περίπτωση των τριδύμων στα 1.170 ευρώ .

 

Άρθρο 14

Συμμετοχή στις δαπάνες του Δ.Σ.Ι. Λοιπές παροχές

1. Ο Λ.Ε.Α.Δ.Ι. με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τη. Γενική Συνέλευση των μελών του, συμμετέχει, εφ όσον η εκάστοτε περιουσιακή κατάσταση αυτού το επιτρέπει, στις ετήσιες λειτουργικές δαπάνες του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, δεδομένου ότι, από το υπάρχον προσωπικό καν την υλικοτεχνική υποδομή του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων εξυπηρετείται και ο ίδιος (Λ.Ε.Α.Δ.Ι.) στις λειτουργικές του ανάγκες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. εφόσον η εκάστοτε περιουσιακή κατάσταση αυτού το επιτρέπει, μπορεί να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου, συναυλίες, ομιλίες, διαλέξεις, εκδρομές εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, να βραβεύει τα παιδιά των μελών του, που εισάγονται κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας, καθώς επίσης να προβαίνει σε εκδόσεις πολιτιστικού και επιστημονικού χαρακτήρα και σε προμήθεια μέσων και υλικών - μηχανημάτων, που θα αποσκοπούν στην πνευματική, πολιτιστική, και επιστημονική ανάπτυξη και εξυπηρέτηση των μελών του.

3. Για τη συμμετοχή των παιδιών σε κατασκηνώσεις, εφόσον το Λ.Ε.Α.Δ.Ι. δεν διαθέτει και δεν οργανώνει δικές του κατασκηνώσεις, καταβάλει στους άμεσα ασφαλισμένους μέχρι και 300 Ευρώ ετησίως για κάθε ασφαλισμένο παιδί ηλικίας 6 μέχρι 14 ετών για την κάλυψη μέρους της δαπάνης των παιδικών εξοχών, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική κατάσταση του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. το επιτρέπει.

4. Χορηγείται χρηματική ενίσχυση στα μέλη του Σωματείου, τα οποία ένεκα σοβαρού οικονομικού ή άλλου γενικού οικογενειακού ή προσωπικού λόγου, έχουν ανάγκη.

5. Χορηγείται έκτακτη χρηματική ενίσχυση λόγω προσωρινής ανικανότητας για εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια- ατύχημα), όπως ειδικότερα ρυθμίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και παροχών.

 

Άρθρο 15

Προϋποθέσεις για την χορήγηση των παροχών

1. Το μέλος να μην έχει διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του και την ασφάλιση του στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι

2. Με τον κανονισμό λειτουργίας του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. θα προβλέπονται τα απαιτούμενα για κάθε παροχή δικαιολογητικά καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις πληρωμής.

3. Τα ποσά όλων των κατηγοριών παροχών και βοηθημάτων μπορούν να αυξομειώνονται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του ΔΣ του σωματείου.

4. Το συνολικό ποσό το οποίο θα δαπανάται ετησίως για τις παροχές του άρθρου 2 παρ 1 περ. γ), δ), στ) και ζ) και των αρθρ. 13 και 14 του παρόντος δεν θα υπερβαίνει το σαράντα (40%) τοις εκατόν ετησίως των ακαθαρίστων εσόδων του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Ι,

Τα όργανα του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 16

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του. Σ' αυτήν μετέχουν όλα τα μέλη του. Κάθε μέλος διαθέτει μόνο μια ψήφο.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίσει για: α) την τροποποίηση του καταστατικού.

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ) την έγκριση του ισολογισμού καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη, δ) την έγκριση και αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού, ε) τη διάλυση του Λ.Ε.Α.Δ.Ι και το διορισμό εκκαθαριστών, στ) κάθε θέμα, το οποίο θα παραπεμφθεί σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ) για κάθε θέμα που είναι αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της κειμένης νομοθεσίας.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

α) σε τακτικές συνεδριάσεις κατά το μήνα Απρίλιο για έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και προϋπολογισμού.

β) σε έκτακτες συνεδριάσεις όταν κριθεί αναγκαία η σύγκληση της από το Δ.Σ ή όταν ζητηθεί από το ένα δέκατο 1/10 των μελών, τα οποία στην περίπτωση αυτή, καθορίζουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ με ανακοινώσεις στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων, στα γραφεία του Λ.Ε.Α.Δ.Ι και στα γραφεία του Δ.Σ. Ιωαννίνων. Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Η ανακοίνωση-πρόσκληση εκτός από την ημέρα, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Συνέλευσης πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί για τα πεπραγμένα της διαχείρισης του προηγουμένου έτους και υποβάλλει τον οικονομικό απολογισμό, καθώς και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους προς έγκριση.

5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ' αυτή το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γ.Σ. συνέρχεται ξανά εντός οκτώ (8) ημερών, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της Συνέλευσης, είναι δε έγκυρη στη συνέχεια η Γ.Σ. όσα μέλη καινά αποχωρήσουν.

6. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός εάν, από το καταστατικό ή από το νόμο απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

7. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο εκάστοτε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την συνεδρίαση των αρχαιρεσιών, οπότε προεδρεύει μέλος που εκλέγεται από την ίδια και το οποίο δεν είναι μέλος του απερχόμενου Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

8. Για όλα τα θέματα και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

9. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία, εκτός από τις περιπτώσεις εκλογής των οργάνων διοίκησης του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. και της διαγραφής μέλους αυτού, που η ψηφοφορία είναι μυστική.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

Άρθρο 17

Ειδικά για τις περιπτώσεις τροποποίησης των άρθρων του καταστατικού, που αναφέρονται στους πόρους του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. και τις παροχές αυτού στα μέλη, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Ι, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση μη απαρτίας επαναλαμβάνεται η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των συμμετεχόντων.

 

Άρθρο 18

Διοικητικό Συμβούλιο

α) Ο Λ.Ε.Α.Δ.Ι διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο για τριετή θητεία.

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ διενεργούνται εντός του μηνός Απριλίου ανά τριετία και αυτό αναλαμβάνει τα καθήκοντα του την 15η Μαίου. Εκλόγιμοι είναι όλοι οι δικηγόροι - μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ι., που έχουν επταετή τουλάχιστον υπηρεσία ως δικηγόροι και για το ίδιο χρονικό διάστημα είναι μέλη του καταργούμενου Ταμείου και του Λ.Ε.Α.Δ.Ι αθροιστικά.

Ειδικά η θητεία του πρώτου Δ.Σ αρχίζει από τη συγκρότηση του σε σώμα, μετά τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών, που θα διενεργηθούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης του Λ.Ε.Α.Δ.Ι και λήγει την 15η Μαίου 2002.

Μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ι που είναι μέλη του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου, δεν μπορεί να είναι υποψήφια για τις θέσεις του διοικητικού συμβουλίου του Λ.Ε.Α.Δ.Ι, εκτός αν παραιτηθούν από μέλη του Δ.Σ του Δ.Σ.Ι.

β) Το Δ.Σ απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία, που εκλέγονται μεταξύ των εκλεγμένων μελών του και συγκροτείται σε σώμα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ανακηρύξεως των εκλεγέντων. Τη σχετική πρόσκληση απευθύνει το πλειοψηφίσαν μέλος. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του μια από τις παραπάνω θέσεις, καλείται το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος και το Δ.Σ με τη συμπληρωμένη σύνθεση του, στην πρώτη συνεδρίαση, εκλέγει μέλος του για τη κενωθείσα θέση και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνα για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι. από υπαιτιότητα τους, δόλο ή αμέλεια και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί

γ) Το Δ.Σ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του σωματείου, τη διαχείριση της περιουσίας του, την είσπραξη των εισφορών, την καταβολή των παροχών και γενικά την πραγμάτωση των σκοπών του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. Εκπροσωπεί το Λ.Ε.Α.Δ.Ι., χαράσσει δε και εφαρμόζει το πρόγραμμα δράσης του σωματείου. Ασκεί επίσης κάθε εξουσία διοικητική και πειθαρχική. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση και την Εξελεγκτική Επιτροπή τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό κάθε έτους προς έγκριση.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται απ' αυτό και αποφασίζει επί των θεμάτων που εισάγονται, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου ενώπιον αυτού και έκτακτα όταν υπάρχει λόγος ή το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή τρία τουλάχιστον μέλη του, τα οποία αναφέρουν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το Δ.Σλογοδοτεί κάθε έτος στη Γ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Ι., που συγκαλείται κάθε Απρίλιο για την έγκριση του ισολογισμού-απολογισμού και για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρήσης. Επίσης κατά το μήνα Δεκέμβριο καταρτίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, μέχρι δε την 30η Μαρτίου κάθε έτους οφείλει να καταρτίζει τον ισολογισμό με τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου που έληξε καθώς και την έκθεση πεπραγμένων. Τα στοιχεία αυτά καθώς και τα στοιχεία διαχείρισης του ταμείου υποβάλλονται μέχρι την ίδια ημερομηνία στην Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία μετά τον έλεγχο, συντάσσει έκθεση προς τη Γ.Σ.

ε) Το Δ.Σ. έχει απαρτία και αποφασίζει εγκύρως όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Σε περίπτωση απαρτίας με τρία μέλη, οι λαμβανόμενες αποφάσεις πρέπει να είναι ομόφωνες.

στ) Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παρόντα στις συνεδριάσεις του μέλη. Τα πρακτικά καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο του σωματείου.

Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ επιτρέπεται προσφυγή κατά τη νόμιμη διαδικασία.

 

Άρθρο 19

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος:

α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Λ.Ε.Α,Δ.Ι. σης δικαστικές, διοικητικές και λοιπές δημόσιες αρχές και σε κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο.

β) Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Α.Σ.

γ) Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα πρακτικά συνεδριάσεων της Γ.Σ και όλα τα έγγραφα προς τχς αρχές ή τρίτους.

δ) Υπογράφει με τον Ταμία τις εντολές πληρωμών και τις αναλήψεις από Τράπεζες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα με τον Ταμία υπογράφουν και εισπράττουν από το Δικ. Συλ. Ιωαννίνων τα εισπραττόμενα και παρακρατούμενα απ' αυτόν ποσά υπέρ του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ε) Συμμετέχει αυτοδικαίως σε όλες τις Επιτροπές.

στ) Συγκαλεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. τη Γενική Συνέλευση και προεδρεύει σ' αυτές εκτός από εκείνες που αφορούν αρχαιρεσίες.

Σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα τον Πρόεδρο αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, το αρχαιότερο μέλος του ΔΣ.

 

Άρθρο 20

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας:

α) Παρακολουθεί και συντονίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. β) Φροντίζει για την επικοινωνία και την επαφή με το Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

γ) Φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη και επικύρωση των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ.

Το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

 

Άρθρο 21

Ταμίας

Ο Ταμίας:

α) Φροντίζει για τις εισπράξεις και πληρωμές. Ειδικότερα μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ υπογράφουν και εισπράττουν από το Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων τα εισπραττόμενα και παρακρατούμενα απ' αυτόν ποσά υπέρ του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. Επίσης φροντίζει για την εκτύπωση και προμήθεια των ενσήμων του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. β) Τηρεί το βιβλίο Ταμείου και Περιουσίας.

γ) Συντάσσει τον ισολογισμό και τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης,

δ) Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των εντολών του Δ.Σ, που αναφέρονται στις λειτουργικές ανάγκες και στη συντήρηση της περιουσίας.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τον Ταμία αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

 

Άρθρο 22

Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι αιρετό όργανο του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. Αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών, μαζί με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάρκεια της θητείας των μελών της πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής θα είναι ανάλογη των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και θα λήγει την 15 Μαίου 2002.

2. Η εκλογή τους γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να θέσει μέχρι δυο (2) σταυρούς., αναλογικά με όσα ορίζονται για την εκλογή του Δ. Σ.

3. Μετά την εκλογή της η Ε. Ε. συγκρατείται σε σώμα μέσα σε δέκα (10) μέρες από της ανακηρύξεως των εκλεγέντων. Συνέρχεται με φροντίδα του πρώτου σε σταυρούς μέλους της και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως καθήκον τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Στο τέλος κάθε έτους συντάσσει και υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχειριστικού ελέγχου προς έγκριση. Στη διάθεση της Ε.Ε τίθεται κάθε στοιχείο που θεωρείται χρήσιμο για τη διενέργεια του ελέγχου της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον μέλη της. Σε περίπτωση απαρτίας με δύο μέλη, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται ομόφωνα.

5. Εκτός από τον παραπάνω τακτικό ετήσιο έλεγχο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, μετά από αίτηση του 1/4 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Ι ή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να διενεργήσει και έκτακτο έλεγχο αποκλειστικά και μόνο σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας από το Δ.Σ. Το πόρισμα του ελέγχου κοινοποιείται τόσο στο Δ.Σ όσο και σε όλα τα μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

 

Άρθρο 23

Αρχαιρεσίες

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγονται οι πρώτοι πέντε κατά σειρά αριθμού ψήφων, όλοι δε οι υπόλοιποι είναι κατά σειρά ψήφων αναπληρωματικοί. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο τίθενται μέχρι τρεις (3) σταυροί προτίμησης.

2. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Η ανακήρυξη των υποψηφίων πραγματοποιείται δυο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τις εκλογές από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτά στα γραφεία του Λ.Ε.Α.Δ.Ι τους πίνακες υποψηφίων .

3. Εκλόγιμοι για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα μέλη με επταετή τουλάχιστον συνεχή συμμετοχή στο καταργούμενο Τ.Π.Δ.Ι. και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι αθροιστικά και για την Εξελεγκτική Επιτροπή τα μέλη με δωδεκαετή τουλάχιστον συνεχή συμμετοχή στο καταργούμενο Τ.Π.Δ.Ι και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι αθροιστικά.

4. Τα μέλη του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Λ.Ε.Α.Δ.Ι, εκτός εάν, πριν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα του Λ.Ε.Α.Δ.Ι, παραιτηθούν εγγράφως από τη θέση του μέλους του Δ.Σ του Δ.Σ.Ι. Ημέρα παραίτησης θεωρείται η ημέρα πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στο σχετικό βιβλίο του Δ.Σ.Ι.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη υποψηφιότητα στο απερχόμενο Δ.Σ, δηλώνοντας για ποιο όργανο θέτουν υποψηφιότητα, άλλως αυτή θεωρείται άκυρη. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται πάντοτε ημέρα εργάσιμη .

 

Άρθρο 24

Εφορευτική Επιτροπή

1. Τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της από μη υποψήφια μέλη.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύει τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται.

3. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και του αποτελέσματος τους, η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό., στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται αχό όλα τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Α.Δ.Ι, προκειμένου να καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών της Γ Σ.

 

Άρθρο 25

Τήρηση Βιβλίων

Το σωματείο έχει την υποχρέωση να τηρεί τα εξής βιβλία :

1. Μητρώο μελών, στο οποίο αναγράφονται με αύξοντα αριθμό τα ονόματα των μελών με όλα τα στοιχεία τους και με την ημερομηνία εγγραφής τους και διαγραφής τους.

2.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

3.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5.Βιβλίο Ταμείου και περιουσίας. Σ' αυτό καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές και αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου. Τηρεί επίσης γραμμάτια εισπράξεων και πληρωμών, τα οποία πριν από τη χρήση αριθμούνται και κατά την έκδοση σφραγίζονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία, όπως παραπάνω ορίζεται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Ι ΚΑΙ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ

Άρθρο 26

1. Το Λ.Ε.Α.Δ.Ι. παύει να υφίσταται εάν η εκπλήρωση του σκοπού του καταστεί ανέφικτη για σπουδαίο λόγο.

2. Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ., συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Σ αυτήν την ειδική συνέλευση πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον τα οκτώ δέκατα (8/10) του συνολικού αριθμού των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Ι., αποφασίζει δε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με βάση σχετική εισήγηση του ΔΣ, αφού έχει προηγηθεί έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, είτε τη συνέχιση ύπαρξης του σωματείου με άλλο παρεμφερή σκοπό είτε τη διάλυση του. Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την επομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο, έχει δε απαρτία εφόσον παρίστανται τα πέντε δέκατα (5/10) των μελών κατά τα ανωτέρω. Αν και σε αυτή την επαναληπτική συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία η Γ.Σ συνέρχεται την επομένη εβδομάδα την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, βρίσκεται δε σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Αν ληφθεί απόφαση διαλύσεως του Λ.Ε.Α.Δ.Ι., η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει πέντε (5) μέλη της ως εκκαθαριστές, οι οποίοι προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας, η δε περιουσία που θα βρεθεί περιέρχεται μόνο στο Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 27

Σήμα - Σφραγίδα

Το Λ.Ε.Α.Δ.Ι. έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στο κέντρο απεικόνιση του Αγίου Γεωργίου, Νεομάρτυρα και Πολιούχου των Ιωαννίνων και τη χρονολογία συστάσεως του και περιφερειακά αναγράφει την επωνυμία του.

 

Άρθρο 28

Εσωτερικός Κανονισμός

Θέματα λειτουργίας του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν Καταστατικό ρυθμίζονται από Εσωτερικό Κανονισμό, που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, που για να έχει απαρτία πρέπει να παρίστανται το ½ πλέον ενός των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. και ο Κανονισμός να εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Τα ίδια ισχύουν και για την περίπτωση τροποποίησης του Κανονισμού. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία γίνεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση., όπου για την απαρτία αρκεί συμμετοχή του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. και η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Ο Κανονισμός δεν μπορεί να τροποποιηθεί πριν περάσουν δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την έγκριση του ή την προηγούμενη τροποποίηση του.

Μέχρι της εγκρίσεωςτου Εσωτερικού Κανονισμού, τα σχετικά θέματα θα αντιμετωπίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 29

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί σωματείων του Αστικού Κώδικα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

1. Για τον υπολογισμό των ετών συμμετοχής των δικηγόρων - μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων που ενεγράφησαν σ' αυτόν καθώς και στο καταργούμενο Τ.Π.Δ.Ι. πριν τη σύσταση του παρόντος, εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις οφειλές τους προς το Τ.Π.Δ.Ι., συνυπολογίζεται ο διαδραμών χρόνος συμμετοχής ως μέλος του καταργηθέντος Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων και ειδικότερα από της εγγραφής στο Ταμείο Προνοίας μέχρι την ημέρα υποβολής αιτήσεως για την χορήγηση της εφάπαξ αποζημιώσεως.

2. Για τα μέλη του Δ.Σ.Ι. και του καταργούμενου Τ.Π.Δ.Ι. που δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς το καταργούμενο Τ.Π.Δ.Ι. δίνεται η δυνατότητα και το δικαίωμα είτε να εγγραφούν από σήμερα στο καταργούμενο Τ.Π.Δ.Ι. καταβάλλοντας εφάπαξ όλες τις οφειλές τους προς το καταργούμενο Τ.Π.Δ.Ι., που θα υπολογισθούν όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του καταστατικού του, είτε να εγγραφούν στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι. μετά τη σύσταση του ως νέα μέλη αυτού, καταβάλλοντας το τέλος εγγραφής, ως χρόνος δε συμμετοχής τους στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι. θα θεωρείται μόνο ο χρόνος μετά την εγγραφή τους σ' αυτόν, που θα είναι και η αφετηρία υπολογισμού του χρόνου συμμετοχής στο Τ.Π.Δ.Ι. και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι. για την καταβολή των προβλεπομένων με το παρόν παροχών.

3. Κατά τη διάρκεια αναστολής για οποιοδήποτε λόγο (αίτηση - σπουδές -πειθαρχική τιμωρία, κλπ) της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, ο χρόνος της αναστολής δεν συνυπολογίζεται (ως χρόνος ασφάλισης στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι., και το μέλος δεν καταβάλει εισφορές και δεν δικαιούται παροχές.

 

Άρθρο 31

Προσωρινή διοίκηση

Προσωρινή Διοίκηση του Λ.Ε.Α.Δ.Ι ορίζεται η σημερινή Διοικητική Επιτροπή του καταργουμένου Τ.Π.Δ.Ι., η οποία θα ασκεί καθήκοντα προσωρινής διοίκησης, μέχρι

την έγκριση του παρόντος και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 32

Το Καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 32 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του από τη σημερινή συνέλευση της 7ης Μαΐου 1999.

Το Καταστατικό αυτό, όπως διαμορφώνεται και κωδικοποιείται, θα ισχύσει από τη δημοσίευση του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

 

Άρθρο 33

Το παρόν καταστατικό, που εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 155/99 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με αριθμό 1546, τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 115/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με αριθμό 1546, τροποποιήθηκε σήμερα με την υπ. αριθμ. 28/23-2-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών και θα ισχύσει από την έγκριση του από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.

 

Ιωάννινα, 23-2-2007

Τα Μέλη