Ενισχύσεις

Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση λόγω ασθενείας

Για την καταβολή της Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας απαιτείται η υποβολή,

(α)  έγγραφης αίτησης του δικαιούχου, (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ)

(β) ιατρικού πιστοποιητικού ή πιστοποιητικού νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο θα βεβαιώνονται

-το είδος της πάθησης, η διάρκεια της νοσηλείας στο θεραπευτήριο ή το σπίτι
-το χρονικό διάστημα της προβλεπόμενης πλήρους ανικανότητας προς εργασία

(γ) έγγραφη βεβαίωση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, στην οποία θα βεβαιώνεται το ακριβές διάστημα αποχής του μέλους από το λειτούργημά του και η αιτία της ανικανότητας προς εργασία (ασθένεια)

(γα) Για τους άμισθους υποθηκοφύλακες απαιτείται αντίγραφο της απόφασης του προέδρου πρωτοδικών που επιβάλλει την αναπλήρωσή τους στα καθήκοντα του αμ. υποθηκοφύλακα και υπεύθυνη δήλωσή τους (ν.1599/1986) στην οποία θα δηλώνουν ότι ολόκληρο το χρονικό αυτό διάστημα της αναπλήρωσής τους ήταν ασθενείς και ανίκανοι προς εργασία

(δ) αντίγραφο του μηχανογραφικού εντύπου του Συλλόγου ή σχετική βεβαίωση, από τα οποία θα προκύπτουν οι πάσης φύσεως δικηγορικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από τον ασθενή κατά τον χρόνο ανικανότητάς του

(ε) σε περίπτωση απειλούμενης κύησης για κάθε αιτία, θα πρέπει εντός 20 ημερών από την εμφάνιση του προβλήματος, να υποβληθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., πιστοποιητικό από δημόσιο θεραπευτήριο, όπου θα βεβαιώνεται η επιπλοκή της εγκυμοσύνης

Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση ως επίδομα τοκετού

Για την καταβολή της Η.Χ.Ε. λόγω τοκετού απαιτείται η υποβολή,

(α)  έγγραφης αίτησης της δικαιούχου, (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ)

(β) αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως του παιδιού


Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση  – Επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης

Για την καταβολή αυτής της ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή,

(α) έγγραφης αίτησης της δικαιούχου, (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ)

(β) παραστατικού στοιχείου πιστοποίησης της ημερομηνίας γέννησης της δικαιούχου (αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης)

(γ) ιατρικού πιστοποιητικού ή πιστοποιητικού νοσηλευτικού ιδρύματος, στα οποία θα βεβαιώνεται η ιατρική πράξη της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση ως επίδομα στράτευσης

Για την καταβολή της Η.Χ.Ε. λόγω στράτευσης απαιτείται η υποβολή

(α) έγγραφης αίτησης του δικαιούχου, (διεύθυνση,τηλέφωνο κλπ)

(β) πιστοποιητικό αρμόδιας στρατιωτικής αρχής από το οποίο θα αποδεικνύονται οι ημέρες στράτευσης

**Δεν χορηγείται η ενίσχυση αυτή σε περίπτωση στράτευσης ως εφέδρων ή κανονικής θητείας.

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης

Για την καταβολή της ενίσχυσης αυτής απαιτούνται,

(α)  έγγραφη αίτηση του δικαιούχου, όπου θα δηλώνει σαφώς το αίτημά του και την διεύθυνση που επιθυμεί να του αποσταλεί το ποσό της εφάπαξ  ενίσχυσης 

(β) πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο να βεβαιώνονται

-η ημερομηνία παραίτησης, η απόφαση περί αποδοχής, η ημερομηνία διαγραφής από τον Σύλλογο και το ΦΕΚ δημοσίευσης της απόφασης

-αν  το μέλος είναι συνταξιούχος άλλου κλάδου και αν διορίσθηκε μετά το 50ό έτος της ηλικίας του

(γ) αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητος  και

(δ) απόφαση συνταξιοδότησής του από τον κύριο ασφαλιστικό του φορέα (ΕΤΑΑ/ΤΑΝ ή ΙΚΑ ή άλλο)

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας

Για την καταβολή της ενίσχυσης αυτής απαιτούνται,

(α) έγγραφη αίτηση του δικαιούχου, όπου θα δηλώνεται σαφώς το αίτημά του και η διεύθυνση που επιθυμεί να αποσταλεί το ποσό της εφάπαξ ενίσχυσης

(β) βεβαίωση του δικηγορικού συλλόγου του μέλους, όπου θα βεβαιώνεται

-ότι παραιτήθηκε από την δικηγορικό λειτούργημα λόγω μόνιμης, ολικής ανικανότητας,

-η ημερομηνία παραίτησης, η αποδοχή της παραίτησης και το ΦΕΚ δημοσίευσης της.

-ότι δεν διορίσθηκε δικηγόρος μετά το 50ό έτος και δεν είναι συνταξιούχος άλλου κλάδο

(γ) απόφαση του κύριου ασφαλιστικού του φορέα, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία συνταξιοδότησής του  για Μ.Ο.Α. και η απόφαση της υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να αποδεικνύεται η ανικανότητά του, το ποσοστό και  ο χρόνος ανικανότητας.

(δ) αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητος

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου

Δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής είναι οι εκ διαθήκης κληρονόμοι και εν ανυπαρξία διαθήκης οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι Α και Β τάξης, συγκαλουμένου του επιζώντος συζύγου κατά το προβλεπόμενο ποσοστό του, σύμφωνα με το άρθρο 1820 του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση ανυπαρξίας κληρονόμων στην Α και Β τάξη και υπάρχοντος μόνο συζύγου, η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά σ’ αυτόν.

Για την καταβολή της ενίσχυσης αυτής απαιτούνται,

(α)  έγγραφη αίτηση του δικαιούχου κληρονόμου, όπου θα δηλώνεται σαφώς το αίτημά του και  η διεύθυνση που επιθυμεί να  αποσταλεί το ποσό της εφάπαξ ενίσχυσης 

(β) ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου μέλους

(γ) πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο να βεβαιώνονται

-η ημερομηνία διαγραφής από τον Σύλλογο
-αν  το μέλος ήταν συνταξιούχος άλλου κλάδου και αν είχε διορισθεί μετά το 50ο έτος της ηλικίας του

(δ) πιστοποιητικό Δημάρχου περί πλησιεστέρων συγγενών

(ε) πιστοποιητικό Γραμματέως Πρωτοδικείου  της έδρας της τελευταίας κατοικίας του θανόντος, περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή αντίγραφο της διαθήκης και πρακτικό δημοσίευσής της στο Πρωτοδικείο

(στ) πιστοποιητικό Γραμματέως Πρωτοδικείου, περί αποποίησης ή μη της κληρονομίας και έκθεση αποποιήσεως, από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου

(ζ) πιστοποιητικό Γραμματέως Πρωτοδικείου, περί μη αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος των κληρονόμων

***Τα με αριθ. (ε),(στ) και (ζ) παραστατικά, να εκδοθούν και υποβληθούν μετά 4μηνο από την ημερομηνία θανάτου του μέλους

 ***Στην περίπτωση που η αποδοχή κληρονομίας λάβει χώρα εντός του τετραμήνου από την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου μέλους, τα με αριθ. (στ) και (ζ) παραστατικά δεν απαιτούνται, αλλά απαιτείται η πράξη περί αποδοχής της κληρονομίας από τους κληρονόμους.

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης

Από 02/03/2019 ο Λ.Ε.Δ.Ε. χορηγεί στα μέλη του (δικηγόρους) «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης», μέσω της εταιρείας GENERALI HELLAS , ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς επιβάρυνση του μέλους.

Η ένταξη στην ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, γίνεται με την αίτηση εγγραφής στον Λ.Ε.Δ.Ε. και την αποδοχή των όρων του σχετικού συμβολαίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και έντυπα αιτήσεων επισκεφθείτε τη σελίδα του ΛΕΔΕ (www.lede.gr