Παροχές

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Άρθρο 10

Δάνεια δεν χορηγούνται σε καμιά περίπτωση ούτε στα μέλη ούτε σε τρίτους και για κανένα λόγο.

 

Άρθρο 11

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση κατά την έξοδο από την ενεργό δικηγορία.

1. Μέλος με τριακονταετή τουλάχιστον ασφάλιση-συμμετοχή στο Τ.Π.Δ.Ι. και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι, αθροιστικά,  που παραιτείται  από την ενεργό δικηγορία  και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας ασφάλισης, μετά την έκδοση της απόφασης για συνταξιοδότηση από τον ασφαλιστικό του φορέα, δικαιούται να εισπράξει εφάπαξ αποζημίωση-παροχή από τον Λ.Ε.Α.Δ.Ι. συνολικού ποσού είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (23.500,00 €). Τα πέραν των τριάντα ετών έτη ασφάλισης-συμμετοχής στο Τ.Π.Δ.Ι και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι  δεν αυξάνουν το παραπάνω χορηγούμενο ποσό.  Χρόνος ασφάλισης -συμμετοχής στο Τ.Π.Δ.Ι και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι. πέραν του εξαμήνου, θεωρείται πλήρες έτος.

2.  Σε   κάθε άλλη περίπτωση, εκτός των περιπτώσεων που στα επόμενα άρθρα ρητά αναφέρονται,  μέλος  με δεκαπενταετή  (15  έτη) τουλάχιστον ασφάλιση  στο καταργούμενο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι. αθροιστικά, που διαγράφεται ή αποχωρεί από το Λ.Ε.Α.Δ.Ι., ή παραιτείται από την ενεργό δικηγορία και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ασφαλιστικό του φορέα της κύριας ασφάλισης, μετά την έκδοση της απόφασης   συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό του φορέα, δικαιούται να εισπράξει εφάπαξ αποζημίωση - παροχή  από το Λ.Ε.Α.Δ.Ι., το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ΕΥΡΩ (500,00 €) για κάθε έτος συμμετοχής στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

3. Στην περίπτωση που κατά τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου , μέλος με 15 έτη τουλάχιστον ασφάλιση στο καταργούμενο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι. αθροιστικά δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ασφαλιστικό του φορέα της κύριας ασφάλισης, το δικαίωμα της εφ άπαξ αποζημιώσεως - παροχής διατηρείται και θα εισπραχθεί όταν ο παραιτούμενος

ή αποχωρών ή διαγραφόμενος από το Λ.Ε.Α.Δ.Ι. προσκομίσει τη βεβαίωση συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό του φορέα. Το ύψος της εφ άπαξ αποζημιώσεως - παροχής στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται με βάση την εφ άπαξ αποζημίωση που ίσχυε κατά το χρόνο της διαγραφής ή αποχώρησης ή παραίτησης από την ενεργό δικηγορία και καταβάλλεται στο δικαιούχο άτοκα.

 

Άρθρο 12

Έξοδα κηδείας. Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή ολικής ανικανότητας.

 1.  Σε περίπτωση θανάτου μέλους του, το Σωματείο χορηγεί στους καταβάλλοντες   τις δαπάνες  κηδείας.   Το  ύψος  της   δαπάνης  αυτής  δεν   μπορεί  να  υπερβαίνει  το χορηγούμενο    από    το    Ταμείο    Νομικών    αντίστοιχο    ποσό    για    συνταξιούχους ασφαλισμένους του.

2. Εάν στα μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ι και εφόσον αυτά έχουν συμπληρώσει συνολικά ένα (1) έτος συμμετοχής στο καταργούμενο Τ.Π.Δ.Ι.  και στο  Λ.Ε.Α.Δ.Ι. αθροιστικά, επέλθει θάνατος, τότε οι κληρονόμοι του δικαιούχου λαμβάνουν ως εφάπαξ βοήθημα το ποσό των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (11.750,00 €), συν ποσό τριακοσίων ενενήντα ενός ΕΥΡΩ και εξήντα έξι λεπτών (391,66 €) για κάθε έτος ασφάλισης του μέλους και υπό τον όρο ότι, το συνολικό χορηγούμενο βοήθημα λόγω θανάτου, δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (23.500 €), που ορίζεται στην παρ. 1 του αρθρ. 11 του παρόντος καταστατικού.

Ως κληρονόμοι του δικαιούχου θεωρούνται μόνο ο ή η σύζυγος και τα τέκνα αυτού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κληρονόμοι της παραπάνω κατηγορίας, καλούνται οι γονείς του θανόντος. Σε περίπτωση που συντρέχουν ως κληρονόμοι ο ή η σύζυγος και τα τέκνα, τότε ο ή η σύζυγος λαμβάνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού και το άλλο μισό λαμβάνουν τα τέκνα κατ' ισομοιρία. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ο ή η σύζυγος ή μόνο τέκνα τότε δικαιούχος είναι μόνο ο ή η σύζυγος ή μόνο τα τέκνα κατ' ισομοιρία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο ή η σύζυγος ή τέκνα, τότε καλούνται μόνο οι εν ζωή γονείς του δικαιούχου κατ' ισομοιρία,

3. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω ολικής αναπηρίας μέλους (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με την απόφαση αρμόδιας επιτροπής του φορέα κύριας ασφάλισης), που έχει συμπληρώσει αθροιστικά ένα έτος συμμετοχής  τουλάχιστον στο Τ.Π.Δ.Ι και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι , θα καταβάλλεται  σ’ αυτόν ποσό των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (11.750 €), συν ποσό  τριακοσίων ενενήντα ενός ΕΥΡΩ και  εξήντα έξι λεπτά (391,66 €) για κάθε έτος ασφάλισης μέλους στο Τ.Π.Δ.Ι και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι αθροιστικά και υπό τον όρο ότι, το συνολικό χορηγούμενο ως άνω βοήθημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (23.500 €), που ορίζεται στην παρ. 1 του αρθρ. 11 του παρόντος καταστατικού.

4. Παροχές των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου  δεν χορηγούνται στα μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ι που εγγράφονται ως μέλη στο Δ.Σ.Ι. και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι ως συνταξιούχοι άλλου κλάδου ή μετά από υπηρεσία και εργασία σε θέση του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή μετά από μεταγραφή από άλλο Δικηγορικό σύλλογο με συνολική δικηγορία δεκαπέντε ετών (15) στον προηγούμενο Δικηγορικό Σύλλογο.

Σε περίπτωση ολικής αναπηρίας μέλους της παρούσας παραγράφου 4, που έχει ήδη συμπληρώσει ένα έτος  συμμετοχής τουλάχιστον στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι θα καταβάλλεται σ’ αυτόν για ολική ανικανότητα  το ποσό των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (11.750 €), σύν ποσό  τριακοσίων ενενήντα ενός ΕΥΡΩ και  εξήντα έξι λεπτά (391,66 €) για κάθε έτος ασφάλισης μέλους  στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι  και υπό τον όρο ότι, το συνολικό χορηγούμενο ως άνω βοήθημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (23.500 €), που ορίζεται στην παρ 1 του αρθρ. 11 του παρόντος καταστατικού και μόνον αν το σύνολο των ετησίων  εισοδημάτων του είναι μικρότερο από το συνολικό ετήσιο ποσό  της πλήρους  σύνταξης Δικηγόρου από το Ταμείο Συντάξεως Νομικών με τριάντα (30) έτη πραγματικής Δικηγορίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποχώρησης  εκ του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.  ή θανάτου μέλους της παρούσας παραγράφου θα καταβάλλεται  σ’ αυτό ή στους κληρονόμους του το ποσό των τριακοσίων ενενήντα ενός ΕΥΡΩ και  εξήντα έξι λεπτά (391,66 €) για κάθε έτος ασφάλισης.

5. Οι παροχές των άρθρων 11 και 12 δεν χορηγούνται στο ίδιο άτομο.

 

Άρθρο 13

Συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική - οδοντιατρική περίθαλψη - επίδομα τοκετού

1.     Συμπληρωματικό     βοήθημα     ιατροφαρμακευτικής    περίθαλψης,     πλην οδοντιατρικής περίθαλψης, χορηγείται στα μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ι, εφόσον οι σχετικές δαπάνες δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Τ.Υ.Δ.Ε. και σε ύψος ανερχόμενο σε ποσοστό 30 % του μη καλυπτόμενου από το Τ.Υ.Δ.Ε. ποσού, όπως θα προκύπτει από τη σχετική Βεβαίωση του Τ.Υ.Δ.Ε

2.   Το   βοήθημα της   οδοντιατρικής   περίθαλψης  χορηγείται   στα   μέλη   του Λ.Ε.Α.Δ.Ι, σύμφωνα με τις τριμηνιαίες καταστάσεις του Τ.Υ.Δ.Ε, το ύψος δε αυτού θα ανέρχεται σε ποσοστό 50 % της μη καλυπτόμενης από το Τ.Υ.Δ.Ε. δαπάνης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ΕΥΡΩ (500,00 €) ετησίως για κάθε μέλος.

3.   Το επίδομα τοκετού χορηγείται στις γυναίκες μέλη του Σωματείου και ορίζεται στο ποσό των 600,00 Ευρώ. Σε περίπτωση διδύμων το ποσό αυξάνεται στα 880 Ευρώ και σε περίπτωση των τριδύμων στα 1.170 ευρώ .

 

Άρθρο 14

Συμμετοχή στις δαπάνες του Δ.Σ.Ι. Λοιπές παροχές 

1. Ο Λ.Ε.Α.Δ.Ι. με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τη. Γενική Συνέλευση των μελών του, συμμετέχει, εφ όσον η εκάστοτε περιουσιακή κατάσταση αυτού το επιτρέπει, στις ετήσιες λειτουργικές δαπάνες του Δικηγορικού Συλλόγου   Ιωαννίνων,   δεδομένου   ότι,   από   το   υπάρχον   προσωπικό   καν   την υλικοτεχνική υποδομή του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων  εξυπηρετείται και ο ίδιος (Λ.Ε.Α.Δ.Ι.) στις λειτουργικές του ανάγκες.

2.    Το   Διοικητικό   Συμβούλιο   του  Λ.Ε.Α.Δ.Ι.   εφόσον   η   εκάστοτε   περιουσιακή κατάσταση αυτού το επιτρέπει, μπορεί να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου,   συναυλίες,    ομιλίες,   διαλέξεις,   εκδρομές   εκπαιδευτικού   και πολιτιστικού χαρακτήρα, να βραβεύει τα παιδιά των μελών του, που εισάγονται κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας, καθώς επίσης να προβαίνει   σε   εκδόσεις   πολιτιστικού   και   επιστημονικού   χαρακτήρα   και   σε προμήθεια   μέσων   και   υλικών   -   μηχανημάτων,   που   θα   αποσκοπούν   στην πνευματική, πολιτιστική, και επιστημονική ανάπτυξη και εξυπηρέτηση των μελών του.

3.   Για τη συμμετοχή των παιδιών σε κατασκηνώσεις, εφόσον το Λ.Ε.Α.Δ.Ι. δεν διαθέτει και δεν οργανώνει δικές του κατασκηνώσεις, καταβάλει στους άμεσα ασφαλισμένους μέχρι και 300 Ευρώ ετησίως για κάθε ασφαλισμένο παιδί ηλικίας 6 μέχρι 14 ετών για την κάλυψη μέρους της δαπάνης των παιδικών εξοχών, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική κατάσταση του Λ.Ε.Α.Δ.Ι. το επιτρέπει.

4. Χορηγείται χρηματική ενίσχυση στα μέλη του Σωματείου, τα οποία ένεκα σοβαρού οικονομικού ή άλλου γενικού οικογενειακού ή προσωπικού λόγου, έχουν ανάγκη.

5. Χορηγείται έκτακτη χρηματική ενίσχυση λόγω προσωρινής ανικανότητας για εργασία από οποιαδήποτε αιτία   (ασθένεια- ατύχημα), όπως ειδικότερα ρυθμίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και παροχών.

 

Άρθρο 15

Προϋποθέσεις για την χορήγηση των παροχών

1. Το μέλος να μην έχει διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του και την ασφάλιση του στο Λ.Ε.Α.Δ.Ι

2.   Με   τον   κανονισμό   λειτουργίας   του   Λ.Ε.Α.Δ.Ι.   θα   προβλέπονται   τα απαιτούμενα για κάθε παροχή  δικαιολογητικά καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις πληρωμής.

3. Τα ποσά όλων των κατηγοριών παροχών και βοηθημάτων μπορούν να αυξομειώνονται   μόνο    με    απόφαση    της       Γενικής   Συνέλευσης,    ύστερα    από αιτιολογημένη εισήγηση του ΔΣ του σωματείου.

4. Το συνολικό ποσό το οποίο θα δαπανάται ετησίως για τις παροχές του άρθρου 2 παρ 1 περ. γ), δ), στ) και ζ) και των αρθρ. 13 και 14 του παρόντος δεν θα υπερβαίνει το σαράντα (40%) τοις εκατόν ετησίως των ακαθαρίστων εσόδων του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.