Ανακοινώσεις

Νόμος 4635/2019 "ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" περιέχει διατάξεις που αφορούν σε όλα τα Υπουργεία.

04 November 2019 Νόμος 4635/2019 "ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" περιέχει διατάξεις που αφορούν σε όλα τα Υπουργεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μελετήστε τον νέο Νόμο 4635/2019! Το νέο αυτό νομοθέτημα με τίτλο "ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" περιέχει διατάξεις που αφορούν σε όλα τα Υπουργεία.

Δασικούς Συνεταιρισμούς,

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA

Έλεγχος εφαρμογής έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών από ελεγκτή δόμησης,

Απομάκρυνση δομικών κατασκευών κεραιών, ειδικές κατασκευές κεραιών, έλεγχοι, κυρώσεις,

Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ),

Εθνικό Πρόγραμμα  Απλούστευσης Διαδικασιών,

Σύσταση Επιτροπής για την επεξεργασία και κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών και εγγράφων,

 Σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας  στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

 Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

 Ενιαία Ψηφιακή Πύλη  της Δημόσιας Διοίκησης,

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων συλλογικών ρυθμίσεων

Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών,

 Επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων, Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών,

Παράταση ισχύος της από 28.3.2018 ΕΓΣΣΕ

Η ισχύς της από 28 Μαρτίου 2018 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της κανονιστικής της ισχύος (30.6.2019) μέχρι τη σύναψη νέας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και όχι πέραν τις 31ης.12.2019.

Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία,

Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης,

Καταβολή προστίμου και μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία,

 Ρύθμιση για την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)

Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας,

Ψηφιακός διοικητικός φάκελος,

Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και εγγράφων κατά τη διαδικασία του Κώδικα Διοικητικής  Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α` 97),

ψηφιακή δικογραφία,

Τηλεσυνεδρίαση στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια,

Ειδική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής  Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.),

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,

Η οικονομική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές.,

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.,

Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου,

Ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαδικασία προέγκρισης επωνυμίας, κυρώσεις,

Ζητήματα τύπου , εθνικά προγράμματα ανάπτυξης ,

Εξωτερική Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων,

Τροποποίηση Οργανισμού του  Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία δραστηριοτήτων και την προστασία του καταναλωτή

Ορισμός Αρχής Σχεδιασμού για την εκπόνηση  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Λιμένων

Αρμοδιότητα έκδοσης  συνταξιοδοτικών αποφάσεων,

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό 2019-2020

Ρυθμίσεις για τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία

Γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας,

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,

Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης  δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων,

Ρύθμιση θεμάτων προσλήψεων, τυχερά παίγνια, ηλεκτρονικά παίγνια, ειδικά χωρικά σχέδια, τοπικά χωρικά σχέδια,

Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

Αναγγελία του απασχολούμενου  προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου,

Τροποποίηση διατάξεων του νόμου περί ιδρύσεως Οικονομικού  Επιστημονικού Επιμελητηρίου της  Ελλάδος,

Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,

Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Σύστημα Αδειοδοτήσεων

Μεταφορά επιβατών από τους ΟΤΑ,

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ΦΟΔΣΑ

Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

Πρόγραμμα επιχορήγησης δήμων  για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής  & τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ

Η προθεσμία του άρθρου 89 του ν. 4310/2014 (Α` 258) παρατείνεται μέχρι 31.12.2019. Εντός της προθεσμίας αυτής επιβάλλεται η ολοκλήρωση της μεταστέγασης των δραστηριοτήτων που στεγάζονται στις κατασκευές τις οποίες αφορά η παρούσα ρύθμιση.

 

Σημαντικές διατάξεις π.χ.

το άρθρο 59 …Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει. O μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η πρόσθετη αυτή εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί κατ` ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου……

το άρθρο 50

«Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ

  1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α` 224), καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ` εφαρμογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου με την οποία προκαλείται μετακίνηση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένης και της λήξης ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΦΚΑ, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του «Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ` εφαρμογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου με την οποία προκαλείται μετακίνηση υπαλλήλων του ΕΤΕΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένης και της λήξης ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΤΕΑΕΠ, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  3. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης και πάσης φύσεως μετακινήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 ολοκληρώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο».