Ανακοινώσεις

Απόδοση κρατήσεων υπέρ διανεμητικού λογαριασμού από υποθέσεις γραμματίων νομικής βοήθειας και αυτεπάγγελτων διορισμών

20 Σεπτεμβρίου 2022 Απόδοση κρατήσεων υπέρ διανεμητικού λογαριασμού από υποθέσεις γραμματίων νομικής βοήθειας και αυτεπάγγελτων διορισμών

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η -Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(απόδοση κρατήσεων υπερ διανεμητικού λογαριασμού από υποθέσεις
γραμματίων νομικής βοήθειας και αυτεπάγγελτων διορισμών)

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης, κατά την υπ’αριθ. 25/19.09.2022
Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, καλούνται
οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν εισπράξει τα γραμμάτια νομικής βοήθειας και αυτεπάγγελτων διορισμών και έχουν παραλείψει να αποδώσουν στο Σύλλογο τις οφειλόμενες κρατήσεις υπέρ του διανεμητικού
λογαριασμού, να προβούν στην απόδοση των εν λόγω οφειλόμενων
κρατήσεων. Στην αντίθετη περίπτωση, κατ’εφαρμογή του άρθρου 5
του διανεμητικού λογαριασμού, θα αποκλειστούν της διανομής του
μερίσματος.
Για το ύψος των οφειλόμενων και μη αποδοθεισών κρατήσεών σας
στο Σύλλογο, μπορείτε να απευθύνεστε στον Ταμία του Συλλόγου,
Μάριο Γιαννέτα.

Ιωάννινα 20 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστίνα Τσέτσου Χρήστος Αντωνίου