Ανακοινώσεις

Μη ανανέωση σύμβασης με "ΣΟΛΩΝ"

13 Μαρτίου 2023 Μη ανανέωση σύμβασης με "ΣΟΛΩΝ"

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Μη ανανέωση σύμβασης με Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών

«ΣΟΛΩΝ»)

Σας γνωρίζουμε ότι η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, μεταξύ του
Δ.Σ.Ι. και της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών «ΣΟΛΩΝ», λήγει την
30 η Μαρτίου του έτους 2023, χωρίς ανανέωση αυτής εκ μέρους του
Δ.Σ.Ι.

Ιωάννινα 13 Μαρτίου 2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστίνα Τσέτσου Χρήστος Αντωνίου