Ανακοινώσεις

Αναστολή έως 31.5.2020 με περιορισμένες εξαιρέσεις

15 May 2020 Αναστολή έως 31.5.2020 με περιορισμένες εξαιρέσεις

Έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς επίσης και οι προθεσμίες της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, με τις εξαιρέσεις που ορίζει η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 άρθρο 2 (ΦΕΚ Β 1857/15.5.2020) 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ α) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίωνβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και οι προθεσμίες της παραγραφής των συναφών αξιώσεωνγ) οι κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμώνμε τις εξαιρέσεις τις διαδικασίες που ορίζει η Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 άρθρο 4 (ΦΕΚ Β 1857/15.5.2020) 

Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας. Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους καθώς και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών. 

Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. στ' της παρ. 2 και την παρ. 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν.

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.

Αναμένονται οδηγίες και ανακοινώσεις από τους προϊσταμένους των Δικαστηρίων.  

Ιωάννινα, 13.5.2020

Η Πρόεδρος του ΔΣΙ

Μαρία Κυρ. Νάκα  

 

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 121 KB