Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από 16-7-2019 έως και 15-1-2020,

26 June 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΑΣΚΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ   ΣΤΟ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                                         

 
Έχοντας υπόψη: α) τη διάταξη  του άρθρου 13 παρ. 4 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), όπως ισχύει, β) την 16992/6-2-2017 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών: «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Β΄ 766) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και, γ) τη με αριθ.43801 οικ./20-6-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία παρατείνεται  ο χρόνος  άσκησης εννέα  υποψήφιων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ                                                                                               

Κ α λ ο ύ μ ε   

Όσους υποψήφιους δικηγόρους έχουν υπολειπόμενο χρόνο άσκησης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την  άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το χρονικό διάστημα από 16-7-2019 έως και 151-2020, να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση μέχρι και την Πέμπτη 10 Ιουλίου τ.ε. είτε ηλεκτρονικά, στο e-mail: nhatziharalambus@justice.gov.gr, είτε στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 - Αθήνα, Ισόγειο / Γραφείο 58) όπου και θα διατίθεται η ίδια αίτηση σε έντυπη μορφή.  Οι θέσεις προς κάλυψη ανέρχονται σε ένδεκα (11). Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 - Αθήνα, 2ος όροφος), την Παρασκευή  12 Ιουλίου τ.ε.. και ώρα 11:00 π.μ.  Στην εν λόγω  διαδικασία, στην οποία  μπορούν να παρευρεθούν όσοι από τους  υποψήφιους επιθυμούν, θα κληρωθούν επίσης είκοσι (20) επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα κενωθούν.                                                                      

Αθήνα, 24  Ιουνίου 2019