Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΕΚ 866Α΄/11.6.2020

14 Ιουνίου 2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΕΚ 866Α΄/11.6.2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αριθμ. Πρωτ: 21999οικ

Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2020.

1. Προκηρύσσουμε εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής περιόδου 2020 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν Παρασκευή 24.7.2020, Σάββατο 25.07.2020 και Κυριακή 26.07.2020 στις έδρες των Εφετείων της Χώρας. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών ή πτυχίου άλλης Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνες το γένος μπορούν να διοριστούν δικηγόροι μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώμη του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει, μέχρι την τελευταία ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, να έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ (18) μηνών.

3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οφείλουν μέχρι και την Πέμπτη 16.07.2020 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

Στην ως άνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται: α) πιστοποιητικό άσκησης, β) φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται επικύρωση), γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εξήντα πέντε (65) ευρώ, ή, εάν ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσού τριάντα (30) ευρώ (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8417 για τα 30 ευρώ αντίστοιχα). Υπάρχει δυνατότητα καταβολής και με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄ από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, των ως άνω ποσών που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 1450189001 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων A΄ περιόδου 2020». Επισημαίνεται ότι, γίνονται δεκτά μόνο τα με τον ανωτέρω τρόπο εκδοθέντα αποδεικτικά πληρωμής.

4. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε: α) Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, γ) Εμπορικό Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας. 5. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής: - Παρασκευή 24/7/2020 ώρα 19.00-21.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία -Σάββατο 25.7.2020 και ώρες: i) 09.00-11.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία , ii) 13.00-15.00: Εμπορικό Δίκαιο -Κυριακή 26.7.2020 και ώρες: i) 09.00-11.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία ii) 13.00-15.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο συνημμένο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ 866Α/11.6.2020 ΦΕΚ 866Α/11.6.2020 Μέγεθος αρχείου: 131 KB