Ανακοινώσεις

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας. Παράταση προθεσμίας προσκόμισης πράξεων έως 14.9.2020

22 Αυγούστου 2020 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας. Παράταση προθεσμίας προσκόμισης πράξεων έως 14.9.2020

Σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03.07.2020 (B’ 2773) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (A΄ 92) και προκειμένου για τη συλλογή των διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (A’ 289), στα πλαίσια αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα γραφεία της ( Μ. Κοτοπούλη 62, Ιωάννινα) για την προσκόμιση των σχετικών πράξεων.

Ομοίως ως ανωτέρω η προσκόμιση των αναφερομένων παραπάνω στοιχείων δεν απαιτείται, εφόσον συνοδεύουν αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλου σφάλματος, για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας εκδοθείσας πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011, ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή αίτησης πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. Η κατάθεση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 22η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 20η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη.

Με τη συνημμένη από 21.8.2020 πράξη παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμία έως 14.9.2020. 

Συνημμένα αρχεία:
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Δασών 21.7.2020 Ανακοίνωση Διεύθυνσης Δασών 21.7.2020 Μέγεθος αρχείου: 990 KB
Πρόσκληση Διεύθυνσης Δασών Πρόσκληση Διεύθυνσης Δασών Μέγεθος αρχείου: 989 KB
Δασαρχείο Ιωαννίνων παράταση προθεσμίας έως 14.9.2020 Δασαρχείο Ιωαννίνων παράταση προθεσμίας έως 14.9.2020 Μέγεθος αρχείου: 508 KB