Ανακοινώσεις

Απόφαση 281/14.11.2020 και τροποποιητικές 282/17.11.2020, 296/27.11.2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ & Πρακτικός Οδηγός με διευκρινίσεις

27 Νοεμβρίου 2020 Απόφαση 281/14.11.2020 και τροποποιητικές 282/17.11.2020, 296/27.11.2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ & Πρακτικός Οδηγός με διευκρινίσεις

Στο επισυναπτόμενο ΦΕΚ Β 5047/2020 ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η Αριθμ. ΓΔΟΥ 281 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

Επισυνάπτεται ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 7 σελίδων που συντάχθηκε ύστερα από αίτημα του ΔΣΑ, ο οποίος θα επιλύσει απορίες Δικηγόρων αλλά και Λογιστών για το ζήτημα.

Στο επισυναπτόμενο ΦΕΚ Β 5081/17.11.2020 ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ η  αριθ. ΓΔΟΥ 282/17.11.2020 ΚΥΑ η οποία τροποποίησε την αριθ. ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 ΚΥΑ, που αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και προστίθεται ως προϋπόθεση η υποχρέωση τήρησης και έκδοσης λογιστικών αρχείων. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τους ελεύθερους επαγγελματίες δικηγόρους, οι οποίοι είναι υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων , ανεξάρτητα από τη υπαγωγή τους ή την απαλλαγή τους σε καθεστώς ΦΠΑ .

Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τους ελεύθερους επαγγελματίες δικηγόρους, οι οποίοι είναι υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων , ανεξάρτητα από τη υπαγωγή τους ή την απαλλαγή τους σε καθεστώς ΦΠΑ .

Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της μείωσης του τζίρου κατά 20% συγκρίνεται ο συνολικός τζίρος μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020 και ο τζίρος του κύκλου εργασιών αναφοράς (σε περίπτωση υπαγωγής σε ΦΠΑ) ή των ακαθαρίστων εσόδων αναφοράς (σε περίπτωση απαλλαγής από ΦΠΑ), όπως αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ και τον πρακτικό οδηγό που έχει εκπονήσει ο φοροτεχνικός σύμβουλος της Ολομέλειας και όχι ο συνολικός τζίρος των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019.

Στις 27.11.2020 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 5251 η απόφαση 296 Γ. Δ.Ο.Υ. 1.

Με την απόφαση αυτή, 1.  αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1 της Γ ΔΟΥ 281 ως εξής : «Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται συνολικά σε ένα δισεκατομμύριο οχτακόσια εκατομμύρια (1.800.000.000) ευρώ.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να προσκομίσει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.»

3. Το Παράρτημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: «Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 28η Φεβρουαρίου 2021: 1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι “Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: - είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, - είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. -Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: - ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ήταν υψηλότερος του 7,5 και - ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) ήταν κάτω του 1,0. 2. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.». 

Επισυνάπτεταισημείωμα του λογιστή-φοροτεχνικού συμβούλου της Ολομέλειας, Παναγιώτη Αργυρόπουλου

Ευχαριστούμε θερμά τον ΔΣΑ και τους συντάκτες των σημειωμάτων !!    

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Β 5047/14.11.2020 Γ Δ.Ο.Υ. 281 ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΈΑ ΦΕΚ Β 5047/14.11.2020 Γ Δ.Ο.Υ. 281 ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΈΑ Μέγεθος αρχείου: 344 KB
Πρακτικός Οδηγός επιστρεπτέας προκαταβολής Πρακτικός Οδηγός επιστρεπτέας προκαταβολής Μέγεθος αρχείου: 77 KB
ΦΕΚ Β5081/17.11.2020 Γ Δ.Ο.Υ. 282 ΦΕΚ Β5081/17.11.2020 Γ Δ.Ο.Υ. 282 Μέγεθος αρχείου: 124 KB
Διευκρινίσεις για επιστρεπτέα προκαταβολή Διευκρινίσεις για επιστρεπτέα προκαταβολή Μέγεθος αρχείου: 251 KB
ΦΕΚ Β 5251/27.11.2020 Γ Δ.Ο.Υ. 296 ΦΕΚ Β 5251/27.11.2020 Γ Δ.Ο.Υ. 296 Μέγεθος αρχείου: 129 KB