Ανακοινώσεις

Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής παράταση ισχύος συμβάσεων και αδειών διαμονής

29 Δεκεμβρίου 2020 Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής παράταση ισχύος συμβάσεων   και αδειών διαμονής

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 256Α/ 23.12.2020 στο οποίο δημοσιεύτηκε ο ΝΟΜΟΣ 4764, στα άρθρα 155 και 156 του οποίου θεσπίστηκαν οι παρακάτω ρυθμίσεις : 

Άρθρο 155 Επείγουσες διατάξεις για την προσέλκυση επενδύσεων - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4251/2014

Στο άρθρο 8 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) προστίθενται παρ. 10 και 11 ως εξής: «10. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρ. Α΄ ή της παρ. Γ΄ του άρθρου 16 ή της παρ. Β΄ του άρθρου 20, δύναται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων, πριν την είσοδό του στην Ελληνική Επικράτεια. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω πληρεξουσίου, σύμφωνα με την παρ. 2, δυνάμει σχετικού πληρεξουσίου, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής. Εφόσον τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι πλήρη, χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5. Η ίδια βεβαίωση χορηγείται και στην περίπτωση που εκκρεμεί η προσκόμιση του απαιτούμενου δικαιολογητικού της περ. ε΄ του άρθρου 6. Ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, να εισέλθει στην Ελληνική Επικράτεια και να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα βιομετρικά στοιχεία και το ανωτέρω τυχόν ελλείπον δικαιολογητικό της παρ. ε΄ του άρθρου 6. Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής, στα μέλη της οικογενείας του αιτούντος. 11. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος ευρίσκεται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, πριν την είσοδό του στη Χώρα, μέσω νομίμου αντιπροσώπου, δυνάμει σχετικού πληρεξουσίου, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής, αίτηση για χαρακτηρισμό επένδυσης της παρ. Α΄ ή πιστοποίηση πραγματοποίησης και διακράτησης επένδυσης της παρ. Γ΄ του άρθρου 16, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση κατά περίπτωση του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 136. Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να εισηγηθεί, για τον χαρακτηρισμό της επένδυσης και τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής όπως προβλέπεται στην περ. 2 της παρ. Α΄ του άρθρου 16 ή την πραγματοποίηση και τη διακράτηση της επένδυσης, όπως προβλέπεται στην περ. 4 της παρ. Γ΄ του άρθρου 16.»

Άρθρο 156 Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν. 4251/2014

1. Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που παρατάθηκαν δυνάμει του άρθρου δέκατου όγδοου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως τις 31.3.2021. Κενές θέσεις που δεν καλύπτονται μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά από τις ως άνω συμβάσεις εργασίας, αναπληρώνονται από τους επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης του αντίστοιχου κωδικού θέσης, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης. 2. Η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (A΄ 135) και έληξαν ή θα λήξουν: (α) από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Ιουλίου 2020 παρατείνονται αυτοδικαίως έως 31 Μαρτίου 2021 και (β) από 1η Αυγούστου 2020 και με ημερομηνία λήξης έως τις 31 Μαρτίου 2021, παρατείνονται αυτοδικαίως για οκτώ (8) μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους. Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων διαμονής, ανατρέχει στην επομένη ημέρα από την ημερομηνία λήξης του παραταθέντος τίτλου διαμονής. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται για οριστικούς τίτλους διαμονής και βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης που έχουν ήδη ανανεωθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία. 3. Η ισχύς των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. 4831/25.7.2013 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 1841), όπως έχει παραταθεί με την υπ’ αρ. 18602/11.9.2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 3881), παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2021 ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης εκάστου δελτίου. Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, οι κάτοχοι των δελτίων, δύνανται να παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα δελτία που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 22066/16.10.2020 κοινή απόφαση του Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 4699). 4. Στην παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Με όμοια απόφαση δύναται να παραταθεί η ισχύς των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135) αντίστοιχα, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του παρόντος, καθώς και να καθοριστεί προθεσμία για την υποβολή της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ 256Α-2020 ΦΕΚ 256Α-2020 Μέγεθος αρχείου: 2.95 MB