Ανακοινώσεις

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΩΣ 30.6.2021 & Παράταση διενέργειας των συναινετικών εγγραφών, ανακλήσεων, εξαλείψεων και μεταρρυθμίσεων προσημειώσεων.

04 Απριλίου 2021 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΩΣ 30.6.2021 & Παράταση διενέργειας των συναινετικών εγγραφών, ανακλήσεων, εξαλείψεων και μεταρρυθμίσεων προσημειώσεων.

Επισυνάπτονται :

το ΦΕΚ Α 48/31.3.2021 ΝΟΜΟΣ 4790/2021 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ άρθρα 82-86  

το ΦΕΚ Α 256/2020 ΝΟΜΟΣ 4764/2020 ΑΡΘΡΟ 161 ΠΑΡ. 1 & 2 προς αποφυγή συνωστισμού στα αρμόδια Δικαστήρια, 

ΤΟ ΦΕΚ Β 1226/30.3.2021 Υ.Α. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ : Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 161 του ν. 4764/2020 ΕΣΩ 30.6.2021 :

1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2021 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής:

α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

β) Στη δήλωση της περ. α΄, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.

γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1. Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου (πχ η Αττική), η ανωτέρω απόφαση ισχύει μόλις αρθεί το καθεστώς της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων το οποίο με τα υπάρχοντα δεδομένα ισχύει μέχρι 5/4/2021 και ώρα 06:00 (βλ. υπ’ αριθμ. 18877/2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 1194).

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Α 48/31.3.2021 ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΦΕΚ Α 48/31.3.2021 ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Μέγεθος αρχείου: 494 KB
ΝΟΜΟΣ 4764/2020 ΝΟΜΟΣ 4764/2020 Μέγεθος αρχείου: 2.95 MB
Υ.Α. 16737 ΦΕΚ Β 1226/31.3.2021 Υ.Α. 16737 ΦΕΚ Β 1226/31.3.2021 Μέγεθος αρχείου: 121 KB