Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣΙ ΕΩΣ 28.02.2024

09 Φεβρουαρίου 2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣΙ ΕΩΣ 28.02.2024

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

K A T E Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

(αποχή δικηγόρων έως και την 28.02.2024)

------------

Κατά την υπ’αριθ. 77/09.02.2024 έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 07.02.2024 Συνεδρίασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφασίστηκε ομόφωνα:

A.- Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ της ΑΠΟΧΗΣ των μελών του Δ.Σ.Ι.:

• Από όλες τις ποινικές δίκες μέχρι και την 28.02.2024

• Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds, καθώς και από δίκες συμφερόντων Τραπεζών και funds μέχρι και την 28.02.2024

• Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ μέχρι και την 28.02.2024

• Από τη Νομική Βοήθεια και τους αυτεπάγγελτους διορισμούς μέχρις πλήρους εξοφλήσεως των αποζημιώσεων που εκκρεμούν(2023, 20%, κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών κλπ). 

B.- Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΗ των μελών του Δ.Σ.Ι.:

- την 15.02.2024

-την 23.02.2024

-την 28.02.2024

Πλαίσιο χορήγησης αδειών μόνο:

• - Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών,συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

• - Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α΄ και επτά (7) έτη στον β΄ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β΄ βαθμό.

• - Σε ποινικές δίκες β΄ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

• - Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

• - Σε συνοδείες και σε αυτόφωρα με συνοδείες.

Διευκρινίζεται ότι: οι υποθέσεις που αφορούν δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ, καθώς καθώς και δίκες συμφερόντων Τραπεζών και funds, θα εκδικάζονται κατ’ εξαίρεση και μόνο υπό την προϋπόθεση χορήγησης άδειας από την Επιτροπή Αδειών.

Επιτροπή αδειών:

Η Επιτροπή Αδειών αποτελείται από τους Συμβούλους: Κ. Μητρογιάννη, Μ. Νάκα και Α.Ζώλα.

Ιωάννινα 9 Φεβρουαρίου 2024

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Χριστίνα Τσέτσου                  Χρήστος Αντωνίου