Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Πρόσκληση 105/2020 (Α/Α : 4613): «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

15 Οκτωβρίου 2020 Πρόσκληση 105/2020 (Α/Α : 4613): «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Αγαπητοί συνάδελφοι

στην Πρόσκληση (πατήστε) μπορείτε να διαβάσετε για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που προέβη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου. Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας 6910100 (Νομικές Υπηρεσίες Δικηγόρου) υπάγεται στις δραστηριότητες που έχουν πληγεί (αφορά δικηγόρους και Δικηγορικές εταιρίες). Ο ουσιαστικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις επιχειρήσεις αυτές με ένα ποσό για να αντιμετωπίσουν τμήμα των εξόδων της επιχείρησής τους το επόμενο έτος 2021. Σημαντική προϋπόθεση να υπάρχουν έξοδα της επιχείρησης κατά τη χρήση 2019 και να υπάρχει μείωση των εσόδων της επιχείρησης το Β τρίμηνο του 2020.

Πιο αναλυτικά :     

Η πρόσκληση αφορά

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Σε ποιους απευθύνεται

Αφορά Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις .

Περίοδος υποβολής

από 15/10/2020  (ώρα 13:00) έως 4/11/2020 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια».

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ηςΙουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

5.Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους ή και κανέναν.

Τι χρηματοδοτείται

Η δημόσια χρηματοδότηση  καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000,00 € και μέγιστο τα 15.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr ή στο HelpDesk της Υπηρεσίας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ :

Εκτυπώστε το έντυπο Ε3 της χρήσης 2019. Εντοπίστε αν το άθροισμα των παρακάτω δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 (102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485). Συνήθως οι Δικηγόροι έχουν λειτουργικά έξοδα (ΠΕΔΙΟ 485) εκτός αν έχουν εργαζόμενο (ΠΕΔΙΟ 481). Πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 6.000 ευρώ και πολλαπλασιαζόμενο με το 50% να ανέρχεται τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 15.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 15.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 3.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Εκτυπώστε την περιοδική δήλωση ΦΠΑ που καταθέσατε στο Β ΤΡΊΜΗΝΟ του 2019 & την περιοδική δήλωση ΦΠΑ που καταθέσατε στο Β τρίμηνο του 2020. Διαπιστώστε ότι υπάρχει διαφορά - μείωση κερδών ανάμεσα στο ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (ΠΕΔΙΟ 311) - ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΠΑ (ΠΕΔΙΟ 312) κατά το Β τρίμηνο του 2020. 

Το Δ.Σ. θα αναζητήσει τη δυνατότητα να παρέχει στα μέλη περαιτέρω οδηγίες για να βοηθηθούν τα μέλη στην υποβολή της αίτησης.          

 

Επιπλέον Ανακοίνωση για πιστοποιητικά Πρωτοδικείου και ΓΕΜΗ

 

Από την Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται πως λόγω του συνωστισμού που παρατηρήθηκε στα Πρωτοδικεία αλλά και της διαφαινόμενης αδυναμίας αυτών να ανταποκριθούν στην έγκαιρη έκδοση των ζητούμενων πιστοποιητικών για το δικαιολογητικό με αύξοντα αριθμό 5 (πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου ή του Γ.Ε.ΜΗ.), στην φάση του ελέγχου τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών θα γίνεται αποδεκτή εναλλακτικά η αίτηση του δικαιούχου προς τον αρμόδιο φορέα εφόσον αυτή έχει υποβληθεί το αργότερο στις 4 Νοεμβρίου 2020.

Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις που έχει επισυναφθεί η αίτηση στη θέση του ζητούμενου δικαιολογητικού, η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας θα αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον δικαιούχο με το οποίο θα ζητά την υποβολή του πιστοποιητικού σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στο μήνυμα. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί στο προκαθορισμένο διάστημα η έλλειψη θα χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και θα καθιστά την αίτηση απορριπτέα.

Επισημαίνεται ότι η χορήγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπο αρμόδια πρωτοδικεία. Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλουν την αίτηση στο Πρωτοδικείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις δ/νσεις:

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων:  prot.ioan.diathikes@3243.syzefxis.gov.gr

Πρωτοδικείο Άρτας: protodikeioartas@hotmail.com

Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας: prot.kanaki@gmail.com - prot.kalamidas@gmail.com

Για την αποφυγή συνωστισμού στα ΚΕΠ οι υπεύθυνες δηλώσεις δύναται να εκδοθούν και να υπογραφούν ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr

Τέλος, επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτά πιστοποιητικά Πρωτοδικείου με ημερομηνία εκδοσης πριν τριών μήνων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

 

 

 

 
Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΚΤ. 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΚΤ. 2020 Μέγεθος αρχείου: 2.18 MB
Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από τον Covid-19» Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από τον Covid-19» Μέγεθος αρχείου: 3.51 MB