Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας Ιθάκης

20 Νοεμβρίου 2020 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας Ιθάκης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Επιμελητήριο Σάμου, στα πλαίσια διαδικασίας πρόσληψης επιστημονικού συνεργάτη- δικηγόρου, με έμμισθη εντολή, στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου κατά το άρθρο 87 του Νόμου 4635/2019, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο τα οριζόμενα στην επισυναπτόμενη προκήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής, το αργότερο μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στο Επιμελητήριο Σάμου, Παύλου Κουντουριώτη 19, 831 00, Σάμος,
Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σάμου www.samoscci.gr
Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη 1 θέση δικηγόρου στην ΥΓΕΜΗ Επιμελητήριο Κεφαλληνίας Ιθάκης Προκήρυξη 1 θέση δικηγόρου στην ΥΓΕΜΗ Επιμελητήριο Κεφαλληνίας Ιθάκης Μέγεθος αρχείου: 472 KB