Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Προκήρυξη για μία (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

27 Νοεμβρίου 2020 Προκήρυξη για μία (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου παρ’ εφέταις πλήρους απασχόλησης, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 9 του ν. 4354/2015. Αυτός θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο κατάστημα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (Ακαδημίας 18, Αθήνα) και στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατά τον χρόνο της λειτουργίας αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη 1 θέση δικηγόρου στην ΥΓΕΜΗ Επιμελητήριο Άθηνών Προκήρυξη 1 θέση δικηγόρου στην ΥΓΕΜΗ Επιμελητήριο Άθηνών Μέγεθος αρχείου: 295 KB