Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Επιμελητήριο Ιωαννίνων - Προκήρυξη Πρόσληψης Έμμισθου Δικηγόρου!!!

10 Δεκεμβρίου 2020 Επιμελητήριο Ιωαννίνων - Προκήρυξη Πρόσληψης Έμμισθου Δικηγόρου!!!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15/2020 για την πλήρωση 

Μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου παρ’ Εφέταις, πλήρους απασχόλησης, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 9 του ν. 4354/2015. Αυτός θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο οικείο κατάστημα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (στην έδρα αυτού επί της οδού Οπλ. Πουτέτση 14) και στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατά τον χρόνο της λειτουργίας Σελίδα 3 από 19 αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα στην Προϊσταμένη και Γραμματέα της σχετικής Επιτροπής κα Ελένη Νταλή, Χαρ.Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, 45333 Ιωάννινα, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον τοπικό ημερήσιο Τύπο, δηλαδή έως 8.1.2021, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία, δικαιολογητικά.

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Προκήρυξη Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Μέγεθος αρχείου: 272 KB