Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

‘’Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Ορεστιάδας"

20 Νοεμβρίου 2020 ‘’Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Ορεστιάδας"

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση από 1.1.2021 με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Ορεστιάδας. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει και θα συνδέεται με το Δήμο Ορεστιάδας με σχέση έμμισθης εντολής. 1. Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας και των ΝΠΔΔ του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Ορεστιάδας και των ΝΠΔΔ του Δήμου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του. Επίσης θα παρακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία και θα αξιοποιεί όλα τα νομικά κείμενα τα οποία εκδίδονται στην διάρκεια του χρόνου και τα οποία έχουν επίδραση στην υλοποίηση των έργων του Δήμου , με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των θεσμικών απαιτήσεων των έργων σε κάθε φάση του κύκλου ζωής τους, καθώς και τη διασφάλιση της ύπαρξης νομικής υποστήριξης της ομάδας έργου όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Θα διενεργεί έλεγχο τίτλων και θα τελεί τις δέουσες διαδικαστικές ενέργειες στα Υποθηκοφυλακεία και στα Κτηματολογικά Γραφεία. Θα κάνει ανασκόπηση και έγκριση νομικών εγγράφων όπως συμβάσεις, προκηρύξεις κτλ. , γνωμοδοτήσεις επί ενστάσεων & αιτήσεων θεραπείας. Θα ενημερώνει τον Δήμαρχο για κάθε υπόθεση και θα έχει καθημερινή συνεχή παρουσία στο Δήμο. 2. Θα έχει έδρα τον Δήμο Ορεστιάδας στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Β.Κων/νου 9-11. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας και στα αρμόδια Δικαστήρια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων . 3. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.10 άρθρου 9 Ν.4354/15 όπως ισχύει. 4. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Ορεστιάδας και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη 1 θέση δικηγόρου Στον Δήμο Ορεστιάδας Προκήρυξη 1 θέση δικηγόρου Στον Δήμο Ορεστιάδας Μέγεθος αρχείου: 507 KB