Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΑΑΔΕ Για τον ορισμό ανεξάρτητων προσώπων και τη συμπερίληψη αυτών στον κατάλογο του άρθρου 40, παρ. 1 του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ/Α/148/31-07-2020)

30 Δεκεμβρίου 2020 ΑΑΔΕ Για τον ορισμό ανεξάρτητων προσώπων και τη συμπερίληψη αυτών στον κατάλογο του άρθρου 40, παρ. 1 του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ/Α/148/31-07-2020)
Επισυνάπτεται το με Αριθμ.Πρ:ΔΟΣ Α 1144452ΕΞ2020/22.12.2020 έγγραφο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γεωργίου Πιτσιλή με την οποία ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τον ορισμό ανεξάρτητων προσώπων που θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο ανεξάρτητων προσώπων που θα κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 40 του νόμου 4714/2020 που ενσωματώνει το άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου της 10 ης Οκτωβρίου 2017 για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Συνημμένα αρχεία:
ΑΑΔΕ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΑΔΕ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέγεθος αρχείου: 180 KB