Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διενέργεια άσκησης στον Δήμο Ιωαννιτών και στο Δικαστικό Γραφείο Ιωαννίνων.

22 Φεβρουαρίου 2021 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διενέργεια άσκησης στον Δήμο Ιωαννιτών και στο Δικαστικό Γραφείο Ιωαννίνων.

1.- Ο Δήμος Ιωαννιτών ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών, να υποβάλλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών (Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου -5- Ιωάννινα, Τ.Κ 452 21) , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 08:00 π. μ έως 14:00 μ. μ, εντός δέκα πέντε (15) ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr). Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, εκκινεί την 16η Μαρτίου 2021 Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2).

2.- Το Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής άσκησής τους, στο Δικαστικό Γραφείο Ιωαννίνωννα υποβάλλουν ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 25.2.2021 την αίτηση συμμετοχής τους  στο Πρωτόκολλο της  Υπηρεσίας (Βλαχλείδη 9 τηλ. 2651020640 και 23888). Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στο Δικαστικό Γραφείο εκκινεί την 4η Μαρτίου 2021. Η  πρόσκληση αφορά μόνο έναν (1) ασκούμενο δικηγόρο.  

Συνημμένα αρχεία:
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 17.2.2021 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 17.2.2021 Μέγεθος αρχείου: 805 KB
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 17.2.2021 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 17.2.2021 Μέγεθος αρχείου: 302 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Μέγεθος αρχείου: 7 KB