Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Επιμελητήριο Ηρακλείου - Προκήρυξη για μία θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

10 Μαρτίου 2021 Επιμελητήριο Ηρακλείου - Προκήρυξη για μία θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Συνημμένα μπορείτε να μελετήσετε την από 19-10-2020 προκήρυξη (με ΑΔΑ: Ψ0ΑΖ469ΗΛΞ-ΔΕΧ) του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με θέμα την «πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου» και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την τοιχοκόλλησή της στο κατάστημα σας. Εν συνεχεία παρακαλείσθε να μας διαβιβάσετε το αποδεικτικό ανάρτησης, που θα συνταχθεί σχετικά, στο email: kapetanaki@ebeh.gr

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη 1 θέση δικηγόρου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου Προκήρυξη 1 θέση δικηγόρου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου Μέγεθος αρχείου: 315 KB
Διαβιβαστικό Επιμελητηρίου Ηρακλείου Διαβιβαστικό Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μέγεθος αρχείου: 705 KB