Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου - πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής

02 Απριλίου 2021 Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου - πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής

Επισυνάπτεται η Αριθ. Πρωτ: 1035 προκήρυξη 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. Την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, στην έδρα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επί της Λεωφόρου Θηβών 196-198 (Δήμος ΝίκαιαςΑγίου Ιωάννη Ρέντη), κατόπιν επιλογής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208).

2. Εκ των ανωτέρω δύο (2) δικηγόρων: α) Ο ένας θα πρέπει να είναι δικηγόρος, τουλάχιστον παρ΄ Εφέταις, μέλος ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, να έχει ειδίκευση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξαετή (6) τουλάχιστον συστηματική επαγγελματική ενασχόληση με νομικές εν γένει υποθέσεις από την εγγραφή του στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και προηγούμενη απασχόληση στο Δημόσιο τουλάχιστον ενός (1) έτους β) Ο δεύτερος θα πρέπει να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας και να έχει δωδεκαετή (12) τουλάχιστον συστηματική επαγγελματική ενασχόληση με νομικές εν γένει υποθέσεις από την εγγραφή του στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και προηγούμενη απασχόληση στο Δημόσιο τουλάχιστον έξι (6) μηνών. γ) Οι δικηγόροι, που θα προσληφθούν, θα καταλάβουν τις δύο (2) κενές θέσεις, εκ των τεσσάρων (4) που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 52 του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 255).

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα υπάγονται οργανικά στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη, κατατάσσονται στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μισθολογικά κλιμάκια και παραμένουν σε αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, με εξαίρεση την προαγωγή του παρ΄ Εφέταις δικηγόρου στον Άρειο Πάγο, και ασφαλίζονται στον οικείο τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 1035 Προκήρυξη Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 1035 Μέγεθος αρχείου: 358 KB