Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Προκήρυξη για μία θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

15 Απριλίου 2021 Προκήρυξη για μία θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

ΕΠΙΣΥΝΆΠΤΕΤΑΙ Η 921/8.4.2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή , πλήρους απασχόλησης, στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 9 του ν. 4354/2015. Αυτός θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο οικείο κατάστημα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (στην έδρα αυτού επί της οδού Πολυτεχνείου 58, Πολύγυρος) και στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατά τον χρόνο της λειτουργίας αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες. 

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μέγεθος αρχείου: 229 KB