Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Πράξη Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για τον τρόπο εκδίκασης των υποθέσεων στις δικασίμους του Σεπτεμβρίου 2021 .-

09 Σεπτεμβρίου 2021 Πράξη Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για τον τρόπο εκδίκασης των υποθέσεων στις δικασίμους του Σεπτεμβρίου 2021 .-

Με την επισυναπτόμενη Πράξη 115/23.8.2021 αφού ελήφθη υπόψιν το άρθρο 83 του ν.4790/2021 , σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στις αίθουσες των ακροατηρίων του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων, επιτρέπεται πλέον η είσοδος 15 ατόμων περίπου, σας ενημερώνουμε ότι, προς αποφυγή συνωστισμού, το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021 θα ισχύσουν τα κάτωθι

Α. Οι υποθέσεις της δικασίμου 2-9-2021 (ασφαλιστικά) θα συζητηθούν στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων και περί ώρα 10.00 π.μ .Ειδικότερα, θα προηγηθεί η εκφώνηση των υποθέσεων για τις οποίες θα υποβληθεί αίτημα αναβολής, εν συνεχεία των υποθέσεων που θα δηλωθεί παραίτηση από το δικόγραφο και τέλος των υποθέσεων στις οποίες οι διάδικοι δεν θα εξετάσουν μάρτυρα. Στη συνέχεια θα αρχίσει η συζήτηση των λοιπών υποθέσεων καθώς δεν θα γίνει διανομή και θα εκδικάζονται ανά 20λεπτο περίπου εκάστη.

Β. Οι υποθέσεις  της δικασίμου 7-9-2021 (μικροδιαφορές και εκούσια - προσωρινές διαταγές σε υπερχρεωμένα), θα εκδικασθούν ως εξής: α) Στις 09.00 π.μ. θα λάβει χώρα η συζήτηση των προσωρινών διαταγών των υπερχρεωμένων, β) Στις 10.00 π.μ θα λάβει χώρα η προεκφώνηση των υποθέσεων εκούσιας διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου.  γ) Εν συνεχεία και περί ώρα 10.15 π.μ. θα λάβει χώρα η προεκφώνηση των υποθέσεων των μικροδιαφορών στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου κατά τον κάτωθι τρόπο: από 10.15 έως  10.25 π.μ. θα λάβει χώρα προεκφώνηση των υποθέσεων με αύξοντες αριθμούς εκθέματος από 1-10 και από ώρα 10.25 π.μ. έως 10.30 π.μ., η προεκφώνηση των υποθέσεων από 11 έως τέλος εκθέματος, δ) Στις  11.35 π.μ. θα λάβει χώρα  διανομή των υποθέσεων των ανωτέρω διαδικασιών. ε) Στις 11.50 π.μ. θα αρχίσει η συζήτηση των υποθέσεων. στ) Οι υποθέσεις που θα διανεμηθούν θα εκδικάζονται ανά 20λεπτο περίπου εκάστη.

Γ. Οι υποθέσεις της δικασίμου 9-9-2021 ( ασφαλιστικά μέτρα)

Στις 10.00 π.μ. θα λάβει χώρα η προεκφώνηση των υποθέσεων στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου. Ειδικότερα, θα προηγηθεί η εκφώνηση των υποθέσεων για τις οποίες θα υποβληθεί αίτημα αναβολής, εν συνεχεία των υποθέσεων που θα δηλωθεί παραίτηση από το δικόγραφο και τέλος των υποθέσεων στις οποίες οι διάδικοι δεν θα εξετάσουν μάρτυρα. Στη συνέχεια θα αρχίσει η συζήτηση των λοιπών υποθέσεων καθώς δεν θα γίνει διανομή και θα εκδικάζονται ανά 20λεπτο περίπου εκάστη.

Δ. Οι υποθέσεις της δικασίμου της 10-9-2021 (ειδική διαδικασία), θα εκδικαστούν ως εξής:

α) Στις 09.00 π.μ. θα λάβει χώρα η προεκφώνηση των υποθέσεων στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου κατά τον κάτωθι τρόπο. Από ώρα 9.15 έως 9.25 π.μ θα γίνει προεκφώνηση των υποθέσεων με αριθμούς πινακίου από 1-10, από ώρα 9.25 π.μ έως 9.35 π.μ, η προεκφώνηση των υποθέσεων από 11-20, από ώρα 9.35 έως 9.45 η προεκφώνηση των υποθέσεων από 21-30 και στις 9.45 έως 9.55 αυτών από 31- 40, από 9.55 έως 10.05 αυτών από 41 έως τέλος του πινακίου. β) Στις 10.20 π.μ. θα λάβει χώρα η διανομή. γ) Στις 10.40 π.μ. θα αρχίσει η συζήτηση των υποθέσεων και θα καταβληθεί προσπάθεια να ανευρεθεί, πέραν της αίθουσας του Ειρηνοδικείου και άλλη αίθουσα, στην οποία θα συζητηθούν οι υποθέσεις, με την παρουσία σ’ αυτές ατόμων, όχι περισσότερων των 15. δ) Οι υποθέσεις που θα διανεμηθούν θα εκδικάζονται ανά 20λεπτο περίπου εκάστη.

Ε. Οι υποθέσεις της δικασίμου 16-9-2021 ( ασφαλιστικά μέτρα)

Στις 10.00 π.μ θα λάβει χώρα η προεκφώνηση των υποθέσεων στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου. Ειδικότερα, θα προηγηθεί η εκφώνηση των υποθέσεων για τις οποίες θα υποβληθεί αίτημα αναβολής, εν συνεχεία των υποθέσεων που θα δηλωθεί παραίτηση από το δικόγραφο και τέλος των υποθέσεων στις οποίες οι διάδικοι δεν θα εξετάσουν μάρτυρα. Στη συνέχεια θα αρχίσει η συζήτηση των λοιπών υποθέσεων καθώς δεν θα γίνει διανομή και θα εκδικάζονται ανά 20λεπτο περίπου εκάστη.

Στ. Οι υποθέσεις της δικασίμου 21-9-2021 (μικροδιαφορές και εκούσια),θα εκδικασθούν ως εξής:

α) Στις 10.00 π.μ θα λάβει χώρα η προεκφώνηση των υποθέσεων εκούσιας διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου. β) Εν συνεχεία και περί ώρα 10.15 π.μ θα λάβει χώρα η προεκφώνηση των υποθέσεων των μικροδιαφορών στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου κατά τον κάτωθι τρόπο: από 10.15 έως  10.25 π.μ θα λάβει χώρα προεκφώνηση των υποθέσεων με αύξοντες αριθμούς εκθέματος από 1-10 και από ώρα 10.25 π.μ έως 10.35 π.μ, η προεκφώνηση των υποθέσεων από 11-20, από ωρα 10.35 έως 10.45 των υποθέσεων από 21-30, από ώρα 10.45-10.55 των υποθέσεων από 31-40 και από ώρα 10.55 των υποθέσεων από 41 έως τέλος εκθέματος, γ) Στις  11.10 π.μ θα λάβει χώρα  διανομή των υποθέσεων των ανωτέρω διαδικασιών. δ) Στις 11.30 π.μ θα αρχίσει η συζήτηση των υποθέσεων. ε) Οι υποθέσεις που θα διανεμηθούν θα εκδικάζονται ανά 20λεπτο περίπου εκάστη.

Ζ. Οι υποθέσεις της δικασίμου 23-9-2021 ( ασφαλιστικά μέτρα)

Στις 10.00 π.μ θα λάβει χώρα η προεκφώνηση των υποθέσεων στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου. Ειδικότερα, θα προηγηθεί η εκφώνηση των υποθέσεων για τις οποίες θα υποβληθεί αίτημα αναβολής, εν συνεχεία των υποθέσεων που θα δηλωθεί παραίτηση από το δικόγραφο και τέλος των υποθέσεων στις οποίες οι διάδικοι δεν θα εξετάσουν μάρτυρα. Στη συνέχεια θα αρχίσει η συζήτηση των λοιπών υποθέσεων καθώς δεν θα γίνει διανομή και θα εκδικάζονται ανά 20λεπτο περίπου εκάστη.

Η. Οι υποθέσεις της δικασίμου της 24-9-2021 (ειδική διαδικασία και ρυθμίσεις οφειλών), θα εκδικαστούν ως εξής:

α) Στις 09.00 π.μ θα λάβει χώρα η προεκφώνηση των υποθέσεων του ν.3869/2010 στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου κατά τον κάτωθι τρόπο και η συζήτηση αυτών έως 09.30 π.μ. β) Από ώρα 9.30 εως 09.40 π.μ θα γίνει προεκφώνηση των υποθέσεων με αριθμούς πινακίου από 1-10, από ώρα 9.40 π.μ έως 9.45 π.μ, η προεκφώνηση των υποθέσεων από 11-20, από ώρα 9.45 έως 9.55 η προεκφώνηση των υποθέσεων από 21-30, στις 9.55 έως 10.05 αυτών από 31- 40, από 10.05 έως 10.15 αυτών από 41-50, από 10.15 έως 10.25 από 51-60 και από 10.25 αυτών από 61 έως το τέλος του πινακίου. γ) Στις 10.35 π.μ θα λάβει χώρα η διανομή. δ) Στις 11.00 π.μ θα αρχίσει η συζήτηση των υποθέσεων και θα καταβληθεί προσπάθεια να ανευρεθεί, πέραν της αίθουσας του Ειρηνοδικείου και άλλη αίθουσα, στην οποία θα συζητηθούν οι υποθέσεις, με την παρουσία σ’ αυτές ατόμων, όχι περισσότερων των 15. ε) Οι υποθέσεις που θα διανεμηθούν θα εκδικάζονται ανά 20λεπτο περίπου εκάστη.

Θ. Οι υποθέσεις της δικασίμου 30-9-2021 ( ασφαλιστικά μέτρα)

Στις 10.00 π.μ θα λάβει χώρα η προεκφώνηση των υποθέσεων στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου Ειδικότερα, θα προηγηθεί η εκφώνηση των υποθέσεων για τις οποίες θα υποβληθεί αίτημα αναβολής, εν συνεχεία των υποθέσεων που θα δηλωθεί παραίτηση από το δικόγραφο και τέλος των υποθέσεων στις οποίες οι διάδικοι δεν θα εξετάσουν μάρτυρα. Στη συνέχεια θα αρχίσει η συζήτηση των λοιπών υποθέσεων καθώς δεν θα γίνει διανομή και θα εκδικάζονται ανά 20λεπτο περίπου εκάστη.

Ιωάννινα 23-8-2021

Η  Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων

Ευπραξία Κυριλή

                                                 

                                               

 

Συνημμένα αρχεία:
Πράξη 115/23.8.2021 Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων Πράξη 115/23.8.2021 Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων Μέγεθος αρχείου: 18 KB