Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων - Δικάσιμος 16.9.2020 κατανομή υποθέσεων - πράξη προέδρου

15 Σεπτεμβρίου 2020 Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων - Δικάσιμος 16.9.2020 κατανομή υποθέσεων - πράξη προέδρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω της συμμετοχής των γραμματέων της έδρας της 16-09-2020 του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων στις ΔΙΩΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (09:00-11:00) που ανακοινώθηκαν από την ΟΔΥΕ, η έναρξη των συνεδριάσεων θα γίνει στις 11:00΄

Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε την Πράξη 232/15.9.2020 της κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τις ώρες προεκφώνησης και συζήτησης των υποθέσεων καθώς και τα εκθέματα κατανομής των υποθέσεων ανά διαδικασία.

Στο κλειστό πεδίο μελών μπορείτε να διαβάστε τα πινάκια της δικασίμου 16.9.2020 κάθε διαδικασίας με ονόματα διαδίκων. 

Επίσης σε περίπτωση αιτήματος αναβολής προτιμήστε τη δυνατότητα που δίδει το άρθρο 74 του Ν. 4690/2020 (αναμένεται η επίσημη παράταση ισχύος)      

"4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, όπως και στον Άρειο Πάγο, κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως 15.9.2020, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο αρμόδιος δικαστής κατανέμει χρονικά εντός της αυτής ημέρας τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου 1920 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 104/30.05.2020 μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. 5. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τη συζήτηση των υποθέσεων της παρ. 3. 6. Οι διάδικοι μπορούν"

 

Συνημμένα αρχεία:
Έκθεμα εκουσίας 16.9.2020 ΜΠΙ Έκθεμα εκουσίας 16.9.2020 ΜΠΙ Μέγεθος αρχείου: 32 KB
Έκθεμα ειδικής 16.9.2020 ΜΠΙ Έκθεμα ειδικής 16.9.2020 ΜΠΙ Μέγεθος αρχείου: 35 KB
Έκθεμα τακτικής 19.6.2020 ΜΠΙ Έκθεμα τακτικής 19.6.2020 ΜΠΙ Μέγεθος αρχείου: 35 KB
Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων 232/2020 προεκφώνησης υποθέσεων 16.9.2020 Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων 232/2020 προεκφώνησης υποθέσεων 16.9.2020 Μέγεθος αρχείου: 89 KB