Ανακοινώσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

20 Σεπτεμβρίου 2022 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(συμμετοχή στην Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων)

Όσοι συνάδελφοι, επιθυμούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις
της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων (κατ’άρθρο 98 του Π.Δ. 284/1988),
καλούνται να το δηλώσουν υποβάλοντας σχετική αίτηση ενδιαφέροντος
μέχρι και την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022, στη Γραμματεία του
Συλλόγου. Σε περίπτωση, που υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις ενδιαφέροντος από τις προβλεπόμενες δύο (2) θέσεις (ένα τακτικό μέλος και
ένα αναπληρωματικό), θα διενεργηθεί κλήρωση από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Δ.Σ.Ι.

Ιωάννινα 20 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστίνα Τσέτσου Χρήστος Αντωνίου