Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Σύσταση Eπιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών ΠΕ Ιωαννίνων

26 Απριλίου 2021 Σύσταση  Eπιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών ΠΕ Ιωαννίνων

Όσοι Δικηγόροι Ιωαννίνων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΣΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου παρακαλούνται να το δηλώσουν, υποβάλλοντας σχετική αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή, 7.5.2021 στη γραμματεία του Συλλόγου ή αποστέλλοντας αυτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dsioan.gr & tameio@dsioan.gr .

Απαιτούνται δύο (2) δικηγόροι (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος).  Θα διενεργηθεί κλήρωση σε συνεδρίαση του ΔΣ που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Ο θεσμός του φιλικού διακανονισμού των καταναλωτικών διαφορών από τις Eπιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (Ε.Φ.Δ.), εισήχθη στην Ελληνική έννομη τάξη με το άρθρο 11 του ν. 2251/1994. Σε αυτές μπορούν να προσφεύγουν οι πολίτες-καταναλωτές για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών τους με τους προμηθευτές (επιχειρήσεις). Με τη ρύθμιση του άρθρου 108 παρ. 9 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5), ο οποίος αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2251/1994, οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού εδρεύουν πλέον στις κατά τόπους έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων και Επαρχείων της χώρας.

Τρόπος λειτουργίας των Ε.Φ.Δ.

Οι υποθέσεις εισάγονται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, επιτροπή ύστερα από αίτηση του καταναλωτή ή της τοπικής ένωσης καταναλωτών, καθώς και ύστερα από παραπομπή από τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Οι υποθέσεις συζητούνται, κατά τη σειρά που ορίζει ο πρόεδρος, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης ή την παραπομπή τους, μετά από πρόσκληση των ενδιαφερομένων πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παρατείνονται, με απόφαση του προέδρου της επιτροπής, μέχρι πέντε (5) ημέρες, εφόσον συντρέχουν, προς τούτο, ειδικοί λόγοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά τη συζήτηση να παρίστανται αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο δικηγόρο ή τρίτο πρόσωπο που έχει σχετική εξουσιοδότηση.

Η επιτροπή κρίνει κατά το ισχύον δίκαιο. Συμπληρωματικά λαμβάνονται υπόψη τα συναλλακτικά ήθη. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, επιμελητήρια και επαγγελματικούς συλλόγους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει, νομίμως, με την παρουσία όλων των μελών της και λαμβάνει τις αποφάσεις της κατά πλειοψηφία. Τα πορίσματα της Επιτροπής κοινοποιούνται στον Συνήγορο του Καταναλωτή και στους ενδιαφερομένους το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση των σχετικών υποθέσεων. Τα πορίσματα της Επιτροπής δεν παράγουν συνέπειες δικαστικής απόφασης, ούτε αποτελούν εκτελεστό τίτλο.