Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ HΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ 2 ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11 Ιουνίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ HΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ 2 ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ HΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου και συγκεκριμένα, ένα άτομο (1)στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ένα άτομο (1) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, δύο άτομα (2) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και ένα άτομο (1)στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για διάρκεια έξι (6) μηνών , να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (10 Ιουνίου 2021) της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr), ήτοι από την 11η Iουνίου έως και την 21η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ α) Ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε πέντε (5) άτομα και συγκεκριμένα, ένας (1)στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ένας (1)στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, δύο (2) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και ένας (1)στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. β) Το χρονικό διάστημα άσκησης τους έχει οριστεί σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από σχετική αίτηση του υποψήφιου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν.4194/2013. Την προσεχή περίοδο, η εξάμηνη άσκηση των υποψηφίων δικηγόρων ξεκινά από 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη, και λήγει στις 16 Ιανουαρίου 2022. γ) Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των Γραφείων της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Για κάθε ασκούμενο δικηγόρο θα οριστεί με απόφαση Περιφερειάρχη δικηγόρος της Περιφέρειας Ηπείρου, που υπηρετεί στο Γραφείο στο οποίο απασχολείται ο ασκούμενος, ως υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης. δ) Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, κατόπιν εντάλματος των αρμοδίων Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από την Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου που έχει οριστεί ως υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης. ε) Κατά τη διάρκεια της άσκησης στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, πρέπει: α) να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ήτοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας ή στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηγουμενίτσας ή στο Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων ή στο Δικηγορικό Σύλλογο Πρέβεζας. β) να έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στους ως άνω Συλλόγους και να μην έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους ή γ) να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στους ως άνω Συλλόγους και, εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στην Περιφέρεια Ηπείρου. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης ή παράτασης στην Περιφέρεια Ηπείρου. δ) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί την Πέμπτη 1 η Ιουλίου 2021 στη Δ/νση Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr).

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1) Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, ώρες: 08:00- 14:00, στην ακόλουθη διεύθυνση: στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο – Τ.Κ. 45 221 (τηλ. επικοινωνίας: 26513-64235). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

2) Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτηση συμμετοχής τους, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα Α΄, πρέπει να δηλώνουν: α) στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας (κατ΄ ελάχιστο ονοματεπώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα και μητέρας, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας), β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), γ) αριθμό μητρώου ασκουμένου ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στους ως άνω Δικηγορικούς Συλλόγους και την απόκτηση αριθμού μητρώου ασκουμένου και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στην Περιφέρεια Ηπείρου, δ) ότι δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στην Περιφέρεια Αττικής και ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν.

3) Οι ανωτέρω αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των δηλωθέντων και υποβληθέντων στοιχείων.

4) Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν: i) αντίγραφο των δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας ή, ελλείψει αυτής, των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας κατόχου) ii) αντίγραφο πτυχίου Νομικής Σχολής iii) σύντομο βιογραφικό σημείωμα iv) υπεύθυνη δήλωση ότι, εφόσον επιλεγούν, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους στα Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα και v) - βεβαίωση των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησής τους, εάν έχει ήδη γίνει εγγραφή ή - υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στους ως άνω Συλλόγους σε εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον επιλεγούν, καθώς έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στους ως άνω Συλλόγους και δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους ή - υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στους ως άνω Συλλόγους σε εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον επιλεγούν, καθώς πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στους ως άνω Συλλόγους και θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στην Περιφέρεια Ηπείρου.

5) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας Ηπείρου, επί της: Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο – Τ.Κ. 45 221 - Ιωάννινα. (τηλ. επικοινωνίας: 26513-64235). 

Συνημμένα αρχεία:
Περιφέρεια Ηπείρου γνωστοποίηση πρόσκλησης Περιφέρεια Ηπείρου γνωστοποίηση πρόσκλησης Μέγεθος αρχείου: 373 KB
Περιφέρεια Ηπείρου πρόσκληση για διενέργεια πρακτικής άσκησης δικηγόρων Περιφέρεια Ηπείρου πρόσκληση για διενέργεια πρακτικής άσκησης δικηγόρων Μέγεθος αρχείου: 648 KB