Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Προκήρυξη από τον Δήμο Αστυπάλαιας για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής-πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

20 Ιουλίου 2021 Προκήρυξη από τον Δήμο Αστυπάλαιας για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής-πάγια μηνιαία αντιμισθία  σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Επισυνάπτεται η προκήρυξη 4605/2021  απόφαση του Δημάρχου Αστυπάλαιας με την οποία Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  διαγωνισμό για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία στον Δήμο Αστυπάλαιας. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει και θα συνδέεται με τον Δήμο Αστυπάλαιας με σχέση έμμισθης εντολής. Ο προσλαμβανόμενος δικηγόρος θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα υπάγεται στην κείμενη νομοθεσία για την υπηρεσιακή του εξέλιξη.

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη Δήμου Αστυπάλαιας για 1 έμμισθο Διηγόρο Προκήρυξη Δήμου Αστυπάλαιας για 1 έμμισθο Διηγόρο Μέγεθος αρχείου: 978 KB