Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ.Λ.Τ.Μ.)

16 Αυγούστου 2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ.Λ.Τ.Μ.)

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την επισυναπτόμενη από 02-08-2021 με Αρ. Πρωτ.: οικ. 1694 προκήρυξη με την οποία, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ ́Αρείω Πάγω στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου (Δ.Λ.Τ.Μ.), με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013.

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.Το αντικείμενο της απασχόλησης του/της ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η επεξεργασία και ο χειρισμός των υποθέσεων, οι οποίες θα του/της ανατίθενται σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τις κείμενες διατάξεις, δια τη νομική υποστήριξη και υπεράσπιση των συμφερόντων του Ν.Π.Δ.Δ., η εκπροσώπηση του ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών, η νομική υποστήριξη των υπαλλήλων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η νομική υποστήριξή των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ., προς διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. Το αντικείμενο απασχόλησης του/της δικηγόρου συνίσταται, ενδεικτικά, στον έλεγχο νομιμότητας διοικητικών πράξεων, στην κατάρτιση και στον έλεγχο συμβάσεων, στην παροχή ενημερωτικών γνωμοδοτικών σημειωμάτων και εν γένει στην παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών.

2. Η απασχόληση του/της δικηγόρου και η παροχή των δικηγορικών και των νομικών, εν γένει, υπηρεσιών του/της προς το Δ.Λ.Τ.Μ., θα γίνεται τόσο δια της εκπροσωπήσεως της Υπηρεσίας και των παραστάσεών του/της, ενώπιον των, εκάστοτε και κατά περίπτωση αρμοδίων, Πολιτικών, Διοικητικών, [3] Ποινικών Δικαστηρίων, Αρχών, Επιτροπών κλπ, όσο και δια της παρουσίας του/της, για την παροχή των υπηρεσιών του/της, στα Γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ..

3. Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί υποχρεούται σε παροχή υπηρεσίας στα Γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ., για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών, για υποθέσεις του Ν.Π.Δ.Δ..

4. Οι αποδοχές του/της έμμισθου δικηγόρου καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εν προκειμένω από την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015. Ο/η έμμισθος/η δικηγόρος υπάγεται οργανικά στο Δ.Λ.Τ.Μ. και ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Ο/η δικηγόρος ασφαλίζεται στον οικείο του φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. 

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Μέγεθος αρχείου: 228 KB