Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

09 Σεπτεμβρίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Δήμος Ιωαννιτών Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής άσκησής τους, διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών, να υποβάλλουν την αίτησή τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ιωάννινα Αρ. Πρωτ. 27 Αυγούστου 2021 86174 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων και Προσωπικού 2 σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών (Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου -5- Ιωάννινα, Τ.Κ 452 21) , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 08:00 π. μ έως 14:00 μ. μ, εντός δέκα πέντε (15) ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr).

Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Την προσεχή περίοδο, η άσκηση του ασκούμενου δικηγόρου στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, εκκινεί την 16η Σεπτεμβρίου 2021 Η κενή θέση του ασκούμενου δικηγόρου ορίζεται σε μία (1). Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου- Νομικός Σύμβουλος του Δήμου. Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) € και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι κατά την υποβολή της αίτησής τους, συμπληρώνουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία δηλώνουν: α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. β) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου στο Δικηγορικό σύλλογο Ιωαννίνων, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή να προσκομίσουν αντίγραφο της κατατεθειμένης εγγραφής τους με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου ή εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξή της άσκησής τους. γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  

Με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται: 1) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 2) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ασκουμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο ή αντίγραφο της αίτησης εγγραφής 3) σύντομο βιογραφικό σημείωμα 4) αντίγραφα τίτλων σπουδών , γνώσης Η/Υ 5) φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Τράπεζας (για τον επιλεγέντα).

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων δικηγόρων υπερβούν τον αριθμό της διαθέσιμης θέσης, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση και το όνομα του επιλεγέντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr) και θα αποσταλεί επίσης και στο Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων.

Ο Δήμαρχος ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Μέγεθος αρχείου: 809 KB