Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) αναζητά εξωτερικό συνεργάτη Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Data Protection Officer – D.P.O).-

24 Σεπτεμβρίου 2021 Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) αναζητά εξωτερικό συνεργάτη Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Data Protection Officer – D.P.O).-

 

 

Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εύρεση εξωτερικού συνεργάτη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Data Protection Officer – D.P.O). Ο φορέας έχει προβεί ήδη σε μελέτη εκτίμησης αντίκτυπου και παρεμφερών ενεργειών, στα πλαίσια συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων :

Βασικά Καθήκοντα :

  • Σημείο επικοινωνίας μεταξύ της εποπτικής αρχής και των υπευθύνων/εκτελούντων για ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων.
  • Παροχή συμβουλών, γνωμοδοτήσεων και ενημέρωσης σχετικά με τη συμμόρφωση προς το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ) και την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, αλλά  και  τις  πολιτικές της εταιρείας.
  • Συμβουλευτικός ρόλος: δεν φέρει προσωπική ευθύνη για την μη συμμόρφωση προς τον Γ.Κ.Π.Δ, έχει όμως την ευθύνη καθοδήγησης του φορέα προς την απαιτούμενη συμμόρφωση στο Γ.Κ.Π.Δ.

Προϋποθέσεις –  απαραίτητα προσόντα  συμμετοχής

  • Επαγγελματικά Προσόντα (Π.Ε ή Τ.Ε. Πληροφορικής ή πτυχίο  Νομικής Σχολής) και εμπειρογνωσία στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, γνώση του Γ.Κ.Π.Δ
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  και χρήσης  Η/Υ 

Επιθυμητά Προσόντα

  • Εμπειρία στον τομέα Δικαίου και των Πρακτικών περί προστασίας δεδομένων
  • Γνώση των τεχνολογιών πληροφορίας και ασφάλειας δεδομένων

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο στην έδρα της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η., Θωμά Πασχίδη 54, Ιωάννινα, έως και την 29η/9/2021, από Δευτέρα ως Παρασκευή (08:30 έως 14:30), με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών προσόντων συμμετοχής

Οι φάκελοι των αιτήσεων, που θα αποσταλούν ταχυδρομικά, γίνονται δεκτοί εφόσον φέρουν σφραγίδα ταχυδρόμησης έως  την  29/9/2021,  ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από την ορισθείσα από το Δ.Σ επιτροπή.

Για διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην έδρα της εταιρείας (2651033532). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και πατώντας εδώ