Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη υπαλλήλου και υπόδειγμα αίτησης

02 Μαρτίου 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη υπαλλήλου και υπόδειγμα αίτησης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων έχοντας υπόψη : Α) τη µε αριθµ. 36/28-02-2023 απόφαση
του ∆.Σ. περί πρόσληψης ενός (1) υπαλλήλου στον Σύλλογο και Β) τη διάταξη του άρθρου 95 του
Κώδικα Δικηγόρων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ μία (1) θέση υπαλλήλου μερικής απασχόλησης ορισμένης
διάρκειας δεκαοκτώ μηνών για τις ανάγκες του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων και ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όσες/ους
δικηγόρους εν ενεργεία, µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων,επιθυμούν, να υποβάλλουν
αίτηση, από την 2α Μαρτίου 2023 έως και την 10 η Μαρτίου 2023.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υπόδειγμα αίτησης.

Συνημμένα αρχεία:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη υπαλλήλου και υπόδειγμα αίτησης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη υπαλλήλου και υπόδειγμα αίτησης Μέγεθος αρχείου: 19 KB