Ανακοινώσεις

Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων τρόπος λειτουργίας και διαδικασία προσημειώσεων, γνωστοποίησης αναβολών και μη εξέτασης μαρτύρων.-

11 Οκτωβρίου 2021 Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων τρόπος λειτουργίας και διαδικασία προσημειώσεων, γνωστοποίησης αναβολών και μη εξέτασης μαρτύρων.-

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ 46690/2021 (ΦΕΚ Β 4404/23.9.2021) παρατείνεται έως 31.12.2021 η ισχύς του Άρθρου 104 του Νόμου 4812/2021 Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης

1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η.7.2021 έως και την 30ή.9.2021 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής: α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. β) Στη δήλωση της περ. α’, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου. γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1. Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος, πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

Προς αποφυγή συνωστισμού θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου σχετικά με την ημέρα και την ώρα συζήτησης των ανωτέρω αιτήσεων στα τηλέφωνα 2651024303 και 2651088729.

Β. Από 1-10-2021 έως 31-12-2021, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4839/2021, με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 Κ.Πολ.Δ, οι εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις κατανέμονται χρονικά εντός της αυτής ημέρας από τον Ειρηνοδίκη και ο καταμερισμός αυτός γνωστοποιείται με πρωτοβουλία του γραμματέα και πάντως την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξουσίους δικηγόρους τους με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εφόσον συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα με κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους ή σχετικό κοινό αίτημα με αυτοτελείς ανέκκλητες δηλώσεις τους, οι οποίες υποβάλλονται στην  γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη 12η ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας με επισυναπτόμενο το προβλεπόμενο τέλος αναβολής (ποσό 20 ευρώ) εξοφλημένο,. Επίσης, στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν  κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη 12η ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή του εκθέματος.

 

Συνημμένα αρχεία:
Ειρηνοδικείο ανακοίνωση για τρόπο λειτουργίας 5.10.2021 Ειρηνοδικείο ανακοίνωση για τρόπο λειτουργίας 5.10.2021 Μέγεθος αρχείου: 29 KB
Ανακοίνωση 11.10.2021 Ειρηνοδικείου για προσημειώσεις Ανακοίνωση 11.10.2021 Ειρηνοδικείου για προσημειώσεις Μέγεθος αρχείου: 29 KB
ΦΕΚ Β 4404/2021 ΚΥΑ 46690 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31.12.2021 ΦΕΚ Β 4404/2021 ΚΥΑ 46690 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31.12.2021 Μέγεθος αρχείου: 154 KB
ΦΕΚ Α 110/30.6.2021 ΝΟΜΟΣ 4812/2021 ΑΡΘΡΟ 103 ΕΠ. ΦΕΚ Α 110/30.6.2021 ΝΟΜΟΣ 4812/2021 ΑΡΘΡΟ 103 ΕΠ. Μέγεθος αρχείου: 11.72 MB