Ανακοινώσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β περιόδου 2021 - Από Δευτέρα, 11.10. 2021 έως Δευτέρα, 25.10.2021 ώρα 14:00 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και κατάθεσης των δικαιολογητικών των υποψηφίων.-

11 Οκτωβρίου 2021 Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β περιόδου 2021 - Από Δευτέρα, 11.10. 2021 έως Δευτέρα, 25.10.2021 ώρα 14:00 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και κατάθεσης των δικαιολογητικών των υποψηφίων.-

Επισυνάπτεται η αριθµ. 26/8.9.202απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με την οποία προκηρύσσεται διαγωνισµός υποψηφίων δικηγόρων Β" εξεταστικής περιόδου 2021 για όλους τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους, ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 29.10.2021, το Σάββατο 30.10.2021 και την Κυριακή 31.10.2021 στις έδρες των Εφετείων της χώρας.

Ειδικά, για τα Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης ο διαγωνισµός θα ολοκληρωθεί µέχρι και 7.11.2021.

Ο διαγωνισµός θα γίνει µε την τήρηση των ισχυόντων, κατά τον χρόνο διενέργειάς του, υγειονοµικών µέτρων πρόληψης και προστασίας. Το ακριβές πρόγραµµα των εξετάσεων και ο τόπος διενέργειάς τους, ανά Εφετειακή περιφέρεια, θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί µε απόφαση της οικείας Οργανωτικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε προφορική εξέταση, µε φυσική παρουσία των υποψηφίων. Η εξέταση θα γίνει από έναν εξεταστή, ανά µάθηµα, αποκλειστικά σε πρακτικά θέµατα κάθε εξεταζόµενου µαθήµατος και µε τη χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου Κώδικα.

Δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν Ελληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής "Ενωσης ή άλλου κράτους που είναι συµβαλλόµενο στη Σύµβαση Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. 'Ελληνας στο γένος µπορεί να διοριστεί δικηγόρος µετά από άδεια του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από τη διατύπωση γνώµης του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Κατ' εξαίρεση, πολίτης τρίτης χώρας, που διαµένει νοµίµως στην ηµεδαπή, µπορεί να διοριστεί δικηγόρος, εφόσον είναι απόφοιτος Τµήµατος Νοµικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος στην Ελλάδα µε ελάχιστο βαθµό (µέσο όρο) πτυχίου επτά κόµµα πέντε (7,5) και κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Τµήµατος Νοµικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής. Οι ανωτέρω πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ή Νοµικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε., εφόσον έχουν περατώσει µε επιτυχία τη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 15 του τµήµατος β" του ν. 4194/2013 ή τρίτου κράτους, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3328/2005 (Α 80) και να έχουν συµπληρώσει µέχρι και την τελευταία ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού το νόµιµο χρόνο άσκησης (18 µήνες).

Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό οφείλουν µέχρι και τη ∆ευτέρα 18.10.2021 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραµµατέα της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου, όπου υπάγεται ο ∆ικηγορικός Σύλλογος, όπου είναι εγγεγραµµένοι, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση υπεύθυνη δήλωση περί µη υπαγωγής τους στα κωλύµατα και ασυµβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του ν. 4194/2013. Στην άνω αίτηση υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται :

Α) Πιστοποιητικό άσκησης Β) Φωτοαντίγραφο πανεπιστηµιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστηµίου (δεν απαιτείται επικύρωση) Γ) Φωτοανriγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και ∆) Απόδειξη κατάθεσης στον αριθ. 5011091124939 (ΙΒΑΝ 6Α5101720110005011091124939) λογαριασµό της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, στην οποία Θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συµµετοχή στο διαγωνισµό υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου 2021».

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα µαθήµατα : α) Αστικό ∆ίκαιο και Πολιτική ∆ικονοµία β) Ποινικό ∆ίκαιο και Ποινική ∆ικονοµία γ) Εµπορικό ∆ίκαιο δ) ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, ∆ιοικητική ∆ιαδικασία και ∆ιοικητική ∆ικονοµία και ε) Κώδικα ∆ικηγόρων και Κώδικα ∆εοντολογίας.

Επισυνάπτεται η αριθµ. 27/8.9.202απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τη « Ρύθµιση ειδικότερων Θεµάτων που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισµού υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου 2021».

Επισυνάπτεται η από 8.10.2021 απόφαση της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ με την οποία ορίστηκε Α.- η Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 ως χρόνος έναρξης υποβολής των αιτήσεων και κατάθεσης των δικαιολογητικών των υποψηφίων για την συμμετοχή στον πανελλήνιο διαγωνισμό δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021 και χρόνος λήξης η Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 ώρα 14:00Β.- η υποβολή της αίτησης συμμετοχής των υποψηφίων και κατάθεσης δικαιολογητικών δια ζώσης ενώπιον της Γραμματέως της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Αλίκης Καλφιγκοπούλου ή μέσω ταχυδρομείου προς την Οργανωτική Επιτροπή του Εφετείου Ιωαννίνων που εδρεύει στον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων - Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων – Δωδώνης 1- ΤΚ 45100 με την ένδειξη ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2021).  

 

 

Συνημμένα αρχεία:
ΑΠΟΦΑΣΗ 26/9.9.2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ 26/9.9.2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2021 Μέγεθος αρχείου: 914 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ 27/9.9.2021 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ 27/9.9.2021 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2021 Μέγεθος αρχείου: 1.37 MB
ΑΠΟΦΑΣΗ 8.10.2021 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 8.10.2021 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μέγεθος αρχείου: 19 KB