Ανακοινώσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α περιόδου 2021 - Συνεχής Ενημέρωση

18 Φεβρουαρίου 2021 Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α περιόδου 2021 - Συνεχής Ενημέρωση

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Γ 323-17.2.2021 στο οποίο δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 2/9.2.2021 απόφαση της Συντονιστικής  Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  για την προκήρυξη του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής  περιόδου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208), και παρακαλούμε για την τοιχοκόλλησή της στο κατάστημα του Πρωτοδικείου και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συλλόγου σας.
Προκηρύσσεται διαγωνισµός υποψηφίων δικηγόρων Α" εξεταστικής περιόδου 2021 για όλους τούς ∆ικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν Παρασκευή 16.4.2021, Σάββατο 17.4.2021 και Κυριακή 18.4.2021 στις έδρες των Εφετείων της χώρας. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται την ίδια µέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο πού υποδεικνύει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.

Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό οφείλουν µέχρι και την Πέµπτη 8.4.2021 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραµµατέα της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου, όπου υπάγεται ο οικείος ∆ικηγορικός Σύλλογος, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί µη υπαγωγής τούς στα κωλύµατα και ασυµβίβαστα των άρθρων 6 και 7 τον Κώδικα ∆ικηγόρων. 

Το πρόγραµµα εξετάσεων καθορίζεται ως εξής: -Παρασκευή 16.4.2021 ώρα 17.00-19.00: Ποινικό ∆ίκαιο και Ποινική ∆ικονοµία -Σάββατο 17.4.2021 και ώρες: i) 89.88.-11.80: Αστικό ∆ίκαιο και Πολιτική ∆ικονοµία, ii) 13.00-15.00: Εµπορικό ∆ίκαιο - Κυριακή 18.4.2021 και ώρες : i) 09.00-11.00: ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, ∆ιοικητική ∆ιαδικασία και ∆ιοικητική ∆ικονοµία, ii) 13.00-15.00: Κώδικας ∆ικηγόρων και Κώδικας ∆εοντολογίας.

Συνημμένα αρχεία:
ΑΠΟΦΑΣΗ 2/9.2.2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/9.2.2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μέγεθος αρχείου: 878 KB
ΦΕΚ Γ 323/17.2.2021 ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α 2021 ΦΕΚ Γ 323/17.2.2021 ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α 2021 Μέγεθος αρχείου: 136 KB