Ανακοινώσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α περιόδου 2021 - Συνεχής Ενημέρωση

08 Απριλίου 2021 Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α περιόδου 2021 - Συνεχής Ενημέρωση

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Γ 323-17.2.2021 στο οποίο δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 2/9.2.2021 απόφαση της Συντονιστικής  Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  για την προκήρυξη του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής  περιόδου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208), και παρακαλούμε για την τοιχοκόλλησή της στο κατάστημα του Πρωτοδικείου και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συλλόγου σας.


Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Α" εξεταστικής περιόδου 2021 για όλους τούς ∆ικηγορικούς Συλλόγους,  θα διενεργηθεί την Παρασκευή 16.4.2021, Σάββατο 17.4.2021 και Κυριακή 18.4.2021 στις έδρες των Εφετείων της χώρας. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται την ίδια µέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο πού υποδεικνύει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.

Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό οφείλουν από 22.3.2021 µέχρι και την Πέµπτη 8.4.2021 να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα δικαιολογητικά τους στην Γραµµατέα της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου Ιωαννίνων, κ. Αλίκη Καλφιγκοπούλου, γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, είτε δια ζώσης, είτε αποστέλλοντας αυτά ταχυδρομικά στον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων (Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων – Δωδώνης 1- ΤΚ 45100 με την ένδειξη ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2021).  

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί µη υπαγωγής τούς στα κωλύµατα και ασυµβίβαστα των άρθρων 6 και 7 τον Κώδικα ∆ικηγόρων.

Α) πιστοποιητικό άσκησης {να έχει συµπληρωθεί µέχρι και την τελευταία ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού ο νόµιµος χρόνος άσκησης (18 µήνες)}

Β) φωτοαντίγραφο πανεπιστηµιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστηµίου (πτυχίο Νοµικού Τµήµατος ή Νοµικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε., εφόσον έχει περατωθεί µε επιτυχία η διαδικασία του άρθρου 15 του τµ. β" ή τρίτου κράτους, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) άρθρο 1 του ν. 3328/2005 -  δεν απαιτείται επικύρωση)

Γ) φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και

∆) Απόδειξη κατάθεσης του ποσού εβδοµήντα (70,00) ευρώ στον αριθ. 5011091124939 (ΙΒΑΝ GR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, , στην οποία Θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συµµετοχή στο διαγωνισµό υποψηφίων δικηγόρων Α' εξεταστικής περιόδου 2021».

Το πρόγραµµα εξετάσεων καθορίζεται ως εξής: -Παρασκευή 16.4.2021 ώρα 17:00-19:00 Ποινικό ∆ίκαιο και Ποινική ∆ικονοµία - Σάββατο 17.4.2021 και ώρες: i) 09:00-11:00 Αστικό ∆ίκαιο και Πολιτική ∆ικονοµία, ii) 13:00-15:00 Εµπορικό ∆ίκαιο - Κυριακή 18.4.2021 και ώρες : i) 09:00-11:00 ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, ∆ιοικητική ∆ιαδικασία και ∆ιοικητική ∆ικονοµία, ii) 13:00-15:00 Κώδικας ∆ικηγόρων και Κώδικας ∆εοντολογίας.

Τόπος διεξαγωγής : Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων

Επισυνάπτεται η απόφαση Συγκρότησης της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής των Εξετάσεων Α.Π. 106/29.3.2021  

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Γ 323/17.2.2021 ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α 2021 ΦΕΚ Γ 323/17.2.2021 ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α 2021 Μέγεθος αρχείου: 136 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ 1-9.2.2021 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1-9.2.2021 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ Μέγεθος αρχείου: 425 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ 2-9.2.2021 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2-9.2.2021 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ Μέγεθος αρχείου: 878 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ 10.3.2021 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 10.3.2021 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μέγεθος αρχείου: 20 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α 2021 17.3.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α 2021 17.3.2021 Μέγεθος αρχείου: 16 KB
Απόφαση 103/18.3.2021 Συντονιστικής Επιτροπής για ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων Απόφαση 103/18.3.2021 Συντονιστικής Επιτροπής για ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων Μέγεθος αρχείου: 2.22 MB
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 29.3.2021 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 29.3.2021 Μέγεθος αρχείου: 683 KB