Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

23 Μαρτίου 2021 Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων Παρ΄Αρείω Πάγω στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Ν. 4370/2016 και όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας με σχέση έμμισθης εντολής.

Επισυνάπτεται το διαβιβαστικό του Δήμου και η Προκήρυξη 

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη 2 έμμισθων Δικηγόρων Δήμου Μαρκοπούλου Προκήρυξη 2 έμμισθων Δικηγόρων Δήμου Μαρκοπούλου Μέγεθος αρχείου: 704 KB
Διαβιβαστικό Δήμου Μαρκοπούλου Διαβιβαστικό Δήμου Μαρκοπούλου Μέγεθος αρχείου: 47 KB